1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

၂၆ - ၄ - ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အထိ ရာသက္ပန္အသင္းဝင္မ်ားႏွင္႔ သာမန္အသင္းဝင္မ်ား

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းသို႔ဝင္ေရာက္ထားေသာရာသက္ပန္အသင္းဝင္မ်ားႏွင္႔သာမန္အသင္းဝင္မ်ား၏       စာရင္း ( ၂၆ - ၄ - ၂ဝ၁၅ )အထိ
ရာသက္ပန္အသင္းဝင္မ်ား
 ၁။ ပါေမာကၡ ဦးလွထြန္းေအာင္                ၂ဝ။ ဦးဝင္းသီ
 ၂။ ပါေမာကၡ ေဒၚေဖ႔ဝီလွ်ံေလး                ၂၁။ ဦးလွသန္း
 ၃။ ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး             ၂၂။ ပါေမာကၡ ေဒၚစန္းစန္းျမင္႔
 ၄။ ပါေမာကၡ ေဒၚေနာ္သာေစာ                ၂၃။ ေဒၚယဥ္ယဥ္
 ၅။ ဦးအာရြန္းေရႊ                                 ၂၄။ ဦးေရႊသိန္း
 ၆။ ပါေမာကၡ ေဒၚျမင္႔ၾကည္                    ၂၅။ ေဒၚေထြးေထြးရွိန္
 ၇။ ပါေမာကၡ ေဒၚေနာ္ပက္ထရစ္ရွာ          ၂၆။ ပါေမာကၡ ဦးသိန္းေအာင္
 ၈။ ပါေမာကၡ ဦးစိန္ဦး                           ၂၇။ ဦးသက္လြင္တိုး
 ၉။ ေဒါက္တာ ဝင္းပပမ်ဳိး                       ၂၈။ ပါေမာကၡ ေဒၚခင္မေလး
၁ဝ။ေဒၚေသာင္းအိ                              ၂၉။ ေဒၚမရင္ဒါသင္း
၁၁။ေဒၚခင္ခင္ေမႊး                              ၃ဝ။ ဦးေက်ာ္စိုးသန္း
၁၂။ဦးဟန္တိုး                                   ၃၁။ ဦးတင္ေမာင္ညႊန္႔
၁၃။ေဒၚခင္မိမိ                                   ၃၂။ ေဒၚျမင္႔ေသာင္း
၁၄။ေဒၚခင္ဦးလြင္                              ၃၃။ ေဒၚခင္ေလးေၾကြ
၁၅။ေဒၚလွႏြယ္စိန္                             ၃၄။ ေဒၚခင္ႏွင္းေဆြ
၁၆။ဦးျမင္႔ေအး                                 ၃၅။ဦးမ်ဳိးသိန္း
၁၇။ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိျမင္႔                                 ၃၆။ ေဒၚလွလွစိန္
၁၈။ဦးေမာင္ေမာင္ေဌး                       ၃၇။ ေဒၚသန္းသန္းဝင္း
၁၉။ဦးေက်ာ္မင္း                               ၃၈။ ဦးမ်ဳိးဝင္း
-၂-
၃၉။ဦးလွဝင္း (ေခၚ) ဦးေမာင္ကို           ၄၃။ ေဒၚသီတာနိုင္
၄ဝ။ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္                     ၄၄။ ေဒၚသႏၱာေသာ္
၄၁။ေဒၚတင္သိန္းျမင္႔                      ၄၅။ေဒၚလဲ႔လဲ႔ျမတ္
၄၂။ေဒၚေဌးေဌးနိုင္                         ၄၆။ေဒၚသန္းသန္းေဌး(ျခင္းလံုးႀကီး)

၄၇။ေဒၚသန္းေဌး(အေ႔ရွပိုင္းတကၠသိုလ္)၅၁။ ဦးသန္းဝင္း

၄၈။ ေဒါက္တာဝင္းတင္႔                    ၅၂။ ေဒၚခင္သီတဂူ (ဒဂံု)

၄၉။ ေဒါက္တာေဝေဝျမင္႔                  ၅၃။ ေဒၚတင္လွ

၅ဝ။ ဦးစံေအး                                ၅၄။ ဦးေအာင္ေရႊ

၅၅။ ဦးသန္းစိန္

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း(မႏၱေလး)

ရာသက္ပန္အသင္းဝင္မ်ား

၁။ ဦးသန္းထြဋ္                               ၄။ တြဲဖက္ပါေမာကၡဦးလူတင္

၂။ ပါေမာကၡေဒၚအကၠနစ္ကေလးပိုး        ၅။ ေဒါက္တာခင္စန္းေဝ

၃။ ေဒၚခင္ေရႊဝင္း                            ၆။ ေဒါက္တာေမသူႏိုင္

၇။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအးေအးထြန္း

သာမန္အသင္းဝင္မ်ား
ျမိတ္တကၠသိုလ္
၁။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာနန႔္မူေအး        ၁ဝ။ေဒါက္တာ ခင္ျမတ္ျမတ္မြန္
၂။ ေဒၚနုနုလြင္                                ၁၁။ေဒၚစန္းသီတာ
၃။ ေဒါက္တာစန္းစန္းခုိင္                   ၁၂။ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ျငိမ္း
၄။ ေဒၚစိုးစိုးလြင္                             ၁၃။ေဒၚႏုႏုရွိန္
၅။ ေဒၚစႏၵာေရႊ                               ၁၄။ေဒၚေကသြယ္စိုး 

၆။ ေဒၚဝါဝါစိုး                                 ၁၅။ ေဒၚေနာ္ခေလးေဖာ                                                                                                                                                                 

၇။ ေဒၚလြင္လြင္ခ်ဳိ                           ၁၆။ ဦးစိန္ေဌး
၈။ ေဒၚသင္းသင္းေအး                    ၁၇။ ေဒၚခင္စုဝင္း                                                                                                                                                                                      

၉။ ေဒါက္တာ ခင္သူဇာတင္              ၁၈။ ေဒၚခင္ေဆြဝင္း

-၃-
ျပည္တကၠသိုလ္
၁၉။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔သိန္း                        ၂၄။ ေဒၚသီသီခိုင္
၂ဝ။ ပါေမာကၡ ဦးၾကည္                      ၂၅။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခိုင္
၂၁။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔သန္္း                        ၂၆။ ေဒၚသီတာ
၂၂။ ေဒၚတင္မာေဝ                          ၂၇။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမျမသန္း
၂၃။ ေဒၚရီရီမြန္သန္းထြန္း

ဘားအံတကၠသိုလ္
၂၈။ ေဒၚေဌးေဌး                            ၃၈။ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း
၂၉။ ဦးဝင္းျမင္႔                              ၃၉။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအး
၃ဝ။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔တင္                       ၄ဝ။ ေဒၚေအးေအးႏြယ္
၃၁။ ေဒၚသဇင္ခိုင္                          ၄၁။ ေဒၚၾကဴၾကဴေအာင္
၃၂။ ေဒၚေအးေအးလြင္                    ၄၂။ ဦးေအာင္ေအာင္
၃၃။ ေဒၚသန္းသန္းရင္                     ၄၃။ ဦးေဇာ္မင္းထြန္း
၃၄။ ေဒၚခင္သူဇာ                          ၄၄။ ဦးျမတ္ရာဇာစိုး
၃၅။ ေဒၚနႏၵာခင္                            ၄၅။ ေဒါက္တာ ေနာ္ေဖါပုလဲဝါး
၃၆။ ေဒၚဝင္းပပမ်ဳိး                         ၄၆။ ေဒၚနန္းေဌးဝင္းသီ
၃၇။ ေဒၚခင္ၾကဴၾကဴ

 

-၄-
ေက်ာင္းသားေဟာင္း
၄၇။ ေဒၚေအးေအးမူ                     ၅၅။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ၾကဴ
၄၈။ ဦးမ်ဳိးျမင္႔                              ၅၆။ ဦးေအာင္သက္
၄၉။ ဦးခ်စ္သိန္း                          ၅၇။ ေဒၚခင္ေအး
၅ဝ။ ေဒၚခင္စန္းဝင္း                     ၅၈။ ေဒၚေအးသန္း
၅၁။ ဦးညႊန္႔ေဝ                           ၅၉။ ဦးေအးသက္
၅၂။ ေဒၚေအးေအးသိန္း                ၆ဝ။ ေဒၚရတနာဦး
၅၃။ ေဒၚသန္းသန္းၾကည္              ၆၁။ ဦးသန္းျမင္႔
၅၄။ ဦးတန္တံုအိမ္

၆၂။ ပါေမာကၡ ေဒၚရင္ေမ

ေတာင္ငူတကၠသိုလ္
၆၃။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ဝင္း  ၇၁။ ေဒၚအိအိထြန္း
၆၄။ ေဒါက္တာၾကည္ၾကည္ျမ            ၇၂။ ေဒၚညိဳေလးျမင္႔
၆၅။ ေဒၚလဲ႔လဲ႔မြန္                          ၇၃။ ေဒၚလွလွရီ
၆၆။ ေဒၚစန္းစန္းေအး                     ၇၄။ ေဒၚမိုးမိုး
၆၇။ ေဒၚသန္းသန္းေအး                  ၇၅။ ေဒါက္တာေနာ္ေဖါေသာေသာ
၆၈။ ေဒၚတင္တင္သန္း                    ၇၆။ ေဒၚသင္းသင္းခိုင္
၆၉။ ေဒၚသႏၱာဦး                           ၇၇။ ေဒၚေကသီေအာင္
၇ဝ။ ေဒၚေမထားလြင္                     ၇၈။ ေဒၚေနာ္ေလးႏြယ္ေဖါ
-၅-
ဟသၤာတတကၠသိုလ္
၇၉။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဇာ္လတ္ထြန္း ၈၆။ ေဒၚေအးေအးေသာ္
၈ဝ။ ေဒါက္တာ ရီရီခ်ဳိ                         ၈၇။ ေဒၚယဥ္ႏုႏုေထြး
၈၁။ ေဒၚျဖဴျဖဴဝင္း                              ၈၈။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔စိုး
၈၂။ ေဒၚလဲ႔ဝင္းထိုက္                        ၈၉။ ေဒၚသီသီထြဋ္
၈၃။ ေဒၚျမိဳင္ျမိဳင္ညႊန္႔                        ၉ဝ။ ေဒၚခင္စႏၵာေအာင္
၈၄။ ေဒၚဝင္းသူဇာ                           ၉၁။ ဦးမင္းပိုင္
၈၅။ ေဒၚခင္မာစိုးသိဏ္း                    ၉၂။ ေဒၚနုနုခ်ဳိ

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား (တကၠသိုလ္မ်ားဓမၼာရုံမွ)
၉၃။ ေဒၚဝင္းမာသန္႔                       ၁ဝ၃။ ေဒၚခင္ခင္ျမင္႔
၉၄။ ေဒၚခိုင္ဇာႏြယ္                       ၁ဝ၄။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးျမင္႔
၉၅။ ေဒၚမိုးသီတာ                        ၁ဝ၅။ ဦးဝင္းကိုကို
၉၆။ ေဒၚေနျခည္လင္း                   ၁ဝ၆။ ေဒၚျမျငိမ္းျငိမ္း
၉၇။ ေဒၚတင္တင္လွ                     ၁ဝ၇။ ဦးေငြေပါ
၉၈။ ေဒၚယုယုေအာင္တိုး               ၁ဝ၈။ ဦးဝင္းကိုကို
၉၉။ ေဒၚတင္တင္ေအး                  ၁ဝ၉။ ေဒၚသန္းေဌး (ဒဂံု)
၁ဝဝ။ဦးလွျမင္႔ + ေဒၚစန္းစန္္းသိန္း   ၁၁ဝ။ ေဒၚစီစီတင္
၁ဝ၁။ေဒၚခင္ေအးသြင္                  ၁၁၁။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး
၁ဝ၂။ေဒၚခင္ေအးလိႈင္

-၆-
ျပည္တကၠသိုလ္
၁၁၂။ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေက်ာ္                       ၁၁၄။ ေဒၚခင္ေဆြေဌး
၁၁၃။ ေဒၚဝင္းမ်ဳိးေရႊ                             ၁၁၅။ ေဒါက္တာႏဲြ႔ယဥ္မင္း

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္
၁၁၆။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းသန္းေဌး ၁၂၂။ ဦးသိန္းေဇာ္ဝင္း
၁၁၇။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာထြန္းကို         ၁၂၃။ ေဒါက္တာနီလာေအး
၁၁၈။ ေဒၚခင္သန္းေအး                       ၁၂၄။ ေဒါက္တာေမနန္းရီ
၁၁၉။ ေဒၚလွလွမိုး                              ၁၂၅။ ေဒါက္တာေနာ္ခုိင္ခိုင္ထြန္း
၁၂ဝ။ ေဒၚခင္ေအးျမင္႔                         ၁၂၆။ ေဒၚခင္သီရိလိႈင္
၁၂၁။ ေဒၚမာလာဟန္

ပဲခူးတကၠသိုလ္
၁၂၇။ ေဒၚစိန္ရီ                                ၁၃၃။ ေဒၚဥမၼာေထြး
၁၂၈။ ေဒၚဥမၼာမိုး                             ၁၃၄။ ေဒၚဥမၼာေဆြ
၁၂၉။ ေဒၚသန္းျမင္႔                          ၁၃၅။ ေဒၚခင္ေဌးျမင္႔
၁၃ဝ။ ေဒၚခင္ေဌးရီ                          ၁၃၆။ ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း
၁၃၁။ ေဒါက္တာမြန္မြန္ေဌး                ၁၃၇။ ေဒၚနွင္းနွင္းေအး
၁၃၂။ ေဒၚမိုးမိုးေအး (ေခၚ) ေဒၚခင္မိုးမိုးေအး ၁၃၈။ ေဒါက္တာခင္ခင္မိုး

-၇-
အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္
၁၃၉။ ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျမေသြး                  ၁၅၁။ ေဒၚအိအိခိုင္
၁၄ဝ။ ေဒါက္တာခင္ခင္ဟန္                      ၁၅၂။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအး
၁၄၁။ ဦးေအာင္ခ်ဳိထြန္း                            ၁၅၃။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ရီ
၁၄၂။ ဦးလွေက်ာ္                                  ၁၅၄။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔စန္း
၁၄၃။ ေဒၚႏွင္းမာလြင္                            ၁၅၅။ ေဒၚသီတာထြန္း
၁၄၄။ ေဒၚမာဂရက္ (ေခၚ) ေဒၚစန္္းစန္းျမင္႔   ၁၅၆။ ေဒၚစႏၵာေအာင္
၁၄၅။ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္                   ၁၅၇။ ေဒၚခင္ေစာျမင္႔
၁၄၆။ ေဒၚစႏၵာလြင္                              ၁၅၈။ ေဒၚလွဥမၼာ
၁၄၇။ ေဒါက္တာညိမ္းညိမ္းဝင္း               ၁၅၉။ ေဒၚခင္သူဇာေအာင္
၁၄၈။ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိလြင္                               ၁၆ဝ။ ေဒၚယင္းမာေဝ
၁၄၉။ ေဒၚမီမီေအး                              ၁၆၁။ ေဒါက္တာရီရီျမင္႔
၁၅ဝ။ ေဒၚခ်ဳိ ဳမာဦး                               ၁၆၂။ ေဒါက္တာခိုင္ျမင္႔ခ်ဳ ဳိ

၁၆၃။ ေဒၚေဆြေဆြေအာင္
၁၆၄။ ေဒၚေအးေအးႏြယ္
၁၆၅။ ဦးမ်ဳိးလြင္

 

ဒဂံုတကၠသိုလ္

၁၆၆။ ေဒါက္တာ ခင္ခင္ေဝ                    ၁၈၈။ ေဒၚေအးေအးေမာ္(၁)

၁၆၇။ ေဒါက္တာ ေအးေအးခိုင္ျမင္႔           ၁၈၉။ ေဒၚတင္တင္စုိး

၁၆၈။ ဦးေအာင္ျမိဳ ႔                               ၁၉ဝ။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ဝင္း

၁၆၉။ ဦးထိန္ဝင္း                                 ၁၉၁။ ေဒၚသႏၱာဝင္း

၁၇ဝ။ ေဒၚစိုးစိုး (ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္ - ေက်ာင္းသားေဟာင္း)    

                                                      ၁၉၂။ ေဒၚေအးေအးေမာ္(၂)

၁၇၁။ ေဒၚခိုင္ခိုင္ထြန္း                           ၁၉၃။  ေဒၚနုနုရီ

၁၇၂။ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ထြန္း                       ၁၉၄။ ေဒၚေကသီလြင္

၁၇၃။ ေဒၚေအးေအးဝင္း                       ၁၉၅။ ေဒၚခင္စန္းယု

၁၇၄။ ေဒၚခင္မာေအး                          ၁၉၆။ ေဒါက္တာ ေအးေအးခိုင္

၁၇၅။ ဦးၾကည္ေအး                           ၁၉၇။ ေဒါက္တာ တင္တင္ေထြး

၁၇၆။ ဦးစိုးျမင္႔သိန္း                           ၁၉၈။ ေဒါက္တာ သင္းသင္းျမတ္

၁၇၇။ ဦးေအာင္လင္း                         ၁၉၉။ ေဒါက္တာ မို႔မို႔ခိုင္

၁၇၈။ ေဒၚၾကည္ၾကည္မိုး                    ၂ဝဝ။ ေဒါက္တာ ရင္ရင္လြင္

၁၇၉။ ေဒၚလွလွခိုင္                           ၂ဝ၁။ ေဒၚဥမၼာထြန္း

၁၈ဝ။ ေဒၚေအးေအးၾကဴ                     ၂ဝ၂။ ေဒၚယဥ္ယဥ္ထိုက္

၁၈၁။ ေဒၚၾကဴ ၾကဴ သင္း                     ၂ဝ၃။ ေဒၚမ်ဳဳ ဳိးမမေဝ

၁၈၂။ ေဒၚလဲ႔လဲ႔ခိုင္                          ၂ဝ၄။ ေဒၚခင္သက္ဦးေရႊ

၁၈၃။ ေဒၚက်င္ေဆြ                          ၂ဝ၅။ ေဒၚလိႈင္လိႈင္ေထြး

၁၈၄။ ေဒၚသီသီေအာင္                     ၂ဝ၆။ ေဒါက္တာႏွင္းခိုင္ေအး

၁၈၅။ ေဒၚျငိမ္းဝင္းေက်ာ္                    ၂ဝ၇။ ေဒၚစုစုျမတ္

၁၈၆။ ေဒၚစန္းစန္းေဝ                       ၂ဝ၈။ ေဒၚစုစုခုိင္

၁၈၇။ ေဒၚတင္တင္ေသာ္                  ၂ဝ၉။ ေဒၚေအးသႏၱာခိုင္

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား

၂၁ဝ။ ေဒၚလွလွဝင္း                        ၂၁၆။ ေဒၚခင္သန္းႏြယ္

၂၁၁။ ေဒၚစိုးစိုး                              ၂၁၇။ ေဒၚခင္ေရႊ                                                                                              

၂၁၂။ ေဒၚခင္မာႀကဴ                        ၂၁၈။ ေဒၚေအးေအးသန္း

၂၁၃။ ေဒၚခင္တင္႔စိန္                      ၂၁၉။ ေဒၚခင္မာေဆြ

၂၁၄။ ေဒၚလွသိန္း                          ၂၂ဝ။ ေဒၚေဝမီခ်ဴး

၂၁၅။ ဦးေက်ာ္သိန္း

ရန္ကုန္အေ႔ရွပိုင္းတကၠသိုလ္

၂၂၁။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေနာ္ဟယ္လင္      ၂၃၁။ ေဒၚေမာ္ေမာ္လြင္

၂၂၂။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဝင္နီဖရက္ဆန္နီ   ၂၃၂။ ေဒၚမူယာျဖဴျဖဴဝင္း

၂၂၃။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ၾကည္                  ၂၃၃။ ေဒၚမိုးမိုးသန္း

၂၂၄။ ေဒၚခင္သန္းယု                     ၂၃၄။ ေဒါက္တာခင္သီတာဦး

၂၂၅။ ေဒၚတင္တင္နိုင္                    ၂၃၅။ ေဒါက္တာတင္တင္ခိုင္

၂၂၆။ ေဒၚခ်ဳိဝင္းႏြယ္                       ၂၃၆။ ေဒါက္တာထြန္းထြန္းခိုင္

၂၂၇။ ေဒၚဝင္းသက္ျမင္႔                   ၂၃၇။ ေဒၚသႏၱာေဇာ္

၂၂၈။ ေဒါက္တာတင္တင္မိုး              ၂၃၈။ ေဒၚစိမ္းစိမ္းမင္း

၂၂၉။ ေဒါက္တာ ဥမၼာျမတ္ထူး           ၂၃၉။ ေဒၚတင္မိစိုး

၂၃ဝ။ ေဒၚေဌးေဌးျမင္႔                      ၂၄ဝ။ ဦးေဇာ္မင္းေမာင္

၂၄၁။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမိမိၾကည္

ထားဝယ္တကၠသိုလ္

၂၄၂။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာနီလာေအာင္ ၂၄၉။ ေဒၚသန္းသန္းေဌး

၂၄၃။ ေဒါက္တာနီနီဦး                    ၂၅ဝ။ ေဒါက္တာေက်ာ္နုိင္

၂၄၄။ ေဒၚမာမာခ်ဳိ                          ၂၅၁။ ေဒၚေဆြေဆြနိုင္

၂၄၅။ ေဒၚခင္မ်ဳိးသန္း                      ၂၅၂။ ေဒၚသီတာေအာင္

၂၄၆။ ေဒါက္တာခင္ႏွင္းျဖဴ               ၂၅၃။ ေဒၚနန္းလွသူဇာ

၂၄၇။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေမာ္                    ၂၅၄။ ေဒၚဝင္းထိုက္

၂၄၈။ ေဒၚခင္ခင္စိုး

ပုသိမ္တကၠသိုလ္

၂၅၅။ ပါေမာကၡ ဦးေစာေပခေလး     ၂၆၆။ ဦးေအာင္ဖုန္းေက်ာ္

၂၅၆။ ေဒၚၾကည္ၾကည္တင္႔             ၂၆၇။ ေဒၚနန္႕ဇင္မာဝင္း

၂၅၇။ ေဒၚဝင္းၾကည္                     ၂၆၈။ ေဒၚေစာစႏၵာဝင္း

၂၅၈။ ဦးသိန္းနိုင္ဦး                      ၂၆၉။ ေဒၚႏြယ္နီေသာ္

၂၅၉။ ဦးျမဝင္း                            ၂၇ဝ။ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိျမင္႔

၂၆ဝ။ ေဒၚစန္းစန္းေအး                  ၂၇၁။ ေဒၚခင္ဝင္းေမာ္

၂၆၁။ ေဒၚသစ္သစ္ဦး                    ၂၇၂။ ေဒၚအိသာျမင္႔ႀကိဳင္

၂၆၂။ ေဒၚခင္သက္လြင္                  ၂၇၃။ ေဒၚခင္ခင္ေဆြ

၂၆၃။ ေဒၚခင္စိုးခိုင္                        ၂၇၄။ ဦးတင္ဦး (ေက်ာင္းသားေဟာင္း- ပုသိမ္)

၂၆၄။ ေဒၚရီရီခ်ဳိ                             ၂၇၅။ ဦးသက္ကိုဦး (ေက်ာင္းသားေဟာင္း- ပုသိမ္)

၂၆၅။ ေဒါက္တာေအာင္ေဆြ

ပညာေရးတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)

၂၇၆။ ေဒါက္တာခ်ိဳခ်ဳိ (ေခၚ) ေဒါက္တာျမင္႔ျမင္႔ရီ   ၂၇၉။ ေဒါက္တာစိုးစိုးခင္

၂၇၇။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေလး                    ၂၈ဝ။ ပါေမာကၡ ေဒၚတင္တင္သန္႔

၂၇၈။ ေဒါက္တာ ခင္ခင္ေဌး

 

ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္

၂၈၁။ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဇာ္        ၂၉၇။ ေဒၚေအးေအးႏြယ္

၂၈၂။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔သိန္း                  ၂၉၈။ ေဒၚခိုင္ခိုင္ဝင္း

၂၈၃။ ေဒၚညိဳျမင္႔ေဆြ                    ၂၉၉။ ေဒၚလတ္လတ္စိုး

၂၈၄။ ေဒၚျမျမဝင္း                        ၃ဝဝ။ ေဒၚဥမၼာရင္

၂၈၅။ ေဒၚသစ္သစ္လွ                   ၃ဝ၁။ ေဒၚေအးမိုးခိုင္

၂၈၆။ ေဒၚစမ္းစမ္းဝင္း                   ၃ဝ၂။ ေဒၚလွျမင္႔

၂၈၇။ ေဒၚစန္းစန္းျမင္႔                   ၃ဝ၃။ ေဒၚေခ်ာစုစုေက်ာ္

၂၈၈။ ေဒၚခင္တိုးတိုးလြင္               ၃ဝ၄။ ေဒါက္တာႏွင္းအိဆန္း

၂၈၉။ ေဒၚဥမၼာသိန္း                     ၃ဝ၅။ ေဒၚခ်စ္စုလိႈင္

၂၉ဝ။ ေဒၚခင္ခင္ရွိန္                     ၃ဝ၆။ ေဒၚေအးသိဂီ ၤစိမ္း

၂၉၁။ ဦးသန္႔ေဇာ္ဦး                     ၃ဝ၇။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ရီ

၂၉၂။ ေဒၚဝင္းျမစိုး                       ၃ဝ၈။ ဦးရဲဝင္႔ထြဋ္

၂၉၃။ ေဒၚနီလာဝင္း                     ၃ဝ၉။ ေဒၚယမင္းေအး

၂၉၄။ ေဒၚစန္းစန္းေဝ                   ၃၁ဝ။ ေဒၚသိမ္႔သိမ္႔ဇင္

၂၉၅။ ဦးတင္ထြန္း                       ၃၁၁။ မေဟမာဝင္း

၂၉၆။ ေဒၚတင္တင္ေမာ္                ၃၁၂။ မဇင္ဇင္ဦး

ေမာ္လျမိဳင္တကၠသိုလ္ - ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား

၃၁၃။ ဦးဝင္းေအာင္                     ၃၁၇။ ေဒၚမူမူလြင္

၃၁၄။ ဦးစိုးသိန္း                         ၃၁၈။ ေဒၚေအးေအးသန္း

၃၁၅။ ဦးဝင္းနိုင္                         ၃၁၉။ ေဒၚသန္းျမင္႔

၃၁၆။ ဦးေဇထြဋ္တင္                   ၃၂ဝ။ ေဒၚသင္းသင္းသြယ္

၃၂၁။ ေဒၚစိုးစိုး                          ၃၂၂။ ေဒၚစႏၵာဝင္း

 

စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)

၃၂၃။ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာခင္        ၃၂၈။ ေဒၚေအးေအးရီ

၃၂၄။ ေဒါက္တာစႏၵာလိႈင္                   ၃၂၉။ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိသန္း

၃၂၅။ ေဒၚခင္ေစာဦး                         ၃၃ဝ။ ေဒၚေဆြရီခိုင္

၃၂၆။ ေဒၚယဥ္ယဥ္ႏြယ္                     ၃၃၁။ ေဒၚတင္မာေရႊ

၃၂၇။ ေဒၚသီတာအုန္း                       ၃၃၂။ ေဒၚျဖဴဇင္အိ

 

၃၃၃။ မပပမိုး (ဒဂံုေက်ာင္းသားေဟာင္း) ၃၃၇။ ေဒၚခင္ေဌး (ေက်ာင္းသားေဟာင္း)

၃၃၄။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအး (A.P) - အေဝးသင္တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ၃၃၈။ ဦးမင္းဦး (ျငိမ္း)

၃၃၅။ ပါေမာကၡေဒါက္တာမ်ဳိးမ်ဳိးခိုင္ (ပဲခူးတကၠသိုလ္) ၃၃၉။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေမျမတ္သူ

၃၃၆။ ေဒါက္တာေစာယုေမ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း(မႏၱေလး)

သာမန္အသင္းဝင္မ်ား

၁။ ေဒၚခင္မိမိလတ္(ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)                 ၉။ ေဒၚခင္ဝင္းျမင္႔(တြဲဖက္ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)

၂။ ေဒၚခင္စု(တြဲဖက္ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)               ၁ဝ။ ဦးေစာေအာင္(ပါေမာကၡခ်ဳပ္ - ျငိမ္း)

၃။ ေဒၚနန္းဗိုခမ္း(ပါေမာကၡဌာနမွဴး - ျငိမ္း)                   ၁၁။ ေဒၚစန္းေအာင္(ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)

၄။ ဦးစန္းျမင္႔(ပါေမာကၡဌာနမွဴး - ျငိမ္း)              ၁၂။ ဦးေအးေဆြ((ပါေမာကၡဌာနမွဴး - ျငိမ္း)

၅။ ေဒၚသန္းတင္(ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)                  ၁၃။ ေဒါက္တာဝင္းေမာင္(ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)

၆။ ေဒၚမူလားခူျမမင္း(ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)             ၁၄။ ေဒါက္တာဝင္းေဆြ(ပါေမာကၡ - အေဝးသင္)

၇။ ေဒၚစန္းစန္း(ပါေမာကၡဌာနမွဴး - ျငိမ္း)           ၁၅။ ဦးလိႈင္ဝင္း(Director, Golden Master Group)

၈။ ဦးေအာင္သန္း(တြဲဖက္ပါေမာကၡ - ျငိမ္း)         ၁၆။ ဦးမန္းထြန္း (နည္းျပ - ျငိမ္း)

 

မႏၱေလးတကၠသိုလ္

၁။ ေဒၚရီရီခ်ဳိ                                           ၅။ ေဒၚခုိင္သီတာျမင္႔

၂။ ေဒၚရီရီတင္႔                                         ၆။ ေဒၚသီတာလိႈင္

၃။ ဦးေက်ာ္ဝင္း                                        ၇။ ေဒါက္တာတင္မိုးလြင္

၄။ ေဒၚၾကည္ၾကည္မာ                                ၈။ ေဒၚစန္းသီတာ

 

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာဝင္းျမင္႔                       ၄။ ေဒၚေဆြေဆြဝင္း

၂။ ေဒါက္တာယုယုေဆြ                               ၅။ ေဒၚျမင္႔သီတာ

၃။ ေဒါက္တာယုယုေမာ္

 

ရတနာပံုတကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာသန္းသန္းဝင္း                ၁ဝ။ ေဒါက္တာမိုးမိုးခိုင္

၂။ ပါေမာကၡေဒၚခင္သိန္းဦး                           ၁၁။ ေဒၚခင္ပို

၃။ ေဒါက္တာစုိးစိုးရီ                                   ၁၂။ ေဒၚျမတ္ျမတ္ႏြယ္

၄။ ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင္႔                          ၁၃။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔စိန္

၅။ ေဒါက္တာယဥ္ေမဦး                               ၁၄။ ေဒၚစႏၵာလင္း

၆။ ေဒါက္တာျမျမျငိမ္း                                 ၁၅။ ေဒၚလွလွ

၇။ ေဒါက္တာတင္တင္ျဖိဳး                                      ၁၆။ ဦးသန္းေဌး

၈။ ေဒါက္တာသီသီခိုင္                                ၁၇။ ဦးျမင္႔ဦး

၉။ ေဒၚျပံဳးျပံဳးခိုင္                                       ၁၈။ ဦးေဇာ္ခင္

 

ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္း            ၇။ ေဒၚေဝေဝလြင္

၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာဝင္းမင္းသိန္း                 ၈။ ေဒါက္တာစန္းစန္းတင္႔

၃။ ေဒၚျမတ္သက္ပန္                                  ၉။ ေဒၚလဲ႔လဲ႔ေမာ္

၄။ ဦးျမတ္သူ                                           ၁ဝ။ ေဒါက္တာခ်ယ္ရီဝင္း

၅။ ေဒါက္တာလွၾကည္                                ၁၁။ ေဒၚစန္းစန္းညႊန္႔

၆။ ေဒါက္တာေအးေအးသန္း                         ၁၂။ ေဒၚသဇင္မြန္

 

 

စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာသန္းသန္းဝင္း                ၅။ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း

၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာသင္းသင္းဦး                 ၆။ ဦးရဲလင္းေနာင္

၃။ ေဒါက္တာစုိးစႏၵာစန္း                              ၇။ ဦးဟန္ျမင္႔ေအာင္

၄။ ေဒါက္တာခ်ဳိခိုင္ဝင္း                               ၈။ ေဒၚေအးနႏၵာဝင္း

 

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီဂရီေကာလိပ

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္စန္းေဝ                    ၂။ ေဒါက္တာေမသူႏိုင္

 

မိထၳီလာတကၠသုိလ

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာခိုင္လယ္ဝင္း                 ၁၄။ ေဒၚမိုးမိုးေက်ာ္

၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာလာသိန္း                  ၁၅။ ေဒါက္တာစန္းစန္းရီ

၃။ တြဲဖက္ပါေမာကၡေဒၚတင္တင္ျမင္႔                 ၁၆။ ေဒၚခင္မာေအး

၄။ တြဲဖက္ပါေမာကၡဦးသက္ခုိင္                       ၁၇။ ေဒၚသန္းသန္းေအး

၅။ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းဦး                         ၁၈။ ေဒၚညြန္႔ညႊန္႔ႏု

၆။ ေဒၚခင္သန္းဦး                                     ၁၉။ ေဒၚေအးေအးလြင္

၇။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔မိုး                                       ၂ဝ။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔သိန္း

၈။ ဦးမ်ဳိးသန္႔ဦး                                        ၂၁။ ေဒၚတင္တင္မိုး

၉။ ေဒၚမာမာေအာင္                                   ၂၂။ ဦးသိန္းထူး

၁ဝ။ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦး                                    ၂၃။ ေဒၚသီတာဝင္း

၁၁။ေဒၚလဲ႔လဲ႔ဟန္                                     ၂၄။ ေဒၚထားအိေခ်ာ

၁၂။ေဒၚေဝေဝလြင္                                    ၂၅။ ေဒၚႏွင္းႏွင္းယု

၁၃။ဦးစိုးစိုးေမာင္

 

 

ေရႊဘိုတကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာသီသီသန္း                             ၁ဝ။ ေဒၚသိင္ဂီေအး

၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမျမစုိး                         ၁၁။ ေဒၚသူဇာဝင္း

၃။ ေဒၚစိုးစုိးဦး                                         ၁၂။ ေဒၚပပဝင္း

၄။ ေဒါက္တာသက္တင္ထြန္း                         ၁၃။ ေဒၚႏုႏုေအာင္

၅။ ေဒါက္တာသီတာေအး                                      ၁၄။ ဦးကံထြန္း

၆။ ဦးခင္ေမာင္ဇင္                                     ၁၅။ ေဒၚခင္စန္းဝင္း

၇။ ေဒၚဝင္းဝင္းျမင္႔                                    ၁၆။ ေဒၚေအးျမသင္း

၈။ ဦးေဇာ္မင္းထြန္း                                    ၁၇။ ေဒၚယဥ္လဲ႔ေေဆြေမာင္

၉။ ေဒါက္တာေအးေအးမိုး                            ၁၈။ ေဒၚေဌးေဌးျမင္႔

 

ေရနံေခ်ာင္းတကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာစုစုရီ                          ၇။ ေဒါက္တာဝင္းဝင္းခုိင္

၂။ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိလြင္                                ၈။ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိျမင္႔

၃။ ေဒၚစန္းစန္းျမင္႔                                    ၉။ ေဒါက္တာခင္ေအးယု

၄။ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး                           ၁ဝ။ ေဒၚမို႔မို႔ခိုင္

၅။ ေဒၚၾကဴၾကဴမာ                                     ၁၁။ ေဒါက္တာတင္သႏၱာဦး

၆။ ဦးေမာင္                                            ၁၂။ ေဒၚခိုင္ဇာလင္း

 

မေကြးတကၠသိုလ

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္မာခ်ဳိ                      ၁၆။ ေဒၚအမာသိန္း

၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာစႏၵာ                           ၁၇။ ေဒၚေအးျမင္႔ခိုင္

၃။ တြဲဖက္ပါေမာကၡေဒါက္တာၾကင္ၾကင္ဝင္း        ၁၈။ ေဒါက္တာတင္႔လြင္

၄။ ေဒၚတင္ေဌးဝင္း                                   ၁၉။ ေဒါက္တာဇင္ေမဦး

၅။ ေဒါက္တာေက်ာ္လြင္ဦး                            ၂ဝ။ ေဒၚခိုင္သိမ္႔သိမ္႔ေထြး

၆။ ေဒါက္တာေဇာ္မိုး                                  ၂၁။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခိုင္

၇။ ေဒါက္တာထြန္းမင္း                                ၂၂။ ဦးခင္ေမာင္ေဌး

၈။ ေဒၚခင္မာခ်ဳိ                                        ၂၃။ ေဒၚဝင္းသႏၱာ

၉။ ေဒါက္တာစိန္စိန္ေမ                               ၂၄။ ေဒၚဝါဝါထြန္း

၁ဝ။ေဒၚလဲ႔လဲ႔ေအာင္                                  ၂၅။ ေဒၚခုိင္မာၾကည္

၁၁။ေဒၚေကသီျမင္႔                                    ၂၆။ ေဒၚမာမာေဌး

၁၂။ေဒၚခင္မာေအး                                    ၂၇။ ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္

၁၃။ေဒၚေမႏွင္းေအာင္                                ၂၈။ ေဒၚစီစီေဝ

၁၄။ေဒၚေဌးေဌးမြန္                                    ၂၉။ ဦးသန္းဝင္းေဇာ္

၁၅။ေဒၚေစာလြင္ၾကည္

 

လားရႈိးတကၠသုိလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာစန္းယုေမာ္                             ၇။ ေဒၚစႏၵာေအး

၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ခ်ဳိ                         ၈။ ေဒၚၾကည္ၾကည္ဦး

၃။ တြဲဖက္ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ခင္မိုး              ၉။ ေဒၚနန္းေထြးလင္း

၄။ ေဒၚေဆြေဆြဝင္း                                   ၁ဝ။ ေဒၚသူဇာႏြယ္

၅။ ေဒၚမာမာခိုင္ျမင္႔                                   ၁၁။ ေဒၚတင္ဇာႏြယ္

၆။ ေဒၚနန္းေပါင္းေအာင္

 

 

မႏၱလာေကာလိပ

၁။ ေဒါက္တာၾကဴၾကဴဇင္                              ၂။ ေဒၚခင္ဝင္းျမိဳင္

 

 

ျမင္းျခံဒဂရီေကာလိပ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာမီမီစိုး                         ၈။ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိေဌး

၂။ ေဒါက္တာစိုးစုိးလွ                                  ၉။ ေဒါက္တာတင္တင္မိုး

၃။ ေဒၚျမသင္း                                         ၁ဝ။ ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းခုိင္

၄။ ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ေအး                                    ၁၁။ ေဒၚသီသီခိုင္

၅။ ေဒါက္တာေအးေအးသြဲ႕(ကြယ္လြန္္)           ၁၂။ ေဒၚတင္တင္ဝင္း

၆။ ေဒါက္တာခ်ဳိခ်ဳိစန္း                                ၁၃။ ေဒၚၾကဴၾကဴစန္း

၇။ ေဒၚသန္းသန္းစိုး

 

 

မိုးညွင္းဒဂရီေကာလိပ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာႏိုင္ႏိုင္လတ္                  ၄။ ေဒၚမင္းမင္းေအး

၂။ ေဒၚတိုးရီ                                           ၅။ ေဒၚဂ်ာဖန္

၃။ ေဒါက္တာခ်ဳိမာစိန္

 

 

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္

၁။ ဦးၾကည္ဝင္း                                        ၁ဝ။ ေဒၚမာမာဝင္း

၂။ ဦးတင္ေမာင္လြင္                                  ၁၁။ ဦးျမင္႔ေဇာ္ဦး

၃။ ေဒါက္တာပန္လုိင္း                                 ၁၂။ ေဒၚတိုးတိုးေအာင္

၄။ ေဒါက္တာျမင္႔ေဇာ္                                 ၁၃။ ေဒၚခင္ခင္ခ်ဳိ

၅။ ေဒၚေဌးႏြဲ႕                                          ၁၄။ ေဒၚအမာေဆြ

၆။ ေဒၚေဌးျမင္႔                                         ၁၅။ ေဒါက္တာသင္းသင္းေဆြ

၇။ ေဒၚေသာင္းေထြး                                  ၁၆။ ဦးခင္ေမာင္ေထြး

၈။ ေဒၚခိုင္ခုိင္လြင္                                     ၁၇။ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး

၉။ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း                                   ၁၈။ ေဒၚေဌးမြန္လိႈင္

 

ကေလးတကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာသန္းသန္းေအး              ၈။ ေဒၚျဖဴျဖဴေအာင္

၂။ ေဒါက္တာမ်ဳိးမင္း                                  ၉။ ေဒၚဝင္းမင္းစုိး

၃။ ေဒၚေဆြလွီယန္း                                   ၁ဝ။ ဦးထန္ဟဟုပ္

၄။ ေဒါက္တာေလးေမ                                 ၁၁။ ဦးဟန္ျမင္႔

၅။ ဦးေဌးဝင္း                                          ၁၂။ ေဒၚေနျခည္မင္းေစာေအာင္

၆။ ေဒၚမာမာေအး                                     ၁၃။ ေဒၚခင္စန္းရီ

၇။ ဦးမြန္လ်ံနာ                                         ၁၄။ ေဒၚျဖိဳးသႏၱာထြန္း

 

 

ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္

၁။ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာလာယုေအာင္             ၆။ ေဒၚနန္ဆန္

၂။ ေဒၚေအးေအးခ်စ္                                  ၇။ ေဒၚစုစုလိႈင္

၃။ ေဒါက္တာလိႈင္မ်ဳိးမ်ဳိးေဌး                          ၈။ ေဒၚဂ်ီ - လုဆိုင္

၄။ ေဒါက္တာပုလဲခင္                                 ၉။ ဦးဝင္းထြန္းဦး

၅။ ေဒါက္တာၾကဴၾကဴသန္း

 

မုံရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္

၁။ ေဒၚတင္တင္မိုး                                     ၄။ ေဒါက္တာခင္ေမဝင္း(ရတနာပံုေျပာင္း)

၂။ ေဒၚယုမြန္ခိုင္                                       ၅။ ေဒၚသြယ္သြယ္ေအး(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေျပာင္း)

၃။ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္(ရတနာပံုေျပာင္း)

 

ေက်ာင္းသားေဟာင္း(မႏၱေလး)

၁။ ေဒၚခင္စုိး                                           ၁၁။ ဦးေအာင္ခိုင္

၂။ ေဒၚျမတ္မူ                                          ၁၂။ ဦးဆန္းေမာင္

၃။ ဦးထြန္းေဇာ္                                        ၁၃။ ေဒၚခင္ဖုန္းျမင္႔

၄။ ဦးျမင္႔မုိး                                             ၁၄။ ေဒၚသီတာခင္

၅။ ဦးသက္ေဆြေဇာ္                                   ၁၅။ ေဒၚတင္တင္ျမင္႔

၆။ ဦးထြန္းထြန္းေအး                                  ၁၆။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ထြန္း

၇။ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ                                 ၁၇။ ေဒၚဥမၼာျမင္႔

၈။ ဦးရဲျမင္႔ဝင္း                                         ၁၈။ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ဝင္း

၉။ ဦးရုိဟူလ်ံနာ                                       ၁၉။ ဦးေအာင္ထြန္း

၁ဝ။ေဒၚႏုႏုလွ                                          ၂ဝ။ ဦးေနေအာင္ေက်ာ္(B.C.Sc,D.B.L(Other Major)