1
2
3
4
5
6
7
8

အဖြဲ႔၀င္မ်ား

ျမန္မာ့ပထ၀ီ၀င္အသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား

၁။ ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး                    ဥကၠ႒            ၀၁ ၃၉၄၇၅၈
၂။ ဦးတင္ေမာင္ညႊန္႔                                  ဒု - ဥကၠ႒        ၀၉ ၅၁၇၃၇၃၈
၃။ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္                                 ဒု - ဥကၠ႒        ၀၉ ၅၀၀၀၁၉၉
၄။ ေဒါက္တာ သိန္းေရႊ               အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး    ၀၉ ၃၁၁၃၇၁၈၃
၅။ ဦးျမင့္ေအး                                    အတြင္းေရးမွဴး(၁)    ၀၉ ၅၀၀၈၅၃၀
၆။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ၀င္းေမာင္            အတြင္းေရးမွဴး(၂)    ၀၉ ၆၅၀၁၆၀၉
၇။ ပါေမာကၡ ေဒၚပုလဲ                            ဘ႑ာေရးမွဴး        ၀၉ ၇၃၀၈၁၀၉၀
၈။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမိမိၾကည္                  အဖြဲ႔၀င္            ၀၁ ၅၃၉၈၂၀
၉။ ပါေမာကၡ ဦးမင္းေထြးေနာင္                    အဖြဲ႔၀င္            ၀၁ ၅၇၇၆၅၀
၁၀။ ပါေမာကၡ  ဦးေအးေဆြ                        အဖဲြ႔၀င္            ၀၉ ၂၀၅၂၇၈၉
၁၁။ ပါေမာကၡ ဦးစန္းျမင့္                           အဖြဲ႔၀င္            ၀၉ ၂၅၆၀၃၃၂၉
၁၂။ ဦးလိႈင္၀င္း                                      အဖြဲ႔၀င္            ၀၉ ၂၀၀၅၈၉၄
၁၃။ ဦးစိန္ေအာင္                                    အဖြဲ႔၀င္            ၀၉ ၄၃၀၈၀၉၃၃
၁၄။ ဦးခ်ားလ္ဖရန္ကလီ                            အဖဲြ႔၀င္            ၀၉ ၅၀၇၃၃၆၄
၁၅။ ေဒၚရီရီ၀င္း                                      အဖြဲ႔၀င္            ၀၉ ၄၄၈၀၁၇၇၀၁