1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း (GAM) ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ သင္းလံုးကြ ် တ္ညီလာခံက ် င္းပျခင္း

Burmese
Monday, January 1, 2018 - 22:45

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း (GAM) ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က ် င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကြ ် တ္ ညီလာခံ (Annual General Meeting – AGM) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၊ စိန္ရတုခန္းမ၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ၊ နံနက္ ( ၉ း ၃ဝ ) နာရီအခ ် ိန္ခန္႔တြင္ စတင္က ် င္း ပခဲ႔ပါသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္ အသင္း (GAM) ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကႀကီးမ်ား ၊ နာယကႀကီးမ်ား ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ ် ား ၊ အသင္းသူအသင္းသားမ ် ားႏွင္႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည္႔သည္ေတာ္မ ် ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကပါသည္။ အခမ္း အနားတြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက ဆရာႀကီးပါေမာကၡဦးျမင္႔ေမာင္ ၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက သီရိပ်ံခ်ီ ဗိုလ္ခ ် ဳ ပ္ခင္ေမာင္ျမင္႔ တို႔က အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ႕ျပီး ၊ (GAM) အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက အဖြင္႔အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ အစီအစဥ္အရ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အသစ္ကိုေၾကညာျခင္း ၊ အသင္းဥကၠ႒အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႔ကို ညီလာခံက ် င္းပေရးေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျပီး အခမ္းအနားသည္ မြန္းလြဲ (၁၂ း ၃ဝ) နာရီခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခဲ႔ပါသည္။

 

ျမန္မာပထဝီဝင္အသင္း (GAM)