1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲ (အမ္သရီးဖုစင္တာ - ရန္ကုန္)

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း

(Geographical Association of Myanmar: GAM)

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန႔ ၊ မြန္းလြဲ (၁းဝဝ)နာရီအခ်ိန္တြင္ (M-3 Food Centre)၊ ဗဟန္းျမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ "GAM ႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ား မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုပြဲ " အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားမည္႔ ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ေအး၏ အဖြင္႔အမွာစကား။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏုတ္ခြန္းဆက္

ယေန႔အခန္းအနားကိုတက္ေရာက္လာၾကတဲ႔ ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး (GAM) ရဲ ႔ နာယကမ်ား၊ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ်ား ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ (ယာယီ) ရဲ ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊အသင္းဝင္မ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားတဲ႔ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ ႔ၾကပါေစလုိ႔ ဦးစြာပဏာမ ႀကိဳဆိုနုတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပထဝီဝင္ပညာဆိုတာဘာလဲ

ပညာရပ္အေပၚမွာအေျချပဳ ျပီးဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔အသင္းျဖစ္လ္ုိ႔ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဆုိတာဘာလဲဆိုတာကစ၍ အက်ဥ္းသေဘာမွ် ရွင္းလင္းတင္ျပလုိပါတယ္။ ပထဝီဝင္ပညာဆိုသည္မွာ " တိုက္္ႀကီးမ်ား ၊ ပင္လယ္ ၊ သမုဒၵရာမ်ား ၊ ေတာင္ကုန္း ၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္း ၊ အင္းအိုင္မ််ား ၊နုိင္ငံ ၊ ျမိဳ ႔ရြာမ်ား၏ အမည္ႏွင္႔ တည္ေနရာကို အလြတ္က်က္မွတ္ရတဲ႔ ဘာသာရပ္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္လို႔ " အခ် ဳိ ႔လူမ်ားကထင္ျမင္ယူဆၾကတယ္ ။ ဤယူဆခ်က္မွာ ပထဝီဝင္ပညာ၏ ကႀကီးခေခြးအဆင္႔မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေခတ္တြင္ ပထဝီဝင္ပညာ၏အဓိပၸါယ္မွာ ပုိမိုနက္ရႈိင္းလာျပီး ေဘာင္ခတ္ဖို႔ေတာင္ခက္ခဲတဲ႔ အထိ က်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။ ပထဝီဝင္ပညာ၏ ဘာသာစိတ္အသစ္မ်ား(ဝါ) နယ္ပယ္အသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပထဝီဝင္= ပထဝီ + ဝံသ) (ေျမႀကီး + ဆက္ႏြယ္မႈ)

ပထဝီဝင္ပညာရပ္၏ မူရင္းအဓိပၸါယ္မွာ " ကြ်နု္ပ္တို႔လူသားအားလံုးေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ကမာၻျဂိဳလ္(ဝါ) ကမာၻရြာအေၾကာင္းကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ စနစ္တက်ေလ႔လာသည္႔ပညာရပ္ " ျဖစ္သည္။

" ကမာၻ႔မ်က္နွာျပင္ေပၚရွိေနရာေဒသကိုလိုက္၍ ကြဲျပားျခားနားစြာ ပ်ံ ႔နွံ႔တည္ရွိေနၾကေသာအခ်င္းအရာမ်ား ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင္႔ ယင္းတို႔၏ အဆင္ပံုစံမ်ား ( Patterns) ကိုုလည္းေကာင္း ၊ အဆိုပါအဆင္ပံုစံမ်ားကို ဖန္းတီးျပဳျပင္ ပံုသြင္းေပးေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ား( Processes)ကို လည္းေကာင္း စနစ္တက် စူးစမ္းေလ႔လာ ရွင္းလင္းတင္ျပေသာ သိပၸံပညာရပ္ " ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အနက္ဖြင္႔ဆိုနိုင္ပါသည္။

ပထဝီဝင္ပညာသည္ ကမာၻမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အရာခပ္သိမ္းကို ျပဳျပင္ပံုသြင္းေပးေနေသာ ရူပ ၊ ဇီဝ ၊လူမႈ - စီးပြားျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားနွင္႔ လူတို႔သည္ မည္သို႔မည္ပံု အျပန္အလွန္ ျပဳျပင္ဆက္ႏြယ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း စနစ္တက် စူးစမ္းေလ႔လာ ရွင္းလင္းတင္ျပနိုင္သည္႔ ပညာရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

ပထဝီဝင္ပညာသည္ ပညာရပ္၏သေဘာသဘာဝအရ ဝိဇၨာတစ္ပိုင္း ၊သိပၸံတစ္ပိုင္းပညာရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ကမာၻေပၚရွိ အခ် ဳိ ႔ နိုင္ငံ ၊ အခ် ဳိ ႔တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ပထဝီဝင္ပညာကို ဝိဇၨာဘာသာဟုသတ္မွတ္ျပီး ဝိဇၨာဘြဲ႔ေပးသည္။ အခ် ဳိ ႔နိုင္ငံ ၊ အခ် ဳိ ႔တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သိပၸံဘာသာဟု သတ္မွတ္ျပီး သိပၸံဘြဲ႔ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ပထဝီဝင္ပညာကို ဝိဇၨာဘာသာေရာ ၊ သိပၸံဘာသာပါ ႏွစ္မ်ဳ ဳိ းစလံုးသတ္မွတ္ေသာ နိုင္ငံႏွင္႔ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာနိ္ုင္ငံတြင္မူ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကို ဝိဇၨာဘာဘာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္အစဥ္တစိုက္သတ္မွတ္ခဲ႔ျပီး ဝိဇၨာဘဲ႔ြကိုသာေပးပါသည္။ ပညာရပ္၏ သေဘာသဘာဝကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ျပီး ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကို (Social Science) လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္ (ဝိဇၨာ)အေနႏွင္႔လည္းေကာင္း ၊ (Natural Science )သဘာဝသိပၸံဘာသာရပ္ (သိပၸံ) အေနနွင္႔လည္းေကာင္း  ႏွစ္မ် ဳိ းစလံုးကို သတ္မွတ္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ဆုိလ်င္ ယခုထက္ပိုမို ထိေရာက္မႈရွိနိုင္မည္ ၊ အက်ဳ ဳိ းေက် းဇူးပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစနိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

ပထဝီဝင္ပညာက္ို ( Regional Science , Regional Analysis , Environment Studies ,  World Studies , Planetology) စေသာအမည္မ်ားျဖင္႔ အစားထိုးမွည္႔ေခၚဖို႔ အခ် ဳိ ႔က ႀကိဳ းပမ္းအားထုတ္ခဲ႔ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအမည္မ်ားသည္ မူလအမည္ျဖစ္ေသာ ပထဝီဝင္ပညာ(Geography) ၏ က်ယ္ျပန္႔လႊမ္းျခံဳနိုင္မႈကုိ မေက်ာ္လႊားနိုင္ေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ဆိုေသာ္ ယင္းအမည္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္အသီးသီးတို႔သည္ ပထဝီဝင္ပညာ (Geography) ၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ထီးႀကီးေအာက္တြင္သာက်ေရာက္စုစည္းတည္ရွိေနေပသည္။

' ေက်ာင္းသားေက် ာင္းသူူလူူငယ္တစ္ဦးအဖို႔ ေကာင္းမြန္ျပည္႔စံုေသာ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိသညာမ် ား ၊ ဗဟုသုတမ် ား ၊ ကြ် မ္းက်င္မႈမ် ား ၊ သေဘာထား အယူူအဆမ် ားကိုသာ မရရွိနိုင္ခဲ႔ပါက ၎လူူငယ္၏ ပညာေရးမွာ ေမွးမိန္အားနည္းေနလိမ္႔မည္ဟု ' မၾကာေသးမီက ယူူေကနိုင္ငံမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ႔ပါသည္။ (A Child 's education is diminished without a sound knowledge of Geography. )

ပထဝီဝင္ပညာကို သင္ယူူဆည္းပူူးရာတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင္႔ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ႔လာ စူူးစမ္းမႈမ် ားကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရသည္။ ခရီးတ္ို ၊ ခရီးရွည္ ထြက္ရသည္။ ပထဝီဝင္ပညာက ခရီးသြားခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ႏွင္္႔ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ ခရီးသြားတက္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးနိုင္သည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ် ားတြင္လည္း ( Geography Channel , World Studies Channel ) စေသာအစီအစဥ္မ် ားကို သီးသန္႔ ရိုက္ကူူးထုတ္လႊင္႔ ျပသနုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သမိ္ုင္းေနာက္ခံ (အက် ဥ္း )

ပထဝီဝင္ပညာသည္ ယခုေခတ္မွသာေပၚေပါက္လာေသာ ေရႊၾကာပင္ဘာသာရပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ သမိုင္း ၊ ဒႆ     နိကေဗဒ ၊ နကၡတၱပညာႏွင္႔ သခ် ာၤဘာသာမ် ားကဲ႔သို႔ လြန္ခဲ႔ေသာေရွးနွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ခန္႔ကတည္းကပင္ ေစာစီးစြာေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာ ဝါရင္႔ ၊ သမာၻရင္႔ ဘာသာရပ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုးအေနာက္တိုင္းပံုစံျဖင္႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုကိ္ု ဥေရာပတိုက္ေတာင္ပိုင္း ၊ အီတလီနိုင္ငံ ၊ ဘိုေလာ႔ညာျမိဳ ႔ ( Bologna) တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၇ဝ ခုႏွစ္တြင္ ပထဝီဝင္ပညာကို တကၠသိုလ္ပညာရပ္တစ္ခုအေနျဖင္႔ ဥေရာပတိုက္ရွိ ဂ် ာမန္စကားေျပာေသာနိုင္ငံမ် ားတြင္ စတင္သင္ၾကားပို႔ခ် ခဲ႔ၾကျပီး သီးျခားပထဝီဝင္ဌာနမ်ားလည္းေပၚေပါက္ခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္မူ အဆင္႔ျမင္႔ ပညာေရးႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဌာနကို စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ လာမည္႔ သကၠရာဇ္ ၂ဝ၂ဝ ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏သက္တမ္းမွာ နွစ္ေပါင္းတစ္ရာရွိမည္ျဖစ္ျပီး " ရာျပည္႔ေမြးေန႔" အခမ္းအနားကို က်င္းပဆင္ႏြဲနိုင္ေတာ႔မည္ျဖစ္သလို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဌာန တည္ေထာင္ခဲ႔သည္မွာလည္း ၂ဝ၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္တစ္ရာတိုင္ေတာ႔ မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင္႔ ပထဝီဝင္ပညာဌာနတို႔၏ ရာျပည္႔ေမြးေန႔မ်ား ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကမာၻပထဝီဝင္အသင္းအဖဲ႔ြမ် ား

၁၉ရာစုအေစာပိုင္းမွစတင္၍ ကမာၻေပၚတြင္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဆို္င္ရာအသင္းအဖြဲ႔မ် ား ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္ ။ နာမည္ေက် ာ္ ေတာ္ဝင္ပထဝီဝင္အသင္း ( Royal Geographic Society - RGS) သည္ ၁၈၃ဝ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ၊ ျဗိတိသွ် ပထဝီဝင္ပညာရွင္မ် ားအသင္း ( Institute of British Geographers - IBG) သည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း တည္ေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။ အေမရိကန္ပထဝီဝင္ပညာရွင္မ် ားအသင္း (Association of American Geographers -AAG) သည္ ၁၉ဝ၃ ခုနွစ္တြြင္လည္းေကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာပထဝီဝင္သမဂၢ ( International Geographical Union - IGU ) သည္ ၁၉၂၂ ခုနွစ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။ အဆိုပါ ပထဝီဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ် ားသည္ သက္ဆုိင္ရာနိုင္ငံနွင္႔ လူူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔တြင္ ႀကီးစြာေသာအက် ဳိ းေက် းဇူူးမ် ားကို ျဖစ္ထြန္းေစခဲ႔သည္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေခတ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ျဗိတိ္္န္ႏွင္႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နိင္ငံတို႔ရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတို႔တြင္ ပထဝီဝင္ဌာနမ် ားေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း [ A Non- Governmental/ Political/ Religious / Profitable Organization]

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး (GAM) ဖဲြ႔စည္းခြင္႔ရရွိေရးအတြက္ႀကိဳ းပမ္းခဲ႔ၾကသည္မွာ ယခုမွမဟုတ္ပါ ။ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေလးဆယ္ခန္႔ ကတည္းကပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ခန္႔က တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ် ားအလယ္ေလာက္ခန္႕က တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္တစ္ႀကိမ္ ၊ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႀကိဳ းပမ္းခဲ႔ၾကဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္၊ထိုအခါက အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ် ားေၾကာင္႔ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ႔ပါ။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္အသင္းအဖြဲ႔မ် ားဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင္႔အညီ ဖြဲ႔စည္းခြင္႔ေလွ်ာက္လႊာကို ထပ္မံတင္သြင္းခဲ႔ပါ သည္။ ေလွ် ာက္လႊာတင္သြင္းျပီး တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႕အၾကာ ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ  ၄ ရက္ ေန႔တြင္ ဖဲ႔ြစည္းခြင္႔လက္မွတ္ (အမွတ္- ၂၁၃၉) ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ် ားဖြဲ႔စည္းခြင္႔ျပဳေရးႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ တရားဝင္လက္ခံရရွိခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာပထဝီဝင္အသင္းႀကီး (GAM) ၏ ဖဲ႔ြစည္းပံုစည္းမ် ဥ္း[Constitution]

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး (GAM) ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုစည္းမ် ဥ္းတြင္ စာမ်က္နွာ (၂၁)မ်က္ႏွာႏွင္႔ အခန္းေပါင္း (၁၁) ခန္းပါဝင္သည္။

အခန္း     အေၾကာင္းအရာ

၁။            အသင္း၏အမည္ ၊ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ နွင္္႔ တည္ရာဌာန [ Name , Seal & Address]

၂။            အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ လုပ္ငန္း                                       [Objectives & Functions]

၃။            စီမံခန္႔ခြဲျခင္း                                                                     [Management]

၄။            အသင္းဝင္ျဖစ္နိုင္ခြင္႔သတ္မွတ္ခ်က္                                         [Requirements for Membership]

၅။            အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္း                                                             [Formation]

၆။            ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မႈအရည္အခ်င္း  ၊ တာဝန္ႏွင္႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ် ား   [Responsibilities & Right]

၇။            လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ် ား၏ တာဝန္ႏွင္႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ် ား                   [Responsibilities & Right]

၈။            အစည္းအေဝးမ် ား                                                             [Meetings]

၉။            အသင္းဝင္မ် ား၏ တာဝန္မ် ားႏွင္႔ အက်ဳ ဳိ းခံစားခြင္႔မ် ား                [Responsibilities & Benefits]

၁ဝ။          အသင္းဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း                                                 [Dismissal]

၁၁။           ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ် ဥ္းျပင္ဆင္ခြင္႔                                               [Amendment]

အသင္း၏အမည္ကို မူလမွတ္ပံုတင္စဥ္က ျမန္မာနိ္ုင္ငံပထဝီဝင္အသင္း ဟုတင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလထဲတြင္ မည္သည္႔အသင္း အဖြဲ႔မၽွ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟူေသာစကားလံုးကို သံုးစြဲခြင္႔မျပဳဟု သက္ဆိုင္ရာမွ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင္႔ျမန္မာန္ုိင္ငံပထဝီဝင္အသင္း အစား ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း ဟု ေျပာင္းလဲလက္ခံခဲ႔ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔အမည္မွာ မူလမွတ္ပံုတင္စဥ္က တင္ျပခဲ႔သည္႔အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ( Geographical Association of Myanmar -GAM)ဟု ဆက္လက္သံုးစြဲခြင္႔ရရွိခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး(GAM)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ် ား

အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ် ားမွာ -

(က) ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဖြံ႔ျဖိဳ းတိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊

(ခ)   နိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳ းတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ် ားတြင္္ ပထဝီဝင္ပညာျဖင္႔ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊

(ဂ)   ျပည္သူလူထုအတြင္း ပထဝီဝင္အသိသညာမ် ား(Geographic Concepts) တိုးတက္ပ်ံ ႔ပြားေစရန္

(ဃ) အသင္းသူ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး ၊ယိုင္းပင္းကူညီမႈရွိေစရန္၊

(င)  နိုင္ငံတကာပထဝီဝင္သမဂၢ (International Geographical Union -IGU) အပါအဝင္ ကမာၻေပၚရွိ ပထဝီဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ် ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္၍ ခ်စ္

      ၾကည္ရင္းႏွီးေရး ၊အျပန္အလွန္္အက် ဳိ းျပဳေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး(GAM) ၏ လုပ္ငန္းမ် ား

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း (GAM) က ေ႔ရွတြင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္႔လုပ္ငန္းမ် ားမွာ-

(က) အခါအားေလ် ာ္စြာ ပထဝီဝင္ပညာႏွီးေနွာပြဲမ် ား ၊ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲမ် ား ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ် ား ၊သင္တန္းမ် ား က်င္းပျပဳ လုပ္

      ျခင္း၊

( ခ ) အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ် ားႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္သမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ် ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း ၊ ယင္းအတြက္ သုေတသနစာတမ္းမ် ားအား မွတ္

       တမ္းတင္ထားေသာ ဂ် ာနယ္တစ္ေစာင္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး (၂) ႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း၊

( ဂ ) အမ် ားျပည္သူနွင္႔ ေက် ာင္းသားေက် ာင္းသူမ် ား ပထဝီဝင္ပညာဗဟုသုတ ျပည္႔စံုေစရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ် ားျဖင္႔ ပညာေပးစာေစာင္

       မ် ား ၊ သတင္းလႊာမ် ား၊စာအုပ္မ် ားႏွင္႔ ေျမပံုမ် ားကို အခါအားေလ် ာ္စြာ ျပဳစုရုိက္နိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအမ် ဳိ းမ် ဳိ းကို ထုတ္လုပ္

       ျခင္း၊

(ဃ) ပထဝီဝင္စာၾကည္႔တိုက္တစ္တိုက္ကို စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းဖြင္႔လွစ္ျခင္း၊

( င ) ႔အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ် ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာအျခားလုပ္ငန္းရပ္မ် ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကမာၻျပႆ     နာမ် ားနွင္႔ ပထဝီဝင္ပညာ၏ အခန္းက႑

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမာၻျပႆ     နာမ် ားကို စူးစမ္းေလ႔လာရာ၌ ပထဝီဝင္ပညာရပ္(Geography) သည္ ဗဟိုခ်က္မတြင္ရွိသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ( Centrality of Geography & its Study to Many Contemporary Issues)....

ကမာၻ႔ျပႆ     နာမ် ားကိုစူးစမ္းေလ႔လာရာ၌ လြယ္ကူစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္က လူသားတို႔အား ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္လိုကူ ညီနိုင္တယ္ဆိုတာ စာရင္းျပဳစုၾကည္႔လ်င္ ကုန္ဆံုးနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဥပမာ -

- မီးေတာင္မ် ား ႏွင္႔ေျမငလ်င္မ် ားလႈပ္ရွားမႈမ် ားမွသည္ ေရလႊာေလ် ာစီးျခင္း၊ေရလိႈင္းစီးျခင္းနွင္႔ ေရစီးသန္ေသာျမစ္ေခ် ာင္းမ် ားအတြင္းေလွေဖါင္စီးျခင္း  အထိ၊

- ေရရယူလိုမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ ၍ ျဖစ္ပြားေသာစစ္ပြဲမ် ားမွသည္ အေကာင္းဆံုးအရက္ေသစာကို ဘယ္မွာရႏိုင္သည္အထိ၊

- ကမာၻ႔ေတးဂီတမွသည္ ေရခဲနွင္းေလ် ာစီးဖို႔ ဘယ္ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ရမလည္းအထိ၊

- ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမွသည္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းအထိ၊

- ေနရာေျပာင္းေ႔ရႊေနထိုင္ျခင္း( Migration)မွသည္ ဂီတသုခုမပညာအထိ၊

- ေရခဲျမစ္ႏွင္႔ ေရခဲလြင္ျပင္မ် ားအရည္ေပ် ာ္ျခင္းမွသည္ သင္၏ပန္ကန္ျပားထဲရွိ အစားအစာမ် ားအထိ၊

- ကင္ညာနုိုင္ငံသူ နုိင္ငံသားမ် ားသည္ မာရသြန္တာေဝးျပိဳင္ပြဲမ် ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင္႔မၾကာခဏေအာင္ပြဲခံေနရသနည္းမွသည္ နယ္စပ္ေဒသမ် ားကို

  ျဖတ္ေက် ာ္သူမ် ားသည္အဘယ္႔ေၾကာင္႔ အသက္ဆံုးရႈးမႈအႏၱရာယ္မ် ားနွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ရတာလဲအထိ၊

- ေနအိမ္တစ္လံုးကို တည္ေဆာက္သည္႔လုပ္ငန္းမွသည္ တစ္ဖက္ရန္သူေနရာယူထားေသာ ေတာင္ကုန္းကိုတက္ေရာက္သိမ္းပိုက္နိုင္မည္႔ နည္းဗ် ဴ ဟာ

  ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည္အထိ၊

ျပႆ     နာမ် ဳိ းစံု ၊ နယ္ပယ္မ် ဳိ းစံုတို႔တြင္ပထဝီဝင္ပညာကေကာင္းစြာအေထာက္အကူျပဳ နုိင္ပါသည္။ ပထဝီဝင္ပညာရွင္မ် ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆ     နာမ် ားအတြက္ အေျဖအားလံုးရွိေကာင္းမွ ရွိေပမည္။ သို႔ေသာ္အထက္ေဖၚျပပါ ျပႆ     နာမ် ားကို လက္ေတြ႔က်က်ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္  အေရးပါ  အရာေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ် ားကိုမူ ပံ႔ပိုးေပးနုိင္ပါသည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔လူသားမ် ားအားလံုး လူမႈ-စီးပြားဘဝမ် ား၏ အေျခခံရာေနရာအေတာ္မ် ားမ် ားတြင္ ပထဝီဝင္ပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင္႔ အသိသညာမ် ားသည္ လံုးဝမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေပသည္။ ဥပမာ -

- ေကာက္ပဲသီးနွံမ် ားစိုက္ပ် ဳိ းေရးႏွင္႔စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ျခင္း၊

- ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေရေပးေဝျဖန္႔ျဖဴ းျခင္း၊

- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ကုန္ပစၥည္းမ် ားျဖန္႔ခ် ီျခင္း၊

- ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင္႔ စြမ္းအင္ကို ေဝမွ်သံုးစြဲျခင္း

- ေရရွည္တည္တံ႔မည္႔ ဖြံ႔ျဖိဳ းမႈ ( Sustainable Development) နွင္႔ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး၊အစိမ္းေရာင္ဖြံ႔ျဖိဳ းမႈ (Green Economy & Green Growth)

  စသည္႔ လုပ္ငန္းေပါင္းမ် ားစြာတို႔တြင္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာအသိသညာမ် ား ၊အေျခခံသေဘာတရားမ် ား ၊ဗဟုသုတမ် ား ၊အေတြ႔အၾကံဳမ် ား ၊ ကြ်မ္္း

  က်င္မႈမ် ား ၊သေဘာထားအျမင္မ် ားသည္လည္းေကာင္း ၊ ပထဝီဝင္ပညာ၏ အစြမ္းထက္ေသာလက္နက္ ကိရိယာမ် ားျဖစ္ၾကသည္႔ ေျမပံုမ် ား ၊ သရုပ္

  ျပပံုမ် ား ၊စာရင္းကားခ်ပ္မ် ား ၊ ေကာင္းကင္(ေလယာဥ္)ဓါတ္ပံုမ် ား ၊ ျဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ် ားနွင္႔ အေဝးမွအာရုံခံနည္းပညာ ( Remote Sensing  Techno-

  logy - RS) ၊ ပထဝီဝင္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္နည္းပညာ ( Geographic Information Systems -GIS [or] Geo - Spatial Technology) တို႔

  သည္လည္းေကာင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံနွင္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကို ထိေရာက္တြင္က်ယ္စြာ အက် ဳိ ျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပထဝီဝင္ပညာကိုေလ႔လာဆည္းပူးျခင္းမွ ရရွိမည္႔အက် ဳိ းေက် းဇူးမ် ား

ပထဝီဝင္ပညာကိုေလ႔လာဆည္းပူးျခင္းမွ ရရွိမည္႔အက် ဳိ းေက် းဇူးမ် ားမွာ အေျမာက္အျမားရွိသည္႔အနက္ အဓိကအက် ဳိ းေက် းဇူး (၃) ရပ္ကိုသာ ယခုတင္ျပပါမည္။

၁။ ေမတၱာေပါင္းကူးတံတား (Bridge Function)

ကမာၻေပၚတြင္ရွိသမွ်ေသာ ပညာရပ္အားလံုးအနက္ ပထဝီဝင္ပညာသည္သဘာဝသိပၸံဘာသာရပ္မ် ား(Natural Sciences ) နွင္႔ လူမႈေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ မ် ား ( Social Sciences) ကို သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေပါင္းစည္းေပးနိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာပညာရပ္ ျဖစ္ပါသည္။တစ္နည္းအားျဖင္႔ဆိုေသာ ပထဝီဝင္ပညာကိုစူးစမ္းေလ႔လာျခင္းအားျဖင္႔ ဝိဇၨာဘာသာရပ္ႏွင္႔ သိပၸံဘာသာရပ္မ် ားကို ေမတၱာေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္  သမူဟက်ေအာင္ ေပါင္းစည္း ေပးနိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ် ားကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ နိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေရး ( Good Citizen)

ပထဝီဝင္ပညာကို စူးစမ္းေလ႔လာျခင္းအားျဖင္႔ ေက် ာင္းသားေက် ာင္းသူမ် ားသည္ မွန္ကန္ေသာအသိတရားႏွင္႔ မွန္ကန္ေသာေတြးေခၚစီမံလုပ္ေဆာင္မႈ မ် ားကို ရရွိေစနိုင္မည္ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံသားေကာင္း၊နုိင္ငံသမီးေကာင္းမ် ားျဖစ္လာေစနိုင္ပါသည္။နုိင္ငံခ်စ္စိတ္ ၊တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္၊ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ မ် ားကို ထာဝရခိုင္ျမဲေအာင္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္ပါဝင္ေသာ ဒါ...တို႔ေျပ (ျပည္) ၊ ဒါ...တို႔ေျမ ၊ တို႔...ပိုင္တဲ႔ေျမ ဆိုတာ တို႔ရဲ ႔ ပထဝီဝင္ (ဝါ) ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေျခေနအရပ္ရပ္ကိုသိရွိနားလည္ေစေရး (International Studies)

ပထဝီဝင္ပညာကို စူးစမ္းေလ႔လာျခင္းအားျဖင္႔ ေက် ာင္းသားေက် ာင္းသူမ် ားသည္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင္႔စပ္လ် ဥ္း၍ မွန္္ကန္ေသာ သေဘာထားျဖင္႔တရားမွ်တေသာေဆာင္ရြက္မႈမ် ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္နိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥရပ္မ် ားကိုေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ကမာၻလံုးဆုိင္ရာလကၡဏာေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ (Globalization Process) က္ို သိျမင္လာနိုင္မွာျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ နိုင္ငံတကာေရးရာဆိုတာ ကမာၻပထဝီဝင္ ပါပဲ။ " Think Global , Act Local " ဆိုတဲ႔အတိုင္း " ေခတ္မီမီ ကမာၻၾကည္႔ ၾကည္႔ ျမင္နိုင္စြမ္း " ရွိေအာင္ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္ႏွင္႔လိုက္ေလ် ာ္ညီေထြစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရွိေအာင္ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကထိေရာက္စြာအက် ဳိ းျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စုႏွင္႔ ပထဝီဝင္ပညာ

အခါအခြင္႔ၾကံဳ ခုိက္္မို႔ ျမန္မာနုိင္ငံ၏လက္ရွိေက် ာင္းသင္ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္သင္ၾကားေရးအေျခအေနကိုအက် ဥ္းမွ်တင္ျပလုိပါသည္။အေျခခံေက် ာင္း မ် ားတြင္နဝမတန္း(ကိုးတန္း)သို႔ေရာက္လာေသာေက် ာင္းသားေက် ာင္းသူတိုင္းသည္ဓါတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီဝေဗဒဘာသာတြဲႏွင္႔ဓါတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတြဲႏွစ္ခုအနက္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္သင္ယူနိုင္ပါသည္။ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မူလစျပီးေရြးခြင္႔ျပဳထားတာဘာသာတြဲ(၈)တြဲေတာင္ ရွိသည္ဟုဆိုထားပါသည္။သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔တြင္အထက္ေဖၚျပပါဘာသာတြဲႏွစ္တြဲပဲရပါသည္။ပထဝီဝင္၊သမိုင္းႏွင္႔စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာစသည္႔ ဝိဇၨာဘာသာမ် ား၊ယင္းတို႔ႏွင္႔တြဲေသာဘာသာရပ္မ် ားကိုသင္ၾကားေပးေသာေက် ာင္းဟူ၍ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္လက္ခ် ဳိ းေရတြက္လို႔ရေအာင္ပင္ ရွားပါးသြားပါခဲ႔ပါသည္။ဤကဲ႔သို႔ေသာအေျခအေနမွာလြန္ခဲ႔ေသာသကၠရာဇ္၂ဝဝဝခန္႔ကတည္းကစလာခဲ႔သည္ဟုထင္ပါသည္။ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုပင္ေက် ာ္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္အားျဖင္႔ ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ဝသူဦးေရတစ္စထက္တစ္စေလ် ာ႔နည္းက်ဆင္းလာနုိင္ပါသည္။တစ္နည္းအားျဖင္႔ ပထဝီဝင္ပညာလစ္လ်ဴ ရႈမႈ (Geographic Ignorance) ၊ပထဝီဝင္ပညာမတက္ေျမာက္မႈ (Geographic Illiteracy) ဟူေသာအႏၱရာယ္ႏွင္႔ ၾကံဳ ေတြ႔နိုင္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ရာ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကိုယခင္ကကဲ႔သို႔ပင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းျပီးဆံုးသည္အထိ ပင္မဘာသာရပ္တစ္ခု (A Core Subject) အေနျဖင္႔ျပန္လည္သတ္မွတ္ျပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသင္႔ပါသည္။

လူခြ်န္လူေကာင္းသီခ်င္းတြင္" ကမာၻေျမ၊ပထဝီဝင္၊ကမာၻ႔သမို္င္း၊ရာဇဝင္၊သံုးသပ္ေလ႔လာသင္၊အၾကံဥာဏ္ေဝဖန္ေမွ် ာ္လို႔ပင္၊ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုတြင္"...ဟု ပါရွိသည္႔အတိုင္းေနရာကိုေဇာင္းေပးေလ႔လာေသာသမိုင္းဘာသာတုိ႔သည္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာန္ုိင္ငံအတြက္လြန္စြာအေရးႀကီးေသာဘာသာရပ္ မ် ားျဖစ္ၾကပါသည္။သတင္းတစ္ခုစီ/အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုစီတြင္ ေနရာႏွင္႔ အခ် ိန္သည္အျမဲတမ္းပါဝင္ေနုပါသည္။ေနရာသည္ပထဝီဝင္ျဖစ္ျပီးအခ် ိ္န္သည္ သမိုင္းျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ် ားသည္ ပထဝီဝင္ႏွင္႔သမိုင္းဘာသာရပ္မ် ားအတြက္အေကာင္းဆံုးႏွင္႔ေခတ္အမီဆံုးက်မ္းကိုးစာ အုပ္မ် ားဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ယင္းဘာသာရပ္မ် ားႏွင္႔ဆက္လ် ဥ္း၍ထူးခြ်န္္ထက္ျမက္စြာေလ႔လာသံုးသပ္နိုင္သူမ် ား၊ေဝဖန္ေထာက္ျပနိုင္စြမ္းရွိသူမ် ား၊အေျမွာ္ အျမင္ႀကီးသူမ် ားႏွင္႔အၾကံဥာဏ္ေပးနိုင္သူမ် ားကိုဤျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကအစဥ္အျမဲလုိအပ္လ်က္ရွိေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုး

ပထဝီဝင္မိသားစုသို႔

အခ်ဴ ပ္အားျဖင္႔ဆုိေသာ္ပထဝီဝင္ဘြဲ႔ရမ် ား၊ပညာရွင္မ် ားအေနႏွင္႔"ပညာရပ္သည္ပညာရပ္အတြက္သာျဖစ္သည္"ဟူေသာသေဘာထားမ်ဳဳ ဳိ းျဖင္႔မေလ႔လာ သင္႔ပါ။လက္ရွိလူသားမ် ားနွင္႔ေနာင္အနာဂတ္လူသားမ် ဳိ းႏြယ္မ် ား၏စား၊ဝတ္၊ေန၊ေရးအဆင္႔အတန္းျမင္႔မားမႈအတြက္ပထဝီဝင္ပညာကိုအသံုးခ်ေရး၊အမ် ား အက် ဳိ းျပဳေရးအတြက္သာဦးစားေပးျပီးစူးစမ္းေလ႔လာေဖာ္ျပသင္႔ပါသည္။"ပညာရပ္သည္လူသားမ် ားအတြက္သာျဖစ္သည္"ဟုႏွလံုးသြင္းျပီးႀကိဳ းပမ္းေဆာင္ ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကရပါမည္။မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိအရာခပ္သိမ္းကိုပထဝီဝင္မ်က္စိ္ျဖင္႔ၾကည္႔ရႈပါမွပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာျမင္နိုင္မယ္။ပထဝီဝင္နားျဖင္႔နားေထာင္ပါမွပိုမို သဲကြဲစြာၾကားသိနုိင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ပထဝီဝင္အေၾကာင္းအက် ိဳ းဆက္စပ္မႈျဖင္႔သံုးသပ္အကဲျဖတ္မွသာယထာဘူတျဖစ္ေသာ၊ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ၊အစြန္းႏွစ္ ပါးလြတ္ေသာ၊တရားမ်ွ တသည္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ် ားကိုေတာ္တည္႔မွန္ကန္စြာခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေက် းဇူးစကား

"ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႏွင္႔သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ် ားမိိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ၾကြေရာက္ခ် ီးျမွင္႔ၾကတဲ႔သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အသီးသီးမွတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္အသီးသီး အားလံုုးကို ဝိေသသအားျဖင္႔ေက် းဇူးတင္ရွိေၾကာင္္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။" ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး၏ နာယကပုဂၢိဳလ္မ် ား၊ဆရာႀကီးဆရာမႀကီးမ် ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ် ား၊လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွအဖြဲ႔ဝင္မ် ား၊အသင္းဝင္မ် ား၊ရုံးအဖြဲ႔ဝင္မ် ား၊ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည္႔သည္မ် ားကိုလည္း မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ယေန႔က်င္းပတဲ႔(Press/Media Conference)ကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္အဖက္ဖက္မွကူညီအားျဖည္႔ေပး ခဲ႔ၾကေသာ၁၉၇၂ခုႏွစ္၊ပထဝီဝင္ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေဟာင္မ်ားကိုလည္းအထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကာလိုပါတယ္။အျခားေက်းဇူတင္ထိုက္သူအားလံုး က္ိုလည္းေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း"ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး၏ကုိယ္စား"အမွတ္တရေျပာၾကားလုိပါတယ္။

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း၏ကတိစကား

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီးအေနျဖင္္႔အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းႀကီး၏ဖြဲ႔စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္းေလးစားစြာက်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားပါမည္။အသင္းႀကီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာ္င္ရြက္ဖြယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာအဝဝကိုလည္း ကကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေ႔ရြ ႀကိဳပမ္းေဆာ္င္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အသင္းသူ/သားမ်ားကလည္းဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင္႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးတို႔ကို လူအား၊အၾကံအား၊ေငြအား၊ပစၥည္းအားတို႔ျဖင္႔တတ္စြမ္းသမွ် ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါသည္။ေအးခ်မ္းသာယာျပီးေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီနုိုင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ "ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း"ကလည္းအျခားေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနည္းတူတက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာကတိျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳ ဳ ပ္ပါတယ္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Maung Maung AYE
Rector-in-Charge (Retd.), Yangon University of Distance Education, Yangon, Myanmar
[Ex. Professor/Head, Department of Geography & Dean, Faculty of Earth Sciences, Dagon University, Yangon, Myanmar]
Member of the Ph.D. Steering Committee in Geography, Y.U., Myanmar since 1995
President, Geographical Association of Myanmar (GAM), Yangon, Myanmar
Patron & Chief Advisor, Myanmar Environment Institute (MEI), Yangon, Myanmar
Vice-Chairman, Environment and Economic Research Institute (EERi), Myanmar
Dean, Myanmar Green Development (MGD), Yangon, Myanmar
Patron, Treasure Land Development Association (TLDA), Yangon, Myanmar
Member, Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS), Yangon, Myanmar
Visiting-Professor & Foreign Research Fellow, The University of Tokyo, Japan (2000)
Member, IGU Commission on Hazard and Risk, International Geographical Union
Member, National Commission of Enquiry on Letpadaungtaung Copper Mining Project
Tel: +95-1-394758 (Residence);
H.P.: 09-73901642
E-mail: maungaye3246@gmail.com