1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Donar List

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းအတြက္အလွဴ ရွင္မ် ား

 ၁။ ေဒါက္တာ ေစာျပံဳ းနိုင္ (ပါေမာကၡခ် ဳ ပ္ - မႏၱေလးတကၠသိုလ္) ႏွင္႔ ဇနီး

 ၂။ ေဒါက္တာ ေကသြယ္လိႈင္                                                     

 ၃။ ေဒၚခင္ႏြဲ႔                                                                          

၄။ ပါေမာကၡ ေဒၚပုလဲ                                                              

 ၅။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ခင္ေဝ                                           

၆။ ဦးေအာင္သင္း ႏွင္႔ ဇနီး                                                       

 ၇။ ဦးေက် ာ္စိုးသန္း ႏွင္႔ ဇနီး                                                    

 ၈။ ေဒၚေဆြေဆြေအာင္                                                            

 ၉။ ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျမေသြး                                                       

၁ဝ။ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေနာ္သာေစာ                                          

၁၁။ပါေမာကၡ ဦးစိန္ဦး                                                             

၁၂။ေဒၚေသာင္းအိ                                                                 

၁၃။ဦးသန္းျမင္႔                                                                       

၁၄။မခင္စန္းဝင္း                                                                    

၁၅။မခင္ခင္ေမႊး                                                                      

၁၆။ဦးခ်စ္သိန္း                                                                    

၁၇။မညိဳ                                                                               

၁၈။မနီနီဝင္း                                                                       

၁၉။ေဒၚျမင္႔ေသာင္း                                                              

၂ဝ။ဦးဟန္တိုး                                                                      

၂၁။ေဒၚခင္မိမိ                                                                     

၂၂။ေဒၚခင္ေလးေၾကြ                                                             

၂၃။ဦးမ် ဳိ းသိန္းႏွင္႔ ဇနီး                                                          

၂၄။ေဒၚခင္မာၾကဴ                                                                 

၂၅။ဦးျမင္႔ေအးႏွင္႔ ဇနီး                                                             

၂၆။ေဒၚသန္းသန္းၾကည္                                                           

၂၇။ေဒၚခ် ဳိ ခ် ဳိ ျမင္႔                                                                 

၂၈။ေဒၚခင္ျမျမ                                                                       

၂၉။ဦးေမာင္ေမာင္ေဌး                                                            

၃ဝ။ဦးတန္တံုအိမ္                                                                    

၃၁။ေဒၚလွလွစိန္                                                                   

၃၂။ေဒၚခင္ခင္ညိဳ                                                                    

၃၃။ေဒၚျဖဴျဖဴ ခင္                                                                     

၃၄။ေဒၚလွသိန္း                                                                      

၃၅။ဦးဝင္းသီ                                                                       

၃၆။ဦးလွသန္း                                                                       

၃၇။ေဒၚဥမၼာထြန္း                                                                   

၃၈။ဦးေအာင္ေက် ာ္မင္း                                                           

၃၉။ဦးတင္ေမာင္ညႊန္႔                                                               

၄ဝ။ေဒါက္တာ ခင္မာရီ    

၄၁။ ပါေမာကၡ ေဒၚေအးေအးႏြယ္

၄၂။ ေဒါက္တာ တိုးနိုင္မန္း                                                       

၁၂- ၅ -၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံရရွိထားေသာ အလွဴ ရွင္မ် ားႏွင္႔ အလွဴ ေငြမ် ား၏စာရင္း