1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး၏ လက္ေရြးစင္စာစုမ်ား

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္္းလို႔ (၁)

       ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင္႔ျမင္႔ပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ “ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္၊ ပညာဆက္အံ႔ ” “ အုိးအိမ္မကြာ ၊ ပညာရွာအံ႔ ” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင္႔ အပတ္တကုတ္ တက္ေရာက္၍ ပညာရင္နို႔ေသာက္စို႔ေနၾကေသာ ဝိဇၨာ (ပထဝီဝင္အထူးျပဳ)ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရသိေကာင္းစရာမ်ားကို လစဥ္ပံုမွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လစဥ္ပံုမွန္ေရးသားေဖာ္ ျပသြားမည္႔ေဆာင္းပါးမ်ား၏ အဓိကေခါင္းစဥ္ကို “ ပထဝီဝင္အသိအျမင္ ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္္းလို႔ ” ဟုပင္ ခပ္ရုိးရုုိး ေလးအမည္ေပးလိုက္ပါသည္။

       ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ စာေရးသူ စစ္ေတြဒီဂရီေကာလိပ္မွ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္သို႔ အလုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စတင္ေရာက္ရွိသတင္းပုိ႔သည္႔ေန႔တြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡ ခ်ဳပ္၏ ခရီးေရာက္မဆိုက္တိုက္တြန္းခ်က္ကိုျဖည္႔စြက္ေသာအားျဖင္႔ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထဝီဝင္၏ ကႀကီး၊ခေခြး

       ပထဝီဝင္ဆိုသည္မွာ တိုက္ႀကီးမ်ား၊သမုဒၵရာမ်ား၊ပင္လယ္ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ား၊ေတာင္တန္းမ်ားတို႔၏ အမည္မ်ားႏွင္႔ တည္ေနရာကုိလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံမ်ား၊ျပည္နယ္ႏွင္႔တိုင္းခရိုင္ျမိဳ ႔ရြာမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင္႔ တည္ေနရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း အလြတ္က်က္၍မွတ္သားရေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသူအေတာ္ မ်ားမ်ားရွိၾကေလသည္။ ဤသို႔အထက္ေဖာ္ျပပါ အမည္မ်ားႏွင္႔ တည္ေနရာတို႔ကိုအလြတ္က်က္မွတ္သည္႔ အဆင္႔သည္ ျမန္မာစာေပကုိေလ႔လာစူးစမ္းနုိင္ရန္အတြက္ ကႀကီး၊ခေခြးကုိ မွတ္သားသည္႔အဆင္႔မ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပသည္။

ပထဝီဝင္အမည္ေျပာင္းသင္႔/မေျပာင္းသင္႔ ?

       မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္သည္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းလာျပီး ယင္းပညာရပ္၏နယ္ပယ္သည္ ေဘာင္ခတ္ရန္ခဲယဥ္းသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ဂြ်န္၊ဒဗလ်ဴ၊ အလက္ဇႏၵား ( Jonn W. Alexandar) ၊ ကင္နက္သြမ္ဆန္ ( Kenneth Thompson) စသည္႔ အေမရိကန္ပထဝီဝင္ပညာရွင္အခ်ဳိ ႔က ပထဝီဝင္(Geography)ဟူေသာအမည္အစားအျခားသင္႔ေတာ္ေသာအမည္တစ္ခုကိုရွာေဖြေျပာင္းလဲသင္႔သည္။ ယင္းသို႔သင္႔ေတာ္ေသာ အမည္ကိုမေတြ႔ရွိမီ ေဒသႏၱရသိပၸံ (Regional Science) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၱရ ပရိေစၦဒ ( Regional Analysis) ဟူ၍လည္းေကာင္း ယာယီေခၚေဝၚသံုးစြဲသင္႔သည္ဟု အဆိုျပဳၾကသည္။

       အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရစ္ခ်က္အီးမာဖီ (Richard E. Murphy)၊ ေဒးဗစ္လိုဝင္သယ္ (David Lowenthal)၊ စတန္လီဒီေဒါ ႔ခ်္ (Stanley D.Dodge)ႏွင္႔ ဂြ်န္အာဗိုခ်တ္ (John R  Bochert) စသည္႔ အေမရိကန္ပညာရွင္ အခ်ိဳ ႔ကမူ ေခတ္သစ္ပထဝီဝင္ (Modern Geography) သည္ ေရွးေခတ္ ဂရိ (Greek)တုိ႔၏ ပထဝီဝင္ႏွင္႔ ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာတိုးတက္လာသည္ကုိ ျငင္းပယ္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္မွာကဲ႔သို႔ ပင္အျခားေသာပညာရပ္အသီးသီး၌လည္း အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားႏွင္႔ သုေတသနျပဳမႈမ်ား (New Ideas and Researches)ေၾကာင္႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလင္႔ကစား ပညာရပ္၏အမည္ကို အသစ္ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းမရွိၾကေပ။ ဥပမာ- ယခုေခတ္ ဓာတုေဗဒ (Chemistry) သည္ အလယ္ေခတ္ (Middle Age) အဂၢိရတ္ပညာမွ ေပါက္ဖြားကာစ ဓာတုေဗဒထက္မ်ားစြာတိုးတက္လာခဲ႔သည္ မွန္ေသာ္ျငားလည္း ယင္းပညာရပ္၏ အမည္ကိုမူ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚျခင္းမရွိခဲ႔ေခ်။ထို႔အျပင္ ေဒသႏၱရသိပၸံ (Regional Science) ေဒသႏၱရအရိေစၦဒ (Regional Analysis) စသည္႔အမည္မ်ားသည္လည္း ပထဝီဝင္ပညာရပ္၏ နက္ရႈိင္းမႈႏွင္႔ က်ယ္ျပန္႔မႈကို ေဖာ္ျပနုိင္စြမ္းမရွိေပ။သို႔ျဖစ္ရာ ပထဝီဝင္ပညာရပ္၏ အမည္ကိုေျပာင္းလဲမႈမွာ မလိုအပ္ေပ။ မိမိပညာရပ္နွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္ေျဖရွင္းနိုင္ေရးႏွင္႔ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေရးသည္သာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္လည္တင္ျပခဲ႔ၾကပါသည္။

       ဤသို႔ဆိုလွ်င္ “ ပထဝီဝင္ဆိုတာဘာလဲ ? ” ဟုေမးျမန္းဖြယ္ရာ ျဖစ္လာပါေတာ႔သည္။

မူရင္းေဝါဟာရႏွင္႔ အဓိပၸါယ္

       ပထဝီဝင္ပညာ ( Geography) ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔မ်က္နွာျပင္ (The Earth ‘ s Surface)ကုိ လူသားမ်ား ေနထိုင္ရာေနရာ ( Space)အေနျဖင္႔ရႈျမင္ကာစနစ္တက်စူးစမ္းေလ႔လာရွင္းလင္းတင္ျပေသာပညာရပ္ျဖစ္သည္။ Geography ဟူေသာအဂၤလိပ္ေဝါဟာရသည္ ဂရိ (Greek) ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ “ geo ” ႏွင္႔ “graphein” တို႔မွဆင္းသက္လာေသာ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ဤမူရင္းဂရိေဝါဟာရကုိ ဂရိပညာရွင္ အီရာေတာစ္သင္းနီးစ္ (Eratosthenes – B.C.276 – B.C 194) က စတင္တီထြင္သံုးစြဲခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂရိစကားအရ “geo”သည္ ကမာၻေျမႀကီး= “the earth”ဟု အဓိပၸါယ္ရျပီး “graphein” မွာ ေရးသားျခင္း= “to write” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါ သည္။သို႔ျဖစ္ရာ “geography”ဟူေသာ ေဝါဟာရ၏နဂိုမူရင္းအဓိပၸါယ္မွာ “ ကမာၻေျမႀကီး၏အေၾကာင္းအရာကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း  (writing about the earth)” ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပထဝီဝင္ဆုိသည္မွာ ကမာၻေျမႀကီး ၏ အေၾကာင္းအရာကို ေရးသားေဖာ္ျပရုံမွ်ျဖင္႔ျပီးဆံုးျခင္းမဟုတ္သည္႔အတြက္ ပထဝီဝင္ပညာေပၚေပါက္လာ သည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ပထဝီဝင္ပညာရွင္အသီးသီးက ပထဝီဝင္ပညာႏွင္႔ ပက္သက္၍ သူတစ္နည္းငါတစ္ဖံုျဖင္႔ အနက္အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ိဳးဖြင္႔ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ေလ႔လာသိရွိရပါသည္။

ေဒသသိပၸံပညာ

       ျပင္သစ္ပါေမာကၡ ဗီဒဲလ္ဒီလာဗလာခ် (Vidal de Blache)က … “ပထဝီဝင္ဆိုသည္မွာ နုိင္ငံမ်ား၏ ဂုဏ္ျဒပ္မ်ား (Qualities)၊စြမ္းအားမ်ား (Potentialities) ႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ေဒသသိပၸံပညာရပ္ (Science of Places)” … ဟု ဆိုခဲ႔သည္။

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၂)

ျဗိတိသွ်ေတာ္ဝင္အဘိဓာန္ေကာ္မတီ

ျဗိတိသွ်ပထဝီဝင္ပညာရွင္တို႔၏အဘိဓာန္ေကာ္မတီ(၁၉၅ဝ)ကမူ…“ပထဝီဝင္ဆိုသည္မွာကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပငေနရာေဒသတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင္႔ဆက္သြယ္မႈကိုေဖာျပသည္႔ သိပၸံပညာရပ္ ျဖစ္သည္။”…………. ဟုတင္ျပခဲ႔သည္။

ဂ်ိမ္းစ္၏ဖြင္ဆိုခ်က္

အေမရိကန္ပါေမာကၡ ပရက္စတန္အီး၊ဂ်ိမ္းစ္ (PrestionE.James)ကမူ….. “ ပထဝီဝင္ဆိုသည္မွာေနရာေဒသမ်ားတြင္ျခားနားခ်က္ႏွင္႔ တူညီခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေနရာေဒသတုိ႔၏လကၡဏာရပ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္႔ အျခင္းအရာတို႔၏စုေပါင္းမႈမ်ား (Associations of Phenomena) ကိုလည္းေကာင္းစူးစမ္းေလ႔လာျခင္းျဖစ္သည္။”……. ဟုေဖၚျပခဲ႔သည္။ဂ်ိမ္းစ္၏ သည္႔ တူညီခ်က္မ်ားဆိုသည္႔စကားလံုးႏွင္႔ ပက္သက္ ၍ အေမရိကန္ပါေမာကၡရစ္ခ်က္ဟတ္ရႈန္း (Richard Hartshorme) ကႏွစ္ျခိဳက္ျခင္းမရွိေပ။ဟတ္ရႈန္းကတင္ျပ ရာ၌ ကမာၻေပၚတြင္တစ္ေနရာႏွင္႔တစ္ေနရာလကၡဏာရပ္အားလံုးတူညီမႈမ်ိဳးကုိမေတြ႔ရွိနိုင္။ပဲေစ႔တစ္ေတာင္႔ထဲ မွ ပဲေစ႔ႏွစ္ေစ႔ပင္လ်င္တူညီမႈမရွိပါ။တူညီသည္ဆိုေသာေနရာေဒသတို႔ကုိေသခ်ာစြာစီစစ္ပါကကြဲျပားမႈကိုေတြ ရွိလာနိုင္သည္။ကြဲျပားမႈသည္အေသးအမႊားျဖစ္လ်င္သာတူညီသည္ဟုေယဘုယ်ေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တူညီခ်က္မ်ားဆိုသည္႔စကားလံုးမွာအပိုသက္သက္သာျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။

ဟတ္ရႈန္း၏ကမာၻေက်ာ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္

ယင္းအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင္ဆိုခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္အေက်ာ္ၾကားဆံုးႏွင္႔ လူသိအမ်ားဆံုးမွာအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ပထဝီဝင္ပညာရွင္ ရစ္ခ်က္ဟတ္ရႈန္း(Richard Hartshorme)၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။ဟတ္ရႈန္က ၁၉၅၉ခုႏွစ္တြင္ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ႔ေသာ ၎၏ “ Perspective on the Nature of Geography”အမည္ရွိကမာၻေက်ာ္စာအုပ္တြင္ ပထဝီဝင္ပညာဆိုသည္မွာကမာၻမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိကြဲျပား ျခားနားေသာအျခင္းအရာလကၡဏာရပ္မ်ားကိုတိက်မွန္္ကန္စြာႏွင္႔ အစီအစဥ္က်နစြာစူးစမ္းေလ႔လာျပီးခ်င္႔ခ်ိန္ ေဝဖန္သံုးသပ္ကာအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာပညာရပ္ျဖစ္သည္။” (Geography is concerned to provide accurate ,orderly and rational description and interpretation of the variable character of the earth’s surface.)ဟုေဖာ္ျပထားခဲ႔သည္။ ယင္အဓိပၸါယ္ဖြင္ဆိုခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္႔ ေနာက္ဆံုးစကားလံုး (ဝါ) ေဝါဟာရႏွစ္ခုႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍အနည္းငယ္အက်ယ္ခ်ဲ ႔ျပီးရွင္းလင္းရန္လုိအပ္ပါမည္။

       ကြဲျပားျခားနားေသာလကၡဏာ (variable character) ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္တစ္ေနရာတြင္ရွိေသာ အျခင္းအရာလကၡဏာသည္ အျခားတစ္ေနရာတြင္ရွိေသာ အျခင္းအရာလကၡဏာႏွင္႔ထပ္တူထပ္မွ်တူညီမႈမရွိဘဲ ေနရာေဒသအလုိက္ကြဲျပားျခားနားစြာ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိေနနိုင္သည္ဟု ပထဝီဝင္ပညာရွင္တုိ႔က ဆိုလိုၾကသည္။ ဤကဲ႔သို႔ အျခင္းအရာလကၡဏာမ်ား ေနရာေဒသအလုိက္ ကဲြျပားျခားနားမႈသည္ ေျမပံုစေကးအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ ေပၚနုိင္သည္။ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာမွစ၍ (ဥပမာ - ကုန္းေျမတိုက္ႀကီးတစ္ခုႏွင္႔တစ္ခုၾကားကြဲျပားမႈ) ေသးငယ္ေသာ ေဒသႏၱရအဆင္႔တစ္ခုအထိ (ဥပမာ - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ၊ျပည္နယ္၊တိုင္း၊ခရိုင္၊ျမိဳ ႔နယ္တစ္ခုႏွင္႔ တစ္ခုအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ား၊ျမိဳ ႔ျပေဒသတစ္ခုအတြင္းကြဲျပားမႈမ်ား) အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ကြဲျပားမႈမ်ားရွိနုိင္သည္။ကမာၻ႔ မ်က္ႏွာျပင္ (Earth’s  surface) ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းမွာ ကမာၻ႔ျဂိဳလ္စက္ဝန္းအလ်ား၏ အပံုတစ္ေထာင္ပံုလွ်င္ တစ္ပံုခန္႔ (၂၅မိုင္) မွ်သာရွိေသာ အလြန္ပါးလႊာသည္႔အခြံလႊာပုိင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းလႊာထုဇံုအတြင္း လူသားမ်ားသက္ေတာင္႔သက္သာစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္လႈပ္ရွားနုိင္ေသာ ပတ္္ဝန္းက်င္(သို႔)ေနရာ (environment   or  habitat) ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

သီးျခားတကၠသိုလ္ပညာရပ္တစ္ခုသို႔

       အထက္ပါအတုိင္း ပထဝီဝင္ပညာသည္ လူသား၏ သိမႈ (knowledge) ဆိုင္ရာအစဥ္အလာပညာရပ္ အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ ပေဟဠိဆန္ေသာေနရာတစ္ေနရာကို ရယူထားသည္ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပထဝီဝင္ပညာသည္ သဘာဝသိပၸံ (Natural science ) ပညာရပ္မဟုတ္သကဲ႔သို႔ လူမႈေရးသိပၸံ (Social science) ပညာရပ္ သက္သက္လည္းမဟုတ္ေခ်။ ပထဝီဝင္ပညာ၏ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မူရင္းဇစ္ ျမစ္သည္ ေရွးေခတ္ဂရိယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားခဲ႔ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားတြင္စတင္ခဲ႔သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းကပင္ လ်င္ ပထဝီဝင္သည္ထင္ရွားေသာ ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ႔ျပီး ေနာင္အခါတြင္ သဘာဝႏွင္႔လူမႈေရးကို ခြဲျခားမႈသေဘာမ်ဳိး ရွိေစရမည္႔ေရွးေျပးလကၡဏာရပ္မ်ား ရွိခဲ႔ေပသည္။ ထိုစဥ္အခါက လူသားကိုသဘာဝမွ ခြဲျခား ဖယ္ထုတ္၍မရေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင္႔ ရႈျမင္ခဲ႔ၾကသည္။ ထိုေခတ္အခါက ေဒသတစ္ခုခု၏ပထဝီဝင္ ကို ေရးသားေဖၚျပလွ်င္ ယင္းေဒသတြင္ေတြ႔ရွိရေသာ သက္ရွိသက္မဲ႔အရာခပ္သိမ္းတို႔၏ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား ကိုေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

       ရာစုေခတ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ပထဝီဝင္ပညာရွင္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊အစုအ ဖြဲ႔ငယ္မ်ားအေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ပထဝီဝင္ေလ႔လာေဖၚျပမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။ (၁၉) ရာစုႏွစ္မွစတင္၍ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားေပၚေပါက္ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကို တကၠသိုလ္ပညာရပ္တစ္ခုအေနႏွင္႔စတင္ခဲ႔သည္မွာ အတန္ငယ္ေနာက္က်ခဲ႔ေပသည္။ သီးျခားပထဝီဝင္ဌာနမ်ား အေနျဖင္႔ ဂ်ာမန္စကားေျပာေသာနုိင္ငံမ်ားတြင္စတင္ေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာ အခ်ိန္ကာလမွာ ၁၈၇ဝ ျပည္နွစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ Great Britain ႏွင္႔ U.S.A တို႔တြင္မူ ယခု (၂ဝ)ရာစုႏွစ္မတုိင္မီ အခ်ိန္ကာလအထိ ပထဝီဝင္ဌာနမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိခဲ႔ေသးေပ။

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၃)

သိပၸံလား/ဝိဇၨာလား

       ထိုစဥ္အခါက ပံုမွန္ပညာေရးဆိုင္ရာမဟာဌာနႀကီးမ်ားတြင္ (၁) သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ား (Natural Sciences) ႏွင္႔ (၂) လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ား (Social Sciences) ဟူ၍အဓိကက႑ႀကီး (၂)ရပ္ ခြဲျခားသတ္ မွတ္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမွာ ေကာင္းစြာအသားက်ေနခဲ႔ျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လက္ေတြ႔တြင္ ပထဝီဝင္ပညာ ရပ္ကို မည္သည္႔က႑ႀကီးအတြင္းသို႔ ထည္႔သြင္းရမည္ဆိုေသာ ျပႆနာေပၚလာခဲ႔သည္။တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကို သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာဌာနႀကီး၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ေတြ႔ရျပီး တစ္ခါ တစ္ရံတြင္မူ ဝိဇၨာ ( သို႔မဟုတ္) လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာသိပၸံဌာနႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူကား သဘာဝသိပၸံပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာသိပၸံဌာနႀကီးမွာေရာ လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာဌာနႀကီးမွာပါ ပထဝီဝင္ပညာကို (၂)ပိုင္းခြဲျခား၍ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ၾက သည္။ အက်ဳိးရလဒ္အားျဖင္႔ ပထဝီဝင္ပညာရပ္နယ္ပယ္၏ျပင္ပမွ အားေကာင္းသည္႔စြမ္းအားမ်ားေၾကာင္႔လည္း ေကာင္း၊ပထဝီဝင္ပညာရပ္နယ္ပယ္အတြင္းမွ တကၠေဗဒ (Logic) ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ပထဝီဝင္ပညာရပ္ကို (၂)စိတ္ (၂)ပိုင္း ကြဲျပားသြားေစခဲ႔ပါသည္။

ဝိဇၨာ၊သိပၸံ ေမတၱာေပါင္းကူး

       ျမန္မာနုိင္ငံတြင္မူ ပထဝီဝင္ပညာကို ဝိဇၨာပညာရပ္တစ္ခုအေနႏွင္႔သတ္မွတ္ကာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ႏွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ပညာ တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္၊ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ပထဝီဝင္ကို တကၠသိုလ္တြင္ ဝိဇၨာမဟာဌာနႀကီး (Faculty of Arts) ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ သင္ၾကား ပို႔ခ်သည္။ထို႔အျပင္ပထဝီဝင္ကုိ လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ား (Social Sciences)ႏွင္႔ ပုိမိုဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု လည္းယူဆၾကသည္။ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ယခုအခါ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင္႔တြင္ ပထဝီဝင္ကို သမိုင္း (History) ၊ ေဘာဂေဗဒ (Economics) တို႔ႏွင္႔ေပါင္းစည္းကာ လူမႈေရးဘာသာဟုေခၚေဝၚသတ္မွတ္ျပီး  သင္ ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ အကယ္စင္စစ္မူ ပထဝီဝင္ပညာသည္ အထက္တြင္တင္ျပခဲ႔သည္႔အ တိုင္း သိပၸံတစ္ပိုင္း၊ဝိဇၨာတစ္ပိုင္းပညာရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပထဝီဝင္ပညာကို ဝိဇၨာပညာရပ္ (ဝါ) လူမႈေရးဘာသာရပ္သာျဖစ္သည္ဟု လုံးလုံးလ်ားလ်ားသတ္မွတ္၍ မရနုိင္သကဲ႔သို႔ သိပၸံပညာရပ္မဟုတ္ဟူ၍ လည္း လုံးလုံးလ်ားလ်ား မဆိုနုိင္ေခ်။ လက္ရွိသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ ပညာရပ္အသီးသီးအနက္ ဝိဇၹာႏွင္႔သိပၸံ ကိုေပါင္းကူးေပးနုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာပညာရပ္မွာ ပထဝီဝင္သာျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ေသာ ပထဝီဝင္ပညာ ၏ထူျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာရပ္ႏွင္႔ ယင္း၏သေဘာသဘာဝကို အေလးဂရုျပဳျပီး ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင႔္ၾကေပသည္။ စာေရးသူ၏ ကုိယ္ပိုင္အယူအဆမွာ……… “ပညာရပ္တစ္ခုကို ဝိဇၨာဟုသတ္မွတ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ သိပၸံဟုသတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္မွာပဓာနမက်လွေပ။ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ ယင္ပညာ ရပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းျပည္ႏွင္႔လူမ်ဳိး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ႀကီးပြားေရး၊ ေခတ္မီေရး၊သာယာဝေျပာေရးတုိ႔အတြက္ မည္သည္႔အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါအရာက္သည္၊ အေထာက္အကူျပဳ နိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။” 

 

ရူပႏွင္႔လူမႈ ပထဝီဝင္

       သဘာဝေလာက (ဝါ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ႔လာေသာပထဝီဝင္ပညာကို သဘာဝပထဝီဝင္ (ဝါ) ရူပပထဝီဝင္ (Physical Geography)ဟု ေခၚေဝၚျပီး၊လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင္႔ျဖစ္လာေသာေလာက(ဝါ) လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိေလ႔လာေသာ ပထဝီဝင္ကိုမူ လူမႈပထဝီဝင္ ( Human Geography) ဟုေခၚဆိုသည္။ဤကဲ႔သို႔ ပထဝီဝင္ပညာက္ို ႏွစ္ပုိင္း၊ႏွစ္ျခမ္းခြဲျခားေလ႔ရွိသည္႔ တြန္းအားဖိအားမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လံုေလာက္စြာ အင္အားႀကီးထြားလာတက္သည္။ဥပမာ - ဆီြဒင္နိုင္ငံရွိအခ်ဳိ ႔ေသာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရူပပထဝီဝင္ဌာနႏွင္႔ လူမႈပထဝီဝင္ဌာနဟူ၍ သီးျခားဌာနမ်ားထူေထာင္သည္အထိ ဖိအားျပင္းထန္ခဲ႔ေပသည္။

ႏွစ္ပိုင္းစိတ္ျဖာ စိုးရိမ္စရာ

       အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္ပိုင္းႏွစ္စိတ္ခြဲျခားမႈ၏ ေရတုိအက်ဳိးေက်းဇူးကို ပထဝီဝင္ပညာ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု (ဝါ) ဘာသာစိတ္တစ္ခုခုႏွင္႔ ၎ဘာသာစိတ္ႏွင္႔ ႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္ေနေသာ နီးစပ္ရာသိပၸံပညာရပ္တုိ႔အၾကား ဆက္စပ္ေပါင္းစည္း၍ စူးစမ္းေလ႔လာမႈကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ဥပမာ - ပထဝီဝင္ပညာရပ္၏ အထူးျပဳနယ္ပယ္ ဘာသာခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘူမိရုပ္သြင္ပညာ = Geomorphology ကို နီးစပ္ရာသိပၸံပညာရပ္ျဖစ္ေသာ ဘူမိေဗဒ = Geology ႏွင္႔ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းေလ႔လာျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေစကာမူ ဤကဲ႔သုိ႔ေသာ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈမ်ား ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပထဝီဝင္ပညာရွင္အခ်ဳိ ႔က စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကသည္။ထိုပညာရွင္မ်ားက သဘာဝအျခင္း အရာမ်ား (Natural Phenomena)ႏွင္႔ လူျပဳအျခင္းအရာမ်ား (Man – made Phenomena) အၾကား စည္းျခား သတ္မွတ္မႈမ်ဳိးသည္ မိမိတို႔ ပထဝီဝင္ပညာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္နိုင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ဤကဲ႔သို႔ေသာ ခြဲျခားမႈမ်ဳိးသည္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာစူးစမ္းေလ႔လာမႈ၏ ပဓာနက် ေသာ ဝိေသသလကၡဏာရပ္အခ်ဳိ ႔ကို ဖံုးကြယ္ထားနုိင္သည္ဟု ၎တို႔ကယူဆၾကသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ တကၠသိုလ္ ပညာရပ္တစ္ခုအေနျဖင္႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာျမင္႔စြာရပ္တည္ခဲ႔ျပီးျဖစ္ေသာ ပထဝီဝင္ပညာရပ္၏ေတြးေခၚဆင္ျခင္ မႈကိုပင္ အားအင္ခ်ည္႔နဲ႔ေစနုိင္သည္။ထိခိုက္ေစနိုင္သည္ဟု ေစာဒကတက္ၾကသည္။

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၄)

ပဓာနက်ေသာဝိေသသလကၡဏာ “ ၃ ” ရပ္

       ဤသို႔ဆုိလွ်င္ အဆုိပါပထဝီဝင္ပညာရပ္၏ ပဓာနက်ေသာ ဝိေသသလကၡဏာရပ္မ်ား (Essential Characteristics) ကား အဘယ္နည္းဟုလည္းေကာင္း၊ယင္တို႔သည္အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု အဘယ္ေၾကာင္႔ ယူဆခံရသနည္းဟုလည္းေကာင္း ေမျမန္းစရာရွိလာပါသည္။

       ပထဝီဝင္ပညာ၏ ပဓာနက်ေသာဝိေသသလကၡဏာရပ္ႀကီး (၃)ရပ္ အနည္းဆံုးရွိေၾကာင္း လြယ္ကူစြာ သတ္မွတ္ေဖၚျပနိုင္သည္။၎တို႔မွာ -

(က) တည္ေနရာဆုိင္ရာ သရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း

      (Locational or spatial analysis)

(ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း

     (Ecological analysis) ႏွင္႔

(ဂ) ေဒသႏ ၱရဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း

     (Regional analysis) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တည္ေနရာဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း

       ပထဝီဝင္ပညာ၏ ပဓာနက်ေသာဝိေသသလကၡဏာရပ္ႀကီး(၃)ရပ္ရွိသည္႔အနက္ ပထမဝိေသသနလကၡ ဏာရပ္ႀကီးမွာ တည္ေနရာဆိုင္ရာသရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း (Locational or Spatial Analysis)ပင္ျဖစ္သည္။ တည္ေန ရာကိုအေလးအနက္ထားျပီး ဦးစားေပးေလ႔လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပထဝီဝင္ပညာသည္ ကမာၻ႔မ်က္နွာျပင္တြင္ ရူပ (ဝါ) သဘာဝအျခင္းအရာမ်ား (Natural Phenomena) ႏွင္႔ လူမႈ(ဝါ) လူျပဳအျခင္းအရာမ်ား (Social Pheno-mena)တုိ႔၏ တည္ေနရာအလုိက္ (ဝါ) ေနရာေဒသအလိုက္ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို စူးစမ္းေလ႔လာသည္။ ယင္း အျခင္းအရာတို႔၏ တည္ေနရာမ်ားကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ေဖၚျပနုိင္ေအာင္ ပထဝီဝင္ပညာကအထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သည္။တနည္းအားျဖင္႔ အျခင္းအရာတို႔၏တည္ေနရာမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင္႔ တြင္က်ယ္စြာေဖၚျပ နိုင္ေအာင္အားထုတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေနရာဆိုင္ရာအဆင္ပံုစံမ်ား (Locational Patterns) ကိုျဖစ္ေပၚ ေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးသည္႔အခ်က္အလက္မ်ား (Factors)ကိုလည္းေပၚလြင္စြာ ေဖၚထုတ္နုိင္ေအာင္ႀကိဳးစား သည္။ လူမႈပထဝီဝင္တြင္ ပိုမိုသင္႔ေလ်ာ္ေသာ ပိုမိုအစြမ္းထက္ေသာေနရာဆုိင္ရာအဆင္ပံုစံမ်ားကုိ တင္ျပ ေကာင္းတင္ျပနိုင္ေပမည္။ ပထဝီဝင္ပညာရပ္နယ္ပယ္အတြင္း၌ အဆုိပါေနရာေဒသအလိုက္ ကြဲျပာျခားနားမႈ မ်ားကုိ စူးစမ္းေလ႔လာရန္အတြက္ ေဖၚထုတ္ခဲ႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေယဘုယ်လကၡဏာရပ္သာရွိျပီး ၎နည္းလမ္းမ်ားသည္သဘာဝအျခင္းအရာမ်ားအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ လူျပဳအျခင္းအရာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ သည္ဆိုေသာ သေဘာလကၡဏာရပ္မ်ဳိးမရွိေခ်။

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း

       ပထဝီဝင္ပညာ၏ ဒုတိယဝိေသသလကၡဏာမွာ လူ- ေျမ ဆက္စပ္မႈမ်ား (Man-Land Relations) အေပၚ တြင္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ေဇာင္းေပးမႈ (ဝါ) အေလးအနက္ျပဳမႈ (Ecological Emphasis) ပင္ျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသရုပ္ခြဲစီစစ္ျခင္း (Ecological Analysis) ျဖစ္သည္။ သဘာဝႏွင္႔ လူမႈအျခင္းအရာ မ်ား၏အၾကား အခ်ငး္ခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ဦးစားေပး၍စူးစမ္းေလ႔လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနရာေဒသတစ္ခုခု၏ သဘာဝ (ဝါ)ရူပ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ယငး္ ေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းေနရာေဒသကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေသာလူဦးေရတို႔၏အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ မ်ား (Links)ကု္ အေလးထား၍ စိစစ္ေလ႔လာသည္။

       ေနရာေဒသတစ္ခုႏွင္႔အျခားေနရာေဒသမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအားေလ႔လာျခင္းကုိ အလ်ား လုိက္ကြဲျပားျခားနားမႈစိစစ္ျခင္းေဘာင္ (Horizontal Bonds) ဟု ယူဆနိုင္ျပီး ေနရာေဒသတစ္ခုအတြင္းမွာပင္ သဘာဝႏွင္႔လူဦးေရတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈကိုေလ႔လာျခင္းကိုမူ ေဒါင္လိုက္ကြဲျပားျခားနားမႈစိစစ္ေဘာင္ (Vertical Bonds) ဟု ယူဆနိင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ ယခု ဒုတိယဝိေသသလကၡဏာရပ္ႀကီးတြင္ ပထဝီဝင္ပညာရွင္မ်ား သည္ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးမႈတြင္ ေနရာေဒသမ်ားအၾကား ေနရာေဒသအလုိက္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား (Spatial Variations) (အလ်ားလိုက္ကြဲျပားျခားနားမႈ စိစစ္ျခင္းေဘာင္) မွသည္ သီးျခားသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပထဝီဝင္ေနရာေဒသတစ္ခုအတြင္း လူႏွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ဆက္စပ္မႈ (ေဒါင္လိုက္ကြဲျပားျခားနားမႈ စိစစ္ျခင္း ေဘာင္) မ်ားသို႔ေ႔ရႊေျပာင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤဝိေသသလကၡဏရပ္ႀကီးတြင္ မွတ္သားစရာေကာင္းေသာ အခ်က္(၂)ခ်က္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ၎တို႔မွာ (၁) ကဲြျပားျခားနားမႈစိစစ္ျခင္းေဘာင္သည္ ေျမေပၚ တြင္ လူ၏အက်ဳိးၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင္႔ လူအေပၚတြင္ေျမ၏အက်ဳိးၾသဇာသက္ေရာက္မႈဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိ ေနျခင္းႏွင္႔ (၂) ပထဝီဝင္နည္းအရ စူးစမ္းေလ႔လာနိုင္ေသာ ေနရာေဒသသည္ႀကီးမားလြန္းလွေသာ ကမာၻတစ္ခု လံုးအတိုင္းအတာမွသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာေနရာေဒသတစ္ခု ( ရပ္ကြက္၊ေျမကြက္) အထိ အရြယ္ပမာဏ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္႔ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္နုိင္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသႏ ၱရဆိုင္ရာ သရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္း

       ပထဝီဝင္ပညာ၏ တတိယဝိေသသလကၡဏာမွာေဒသႏ ၱရဆိုင္ရာသရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္း (Regional Analysis) ျဖစ္သည္။ ၎တြင္အထက္၌ေဖၚျပခဲ႔ေသာ ေနရာအလိုက္ခ်ဥ္းကပ္နည္း (Locational Approach) ေရာ ေဂဟ ေဗဒဆုိင္ရာခ်ဥိးကပ္နည္း (Ecological Approach) ပါ (၂)မ်ဳိးစလံုး ေပါငး္စပ္ပါဝင္ေပသည္။

       တနည္းအားျဖင္႔ ေဒသႏ ၱရဆုိင္ရာသရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္းတြင္ တည္ေနရာဆိုင္ရာသရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာသရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္း (၂)မ်ဳိးစလံုးပါဝင္သည္။ယင္းစိစစ္ျခင္းအမ်ဳိးအစားသည္ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္တြင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ သတ္မွတ္စံ (Norm) တစ္ခုခုအရ ဆီေလ်ာ္ေသာေနရာအလိုက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုင္း ျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို “ ေဒသမ်ား” (Regions) ဟုေခၚသည္။ ၎ေနရာအစိတ္အ ပုိင္းမ်ား၏ ေဒသတြင္းရုပ္သြင္ (Intra Regional Morphology) ႏွင္႔ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေလ႔ လာျခင္းႏွင္႔ ေဒသျပင္ပဆက္ႏြယ္မႈမ်ား (Extra Regional Relations) စူးစမ္းေလ႔လာျခင္းတို႔သည္ ပထဝီဝင္ပ ညာ၏ တတိယပဓာနက်ေသာဝိေသသလကၡဏာရပ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၅)

ပထဝီဝင္ပညာ၏ အႏွစ္ပိုင္း

       အခ်ဳိ ႔ေသာပထဝီဝင္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ေဒသမ်ားပိုင္းျခားသတ္မွတ္တည္ေဆာက္ျခင္း (ေဒသ တည္ေဆာက္ျခင္း - Region Building ) (ဝါ) ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေနရာေဒသမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း  (Areal Differentiation of the Earth ‘s surface) ကို ပထဝီဝင္ပညာ၏ အႏွစ္ပိုင္းဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အ ခ်ဳိ ႔ေသာပထဝီဝင္ပညာရွင္မ်ား၏အလုိအရဆိုလွ်င္ ပထဝီဝင္ပညာအတြင္းအထင္ေပၚဆံုးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ပထဝီဝင္အျခင္းအရာတစ္ခုစီကို သီးသန္႔ေဇာင္းေပးေလ႔လာေသာ စနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲေလ႔လာမႈမ်ား (Syste- matic Studies) မွ ျဖစ္ထြန္းေရာက္ရွိလာသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္ဟု ဆိုၾကျပန္ပါသည္။ စနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲ ျခား၍ ေလ႔လာမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ရူပပထဝီဝင္၊ ရာသီဥတုပထဝီဝင္၊ေျမဆီလႊာပထဝီဝင္၊လူမႈပထဝီဝင္၊စီးပြားေရး ပထဝီဝင္၊နုိင္ငံေရးပထဝီဝင္ စသည္ျဖင္႔ ေခါင္းစဥ္ခဲြမ်ားအလိုက္ သီးသန္႔ေလ႔လာမႈမ်ားကို “ စနစ္တက် ေခါင္း စဥ္ခြဲပထဝီဝင္” (Systemtic Geography) ဟုေခၚပါသည္။

       ယင္းစနစ္က်ေခါင္းစဥ္ခြဲပထဝီဝင္ဘာသာစိပ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင္႔နီးစပ္ရာပညာရပ္မ်ားႏွင္႔အတူတကြ ပူးတြဲ ၍ တိုးတက္လာလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ရူပပထဝီဝင္သည္ ဘူမိေဗဒႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ရာသီဥတုပထဝီဝင္သည္ မိုးေလဝသပညာ၊ ရာသီဥတုသိပၸံႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ေျမဆီလႊာပထဝီဝင္သည္ ေျမဆီလြာသိပၸံႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ လူမႈပထဝီဝင္သည္ လူမႈေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားႏွင္႔လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးပထဝီဝင္သည္ စီးပြားေရးပညာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ဝါဏိဇၨေဗဒ၊စာရင္းအင္းပညာတို႔ႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ႏုိင္ငံေရးပထဝီဝင္သည္ နိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင္႔ လည္း ေကာင္း အတူတကြပူးတြဲျပီး တိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

       ပထဝီဝင္ပညာရပ္နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ ေဒသႏ ၱရခ်ဥ္းကပ္နည္း (ဝါ)ေဒသမ ်ားခြဲျခား၍ ေလ႔လာနည္း (Regional Approach) ႏွင္႔ စနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္ေလ႔လာနည္း (Systematic Approach) တုိ႔တြင္မည္သည္႔ခ်ဥ္း ကပ္နည္းကပို၍ အေရးပါသည္ဆိုေသာအခ်က္မွာ ပထဝီဝင္နည္းလမ္းဆိုင္ရာ ျငင္းခံုေဆြးေႏြြးပြဲ၏ ဒုတိယျပႆ နာနယ္ပယ္ျဖစ္ေပသည္။ယုတၱိေဗဒသေဘာတရားအရ ပထဝီဝင္ပညာ၏စူးစမ္းေလ႔လာရာ အရာ (Subject Matter) ကိုခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျခင္းမျပဳနုိင္ျငားေသာ္လည္း ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္အားစူးစမ္းေလ႔လာမႈကုိမူ အစိတ္အပုိင္း မ်ားခြဲျခားရန္လိုအပ္လာသည္။ သို႔မွသာနုိင္နိုင္နင္းနင္းႏွင္႔ ထိထိေရာက္ေရာက္စူးစမ္းေလ႔လာနုိင္မည္ျဖစ္ေပ သည္။ဤကဲ႔သို႔ခြဲျခားျခင္းကို အစဥ္အလာအားျဖင္႔နည္းလမ္း(၂)သြယ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၎တို႔မွာ - (၁)ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီ (ေဒသတစ္ခုစီ) ကို အေသးစိပ္ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔

(၂)ထင္ရွားေသာအဂၤါရပ္တစ္ခုခုေပၚတြင္ အမွီျပဳျပီး ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးေပၚတြင္ ၎အဂၤါရပ္ (အျခင္း အရာ) စနစ္တက်ပ်ံ ႔ႏွံ႔ပံုကိုေလ႔လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

       အမွတ္စဥ္(၁) ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ေဒသႏ ၱရပထဝီဝင္ (Regional Geography) ဟုေခၚေဝၚျပီး အမွတ္ (၂) ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို စနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲပထဝီဝင္ (Systematic Geography) ဟုေခၚၾကသည္။

 

ေဒသႏ ၱရ ပထဝီဝင္

       ေဒသႏ ၱရ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာစူးစမ္းေလ႔လာမႈမ်ားသည္ ဝိေသသလကၡဏာရပ္မ်ားအရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျချပဳထားသည္။ ေဒသႏ ၱရ  ပထဝီဝင္ေလ႔လာမႈတြင္ ေနရာေဒသတစ္ခု၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိသာမက ယင္း ေနရာေဒသရွိ လူဦးေရ၊ လူဦးေရဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား (Demographic Characteristics) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဖြဲ႔ စည္းမႈ (Occupational Structure) (ဥပမာ - ပထမအဆင္႔ ၊ ဒုတိယအင္႔ ၊ တတိယအဆင္႔ႏွင္႔စတုတၳအဆင႔္  လုပ္ငန္းစုမ်ား)၊လူမႈေရးႏွင္႔နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ား (Social and Political Behaviours) (ဥပမာ - ေျပာင္း ေ႔ရႊေနထိုင္ျခင္းမ်ား (Migrations) ႏွင္႔ မဲေပးမႈဆိုင္ရာအဆင္ပံုစံမ်ား (Voting Patterns) စသည္တို႔ကုိပါ ထည္႔ သြင္းစဥ္းစားေပးသည္။ ေနရာေဒသအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီ၏ ေနရာအလိုက္ဖြဲ႔႔စည္းမႈ (Spatial Organization) အေလးအနက္ျပဳထားသည္။တစ္စံုတစ္ခုေသာေနရာေဒသမ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူဦးေရလကၡ ဏာရပ္မ်ားတို႔၏ ဤသို႔ေသာ ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား (Associations) သည္စူးစမ္းေလ႔လာေနေသာ ေယဘုယ်ေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္း၌ သီးျခားထင္ရွားေသာေဒသငယ္မ်ား (ဝါ) ေဒသခြဲမ်ား (Subregions) ကိုရရွိလာေစသည္။သက္ ေသအေထာက္ထားရရွိနိုင္သည္႔ေနရာေဒသတြင္ ေဒသႏ ၱရဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား (Regional Structures)သည္ အခ်ိန္ ကာလကိုလိုက္၍ တည္ျငိမ္မႈ (Stability) သို႔မဟုတ္ မတည္ျငိမ္မႈ (Instability) ကိုအေလးထား၍ ေလ႔လာ သည္။အဆိုပါေဒသႏ ၱရဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားသည္တည္ျငိမ္သည္ သို႔မဟုတ္ လူတို႔၏မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုခံစားရသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုေဖၚထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎ေဒသႏ ၱရ ပထဝီဝင္ေလ႔လာမႈမ်ဳိး၏ ဝိေသသလကၡဏာမွာ ေနရာ ေဒသတစ္ခုအတြင္းရွိအျခင္းအရာမ်ားကို စုစည္းေပးရန္ႀကိဳးစားသည္။ အျခင္းအရာမ်ားအၾကား  မ်ားျပားရႈပ္ ေထြးေသာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ဤကဲ႔သို႔ ေသာရႈပ္ေထြးမႈကုိ ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာပံုစံတစ္ခု ျဖင္႔ ေလ႔လာနုိင္ေစရန္ စနစ္မ်ားသရုပ္ခြဲစိစစ္ျခင္း (Systems Analysis)က အေထာက္အကူျပဳနိုင္သည္။ ပုိမိုနား လည္သေဘာေပါက္လြယ္ေစနုိင္ရုံသာမက ပံုစံမ်ား (Models) ကိုပင္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ေပသည္။

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၆)

စနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲ ပထဝီဝင္

       ပထဝီဝင္ပညာတြင္ စနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲေလ႔လာျခင္းသည္ လူမႈပတ္္ဝန္းက်င္ (Human Envir- nment) သို႔မဟုတ္ လူဦးေရႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာအခ်က္အလက္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္အ နည္းငယ္ကို ထုတ္ ယူျပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပထဝီ္ဝင္ေနရာ ေဒသတစ္ခုအတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမည္ကဲ႔သို႔ေျပာင္္းလဲသြားသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကုိစူးစမ္းေလ႔ လာသည္။အဆိုပါ စူးစမ္း ေလ႔ လာမႈအမ်ဳိးအစားကို မည္ကဲ႔သို႔ေျပာင္းလဲသြားသည္ဆိုေသာအခ်က္ကုိ စူးစမ္းေလ႔လာသည္။ စူးစမ္းေလ႔လာမႈ အမ်ဳိးအစားကိိုသက္ဆိုင္ရာအျခင္းအရာအားရည္ညႊန္း၍ အမည္ ေပးေလ႔ရွိသည္။သို႔မဟုတ္ ၎အျခင္းအရာ ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းေသာ သဘာဝသိပၸံ သို႔မဟုတ္ လူမႈသိပၸံပညာ ရပ္၏ ဘာသာစိပ္(ဝါ) ဘာသာခြဲတစ္ခုခုကိုရည္ညြန္း ျပဳ၍လည္း အမည္ေပးေလ႔ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မဲ ေပးျခင္းအျပဳအမူ (Voting Behaviour)ဆုိင္ရာ ေနရာအ လိုက္သရုပ္ခြဲစိစစ္မႈကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ပြဲဆိုင္ရာပထဝီဝင္ (Electoral Geography) ဟုပထမအညႊန္း (First Labell) ျပဳနိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံေရးရာပထဝီဝင္ (Political Geography)ဟု ဒုတိယအညြန္း (Second Labell) တပ္နည္းမွာ စာ ၾကည္႔တိုက္တြင္ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားခြဲျခားရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ေစတတ္ သည္။ပထဝီဝင္ေအာက္တြင္ တစ္စုတစည္းတည္းထားရွိရမည္႔အစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားေသာေခါင္း စဥ္မ်ားေအာက္တြင္စင္တင္ သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေပသည္။

အေၾကာင္းအရာထပ္မႈ

       ပထဝီဝင္ပညာႏွင္႔စနစ္တက်ေခါင္းစဥ္ခြဲေလ႔လာသည္႔ပညာရပ္တစ္ခုခုအၾကားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အေၾကာင္းအရာထပ္မႈ (Overlap) သံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ယခု ဤေနရာတြင္  ပထဝီဝင္ပညာ (Geography) ႏွင္႔နုိင္ငံေရးသိပၸံ (Political Science) တို႔အၾကား အေၾကာင္းအရာထပ္မႈအေထာက္အထားျပဳ၍ တင္ျပလိုပါသည္။

       (၁) ပထမအမ်ဳိးအစားတြင္ ပံုဆြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား (Carto- graphic or Locational Methods) ကိုအသံုးျပဳနိုင္သည္။ကမာၻ႔မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအျခင္းအ ရာမ်ားပ်ံ ႔ႏွံ႔ပံုကို စူးစမ္းေလ႔လာနိုင္ရန္အတြက္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းျဖင္႔စဥ္ (ဝါ) ေနရာသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ (Mapping or Allocational Process) တစ္ခုအေနျဖင္႔အသံုးျပဳနိုင္ေပသည္။

       (၂) ဒုတိယအမ်ဳိးအစားတြင္မူ ပထဝီဝင္ပညာရွင္တို႔သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ႔ လာမႈတစ္ခုအတြက္ နုိင္ငံေရးအျခင္းအရာမ်ားကို အေၾကာင္းရင္းခံအခ်က္အလက္မ်ား (Causal Factors) အ ေနျဖင႔္အသံုးျပဳနိုင္သည္။သုိ႔ျဖစ္ရာေဒသတစ္ခုအတြင္းရွိ ေျမအသံုးခ်မႈအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင္႔ ျမိဳ ႔ျပေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားေသာပ်ံ ႔ႏွံ႔မႈမ်ားကို ပထဝီဝင္နည္းအရ စူးစမ္းေလ႔လာျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ နယ္နိမိတ္တစ္ခု၏တည္ေနရာႏွင္႔ယင္း၏ပိတ္ဆို႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတို႔ႏွင္႔နီးကပ္စြာဆက္စပ္ေနနိုင္သည္။

       (၃) တတိယအမ်ဳိးအစားတြင္ နိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ပထဝီဝင္အျခင္းအရာမ်ားကို နိုင္ငံေရးေလ႔ လာမႈအတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင္႔ ယူဆေကာင္းယူဆေပလိမ္႔မည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ နယ္နိ မိတ္ျဖတ္သန္းသြားေသာေဒသမ်ား၏ ႏႈိင္းဟပ္တည္ေနရာမ်ား (Relative Location) ကိုလည္းေကာင္း ေကာင္း စြာအေလးနက္ထားေပမည္။ခ်ဥ္ကပ္ေလ႔လာမႈ (၃)မ်ဳိးကုိအတိုေကာက္အားျဖင္႔မွတ္ယူလွ်င္(၁) နိုင္ငံေရးအျခင္း အရာမ်ား၏ ပထဝီဝင္ (The Geography of Political Phenomena) ၊(၂) ပထဝီဝင္ေနာက္မွ နိုင္ငံေရး (The Politics Behind Geography) ႏွင္႔ (၃) နိုင္ငံေရးေနာက္မွ ပထဝီဝင္ (The Geography  Behind Politics) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ပထဝီဝင္၏ အႏွစ္ပိုင္းမွေဝးေလေလ

       သဘာဝသိပၸံ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ားမွ ဘာသာခြဲတစ္ခုခုကိုအထက္ပါအတိုေကာင္ပံုစံတြင္ အစားထုိးလိုက္ရံုသာရွိပါသည္။ ဥပမာ- နိုင္ငံေရးသိပၸံ၏ေနရာတြင္ ဇလေဗဒဒ (Hydrology) သို႔မဟုတ္ လူဦး ေရပညာ (Demography) ကိုအစားထိုးနိုင္သည္။ဤသို႔ျဖင္႔ ၎ပညာရပ္နယ္ပယ္တြင္အက်ဳံးဝင္သည္႔စာအုပ္ စာတမ္းအမ်ဳိးမ်ုဳိးကို ဖတ္ရႈေလ႔လာရသည္။ယင္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွာ ပထဝီဝင္ပညာရပ္ႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနမည္။ (ဥပမာ - အေသးစိတ္ေဒသႏ ၱရအခ်က္အလက္မ်ား)။ ပထဝီဝင္ဘာသာစကား (ဥပမာ - ပံုဆြဲစိစစ္ျခင္း - Cart- ographic Analysis) ႏွင္႔လည္းဆက္ႏြယ္ေနမည္။ဤသို႔ေဇာင္းေပးမႈသည္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္နယ္ပယ္၏ အႏွစ္ ပိုင္း (ဝါ) ဗဟုိ (Core Area) မွ ေ႔ရြလ်ားေဝးကြာသြားေလေလ၊ တနည္းအားျဖင္႔ အျခားေသာပညာရပ္နယ္ပယ္ တစ္ခုခု၏ ဗဟိုအရပ္သို႔နီးကပ္သြားေလေလ ေဇာင္းေပးမႈေလ်ာ႔နည္းသြားေလေလျဖစ္သည္။

အစဥ္တိုးတက္သစ္လြင္ေနမည္႔

       ပထဝီဝင္ပညာတြင္အတိတ္ကာလမွ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆသေဘာထားေဟာင္းမ်ား ခိုင္ျမဲစြာ တည္ ရွိျပီးျဖစ္သကဲ႔သို႔ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေတြးအေခၚအယူအဆသေဘာထားအသစ္မ်ားမွာလည္း စဥ္ဆက္မ ျပတ္ေပၚထြန္းလာလ်က္ရွိေပသည္။တနည္းအားျဖင္႔ဆိုေသာ္ ပထဝီဝင္ပညာရပ္သည္ ျမိဳ႕ႀကီးတစ္ျမိဳ႕ (A City) ႏွင္႔အလားသ႑ာန္တူေပသည္။ ယင္းျမိဳ႕ႀကီးတြင္သက္တမ္းအမ်ဳိးအစားရွိေသာ ခရိုင္ေဒသမ်ားပါဝင္ေပမည္။ ၎တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ေသာခရုိင္ေဒသမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ပင္သက္တမ္းၾကာျမင္႔ခဲ႔ျပီးျဖစ္သျဖင္႔ တစ္ခါတစ္ရံျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္လိုအပ္ေနေပသည္။ တခ်ိန္တခါတုန္းက ေခတ္စားေက်ာ္ၾကားခဲ႔ေသာ ေန ရာေဒသမ်ားသည္ ယခုအခါေခတ္မမီေတာ႔ဘဲျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိမူျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေနရသည္။ အျခားေသာခရုိင္ေဒသမ်ားကုိမူ မၾကာေသးမီကအခ်ိန္ကမွသာလ်င္ျမန္စြာ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။အခ်ဳိ႕ ေနရာေဒသမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ခိုင္ခံ႔စြာတည္ေဆာက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕မွာမူေတာင္႔တင္းခိုင္မာမႈမရွိ ဘဲအားအင္ခ်ိနဲ႔လ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ပထဝီဝင္ပညာကုိ ျမိဳ႕ႀကီးတစ္ျမိဳ႕ႏွင္႔ပံုႏႈိင္းၾကည္႔ပါမူ ပထဝီဝင္ျမိဳ႕ၾကီး သည္ ၎၏အလယ္ေခတ္နံရံတံတိုင္းႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ျပီးအျခားေသာပညာရပ္မ်ားႏွင္႔ ထိစပ္လာသည္အ ထိ တိုးခ်ဲ႕ျပန္႔ကားလာသည္။သုိ႔ျဖစ္ရာ ပထဝီဝင္ပညာႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ အဘိဓာန္၏အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာအခ်ိန္ကာလ သို႔မဟုတ္ အဆင္႔၌ျမင္ေတြ႔ရမည္႔အစဥ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာရပ္ တစ္ခု၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိသာ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ရွိေပသည္။

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၇)

       ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးသမိုင္းတြင္အရည္အခ်င္းမီသူနိုင္ငံသားတိုင္း အဆင္႔ျမင္႔ပညာ လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိုင္သင္ယူခြင္႔ရရွိေရးအတြက္ သမာရုိးက်တကၠသို္လ္ႏွင္႔ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအျပင္ သက္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ ညေနသင္တန္းမ်ား၊ ျပင္ပဝိဇၨာစာေမးပြဲမ်ား၊ လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္ႏွင္႔တကၠသိုလ္စာေပး စာယူသင္တန္းကဲ႔သုိ႔ေသာ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ခဲ႔သည္မွာအမ်ဳိးသားလြတ္ လပ္ေရးသမိုင္းစဥ္ႏွင္႔အမွ်ျဖစ္သည္။

       ယေန႔ဆိုလွ်င္အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးကိုျဖန္႔ေဝေပးရာ၌ နိုင္ငံေတာ္တြင္အျမင္႔မားဆံုးႏွင္႔အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးျဖစေသာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္တစ္ခုေပၚေပါက္ခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၉)ရက္အတြင္း၌ ျမန္မာနိုင္ ငံပညာေရးသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးေသာအေဝးသင္တကၠသိုလ္ႀကီး မားမားမတ္မတ္ေပၚထြန္းလာခဲ႔သည္။

       အေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -   

(၁) အဆင္႔ျမင္႔ပညာကုိေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာစြာျဖင္႔ မိမိအရပ္ေဒသ၊ ျမိဳ႕ရြာ၊ ေနအိမ္၊ မိသားစု၊ အလုပ္ခြင္မွ မခြာရဘဲသင္ယူနိုင္ေစရန္ ၊

(၂) အဆင္႔ျမင္႔ပညာကို ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ နယ္စပ္ေဒသပါမက်န္သင္ယူနိုင္ေစရန္ ၊

(၃) အျခားတကၠသိုလ္မ်ားမွေပးအပ္ေသာပညာရပ္ဘြဲ႔အဆင္႔ထက္မနိမ္႔က်ေသာ ဘြဲ႔မ်ားအပ္ႏွင္းရန္ ၊

(၄) အဆင္္႔ျမင္႔ပညာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သင္ယူနိုင္ျခင္းျဖင္႔ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားနိုင္ငံအက်ဳိးကို ပိုမိုထိ ေရာက္စြာသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ - တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

       အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ က်န္တကၠသို္လ္မ်ားႏွင္႔မတူဘဲထူးျခားခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ၎တို႔အနက္ တစ္ ခ်က္မွာ ဤတကၠသိုလ္တြင္ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ဌာနခြဲေပါင္ (၂၂) ခုရွိေနျခင္းျဖစ္ရာ ၎အေရအတြက္မွာ အေျခအ ေနေပးသည္ႏွင္႔အမွ် ပို၍ပို၍မ်ားျပားလာနုိင္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ငေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၇၉၅၇၅ ဦးသည္ ယင္းဌာနမ်ားတြင္ပညာဆည္းပူးလ်က္ရွိၾကသည္။ု

       အေဝးသင္တကၠသိုလ္တြင္ ဝိဇၨာအထူးျပဳဘာသာ (၅) မ်ဳိး၊ သိပၸံအထူးျပဳဘာသာ (၅) မ်ဳိး၊ ဥပေဒအထူးျပဳ ဘာသာႏွင္႔ စီးပြားေရးအထူးျပဳဘာသာတို႔ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဝိဇၨာအထူးျပဳဘာသာ (၅) မ်ဳိးမွာ - (၁) ျမန္မာစာ (၂) သမိုင္း (၃) ပထဝီဝင္ (၄) ဒႆနိကေဗဒ  ႏွင္႔ (၅) စိတ္ပညာတို႔ ျဖစ္သည္။၎တို႔အနက္ ျမန္မာစာ၊သမိုင္းႏွင္႔ ပထဝီဝင္အထူးျပဳမ်ားကုိ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဌာနခြဲတိုင္းတြင္ လက္ခံသင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ ရွိသည္။

 

ပထဝီဝင္ပညာ

       နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္တည္မႈအတႊက္ (၁) ေျမေနရာ - Space ၊ (၂) လူ - Man ၊ ႏွင္႔ (၃) အခ်ိန္တာ - Time ဟူေသာ အဓိကအဂၤါရပ္ႀကီး သံုးရပ္လုိအပ္သည္။ ေျမေနရာႏွင္႔ လူကုိ ပထဝီဝင္ပညာက ဦးစားေပးေလ႔လာျပီး၊ လူႏွင္႔ အခ်ိန္တာကို သမိုင္းပညာက အေလးေပးေလ႔လာသည္။ လူသည္ ဘံုအဂၤါျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေယဘ ယ်အားျဖင္႔ ပထဝီဝင္သည္ ေျမေနရာႏွင္႔အဓိကသက္ဆိုင္ျပီး သမိုင္းသည္ အခ်ိ္န္တာႏွင္႔ အဓိကဆက္ႏြယ္ သည္ဟူ၍ ဆိုနိုင္သည္။ သမိုင္းကုိေလ႔လာရာတြင္ အတိတ္ကအမွားမ်ဳိးထပ္မမွားရေအာင္သင္ခန္းစာယူျပီး ဆင္ ျခင္တံုတရားျဖင္႔ေရွာင္ရွားကာအမွန္ကိုေဆာင္ယူနိုင္သည္။အားနည္းခ်က္မ်ားကို အားသာလာေအာင္ႏွင္႔ အား သာခ်က္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ သတိတရားျဖင္႔ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင္႔ သာယာလွပေသာ အနာဂတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။ အလားတူပင္ ပထဝီဝင္ကိုေလ႔လာျခင္းအားျဖင္႔ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္း မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူသားမ်ား၏သေဘာသဘာဝမ်ားႏွင္႔ ျပန္႔ႏွံ႔တည္ရွိပံု၊ ယင္းတို႔ကုိသက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသအတြက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲပံု၊ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ပံု၊ ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲႏွင္႔ ျပႆနာမ်ား၊ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းေပးနိုင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ားစသည္တို႔ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္သညဤသို႔ ျဖင္႔ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း ၊ ၾကံ႕ခိုင္၊စည္းရံုးသည္႔ နိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းနိုင္ျပီး ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ေခတ္္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ အနာဂတ္ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္နုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

       ထို႔ျပင္ ပထဝီဝင္ႏွင္႔သမိုင္းဘာသာသည္ သံုးႏွင္႔ေလးကဲ႔သို႔ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ နိင္ငံ တစ္နုိင္ငံအဖို႔ ေနရာႏွင္႔အခ်ိန္သည္ဧကန္စင္စစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို မည္သူမွ်မျငင္းနုိင္ လွ်င္ “ပထဝီဝင္ႏွင္႔သမိုင္းသည္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာရင္ခ်င္းဆက္အမႊာတစ္စံုျဖစ္သည္” ဟူေသာအဆိုကုိ လူတိုင္းလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

       ပထဝီဝင္ပညာဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေနရာေဒသႏွင္႔အခ်ိန္ကာလကိုလိုက္၍ ကြဲျပားျခား နားစြာျပန္႔ႏွံ႔တည္ရွိၾကေသာ အခ်င္းအရာမ်ား (Phenomena) ကိုစနစ္တက်စူးစမ္းေလ႔လာ ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္႔ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ပထဝီဝင္ကို ဝိဇၨာဟုသတ္မွတ္ျပီး ၊ အခ်ဳိ႕က သိပၸံဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္မူ ပထဝီဝင္သည္ဝိဇၨာတစ္ပိုင္း ၊ သိပၸံတစ္ပိုင္း ပညာရပ္သာျဖစ္သည္။ဝိဇၨာႏွင္႔သိပၸံကိုေပါင္းကူး ေပးနိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာပညာရပ္ ျဖစ္သည္။

       ပညာရပ္တစ္ခုအေနျဖင္႔ ဝိဇၨာျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ သိပၸံျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ပဓာနမက်ဘဲ ယင္း ပညာရပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၊ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းျပည္ႏွင္႔လူမ်ဳိးအတြက္ မည္သည္႔အတိုင္းအ တာအထိ ထိထိေရာက္ေရာက္အက်ုဳိးျဖစ္ထြန္းေစနုိင္သည္၊အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ သည္သာ ပဓာနက်သည္ဟုယူဆသည္။

 

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၈)

       ဥပမာ - အိမ္တစ္အိမ္တည္ေဆာက္သည္႔လုပ္ငန္းမွအစ ျမိဳ႕တည၊္တံတားေဆာက္၊လမ္းေဖာက္သည္႔ လုပ္ငန္္းမ်ား၊ အလယ္ - ရန္သူအုပ္စီးထားသည္႔နယ္ေျမတစ္ခုသို႔ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္သည္႔ စစ္မက္ ေရးရာလုပ္ငန္းအဆုံး အလံုးစံုေသာကိစၥအဝဝတို႔တြင္ ပထဝီဝင္ပညာ၏အဓိကလက္နက္ျဖစ္ေသာ ေျမပံုမ်ား ကို မျဖစ္မေနအသံုးခ်ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ပထဝီဝင္သည္လူ႔ေဘာင္ေလာကတစ္ခုလုံးအတြက္ အသက္တမွ်အေရး ပါအရာေရာက္ေသာပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို မည္သူမွ်ျငင္းပယ္နုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။

 

       အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဝိဇၨာ (ပထဝီဝင္အထးူျပဳ)ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပထမႏွစ္မွစ စတုတၳ ႏွစ္အထိ ပထဝီဝင္အထူးျပဳသင္ရိုးမ်ားႏွင္႔ အေထာက္အကူျပဳဘာသာရပ္သင္ရုိးမ်ားကို သင္ယူၾကရသည္။ ထို႔ အျပင္ သမိုင္းအထူးျပဳ၊ ဒႆနိကအထူးျပဳႏွင္႔ စီးပြားေရးပညာအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း ပထဝီဝင္ဘာသာ သင္ရိုးအခ်ဳိ႕ကုိအေထာက္အကူျပဳဘာသာရပ္အေနျဖင္႔ သင္ယူၾကရသည္။

(၁) ပထမႏွစ္ ဝိဇၨာတန္းတြင္ ပထဝီဝင္အထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သီအိုရီသင္ရုိး G.101A (Elements of Geography) ႏွင္႔ လက္ေတြ႔သင္ရိုး G.101 B (Practical Geography) ကို သင္ယူၾကရသည္။ ယင္းသင္ရုိးမ်ားကုိ ပထမႏွစ္ ဝိဇၨာ သမိုင္းႏွင္႔ဒႆနိကေဗဒအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း သင္ယူၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ပထမႏွစ္ စီးပြားေရးအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပထဝီဝင္သင္ ရိုး G.101 (Economic Geography)ကို အေထာက္အကူျပဳဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည္။

(၂) ဒုတိယႏွစ္ဝိဇၨာတန္းတြင္ ပထဝီဝင္အထူးျပဳမ်ားသည္သီအိုရီသင္ရုိး G.211 (Economic Geography) ႏွင္႔ G.12/213 (Geography of Europe and the Americas)၊ လက္ေတြ႔သင္ရိုး G.214 (Practical Geography – Determination Latitude and Longitude  Map Projections (simple cases), Cartography) တို႔ကုိ

သင္ယူၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယႏွစ္ဝိဇၨာ သမိုင္းအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳဘာသာအျဖစ္ ပထဝီဝင္သင္ရိုး G.201 (Geography of the World  and Myanmar) ကုိသင္ၾကားပို႔ခ် ေပးသည္။

(၃) တတိယႏွစ္ဝိဇၨာတန္းတြင္ ပထဝီဝင္အထူးျပဳေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သီအိုရီသင္ရုိုးမ်ားအေနႏွင္႔ G.11/312 (Geography of Soils/Biogeography) G.313 (Human Geography) G.314/315 (Geogra- phy of Africa/Geography of Oceania and Antarctica) တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႔သင္ရုိးမ်ားအေန ႏွင္႔ G.316 ( Practical Geography , Topographic Maps , Statistical Techniques in Geography, Map  Projections and Surveying) ကိုလည္းေကာင္း သင္ယူၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ တတိယႏွစ္ဝိဇၨာ သမိုင္းအထူး ျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပထဝီဝင္သင္ရိုး G.301 (Political Geography) ကုိ အေထာက္အကူ ျပဳဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည္။

(၄) ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္ေသာ စတုတၳႏွစ္ဝိဇၨာတန္းတြင္ ပထဝီဝင္အထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သီ အိုရီသင္ရိုးမ်ားအေနႏွင္႔ G.411 (Geomorphology) , G.412 (Political Geogoraphy),G.413 (Geographyof  Myanmar), ႏွင္႔ G.414 (Geography of Asia) တို႔ကိုသင္ယူၾကရသည္။ လက္ေတြ႔သင္ရုိး G.415 (Pract- ical  Geography ) အေနႏွင္႔ Inferential Statistics, Field Training ႏွင္႔ Aerial Photo Interpretation  တ္ို႔ကိုသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည္။

 

 

ပထဝီဝင္အသိအျမင္ၾကြယ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ (၉)

ပထမႏွစ္ပထဝီဝင္သင္ရိုုးမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

       ပထမႏွစ္ပထဝီဝင္အထူးျပဳ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သီအိုရီသင္ရိုးအျဖစ္ G.101A ( Elements of Geography) ကို သင္ယူၾကရသည္။ သင္ရုိးစာအုပ္သည ္ အရြယ္ပမာဏ အလ်ား ၇.၄ လက္မ၊ အနံ ၅.၅ လက္မ၊ အထူ ၁ လက္မရွိသည္။ Lession Units ၂ဝခု ပါဝင္သည္။ ၎အနက္ Unit ၁၅ခုမွာ Physical Elements  of Geography ႏွင္႔သက္ဆိုင္ျပီး ၊ က်န္ ၅ခုမွာ Human Elements of Geography ႏွင္႔သက္ဆိုင္ သည္။ Physical Geography သင္ရုိးကုိေလ႔လာေသာအခါ အဓိကသင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားမစတင္မီ (၁) Physical Geography ၏ အနက္အဓိပၸါယ္၊ (၂) ယင္းသင္ရိုး၏ အေရးၾကီးပံု ၊(၃) သင္ရုိး၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၆ ရပ္၊ (၄) သင္ရိုး၏ဒီဇိုင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားရံုသာမက Geography and Supporting Fields Internal Structure of  Geography တို႔ကို Flow charts and diagrams မ်ားျဖင္႔ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ က်မ္း ကုိးအေနျဖင္႔ ေလ႔လာဖတ္ရႈထိုက္ေသာေခတ္မီစာအုပ္အခ်ဳိ႕ကုိလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ပထဝီဝင္ပညာႏွင္႔စပ္  လ်ဥ္း၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရွင္အသီးသီးတို႔၏အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဤ နိဒါန္းပိုင္းကုိ မျဖစ္မေနေလ႔လာဖတ္ရႈျပီးမွသာ က်န္သင္ခန္းစာမ်ားကိုဆက္လက္ေလ႔လာသင္႔သည္။

       Physical Geography တြင္အၾကံဳးဝင္ေသာ Lesson Units ၁၅ခုအနက္ ပထမဆံုးႏွစ္ခုမွာ ပထဝီီဝင္အ ေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ျပီး Units Three မွ Nine အထိသည္ Climate, Vegetations , Soils , Climatic Regions တို႔ွႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္။ Units Ten မွ Fifteen အထိသည္ ကုန္းေျမသ႑ာန္မ်ား (Land Forms) ႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္။ Physical Geography သင္ရုိးသည္ ေခတ္မီသင္ရုိးတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယင္းသင္ရုိးကိုေလ႔လာျခင္း အားျဖင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သာမန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႔ ထူးျခားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအ ေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာသိနားလည္နုိင္မည္။ကမာၻ႔စနစ္အဖြဲ႔ ( Earth System)၏ အဓိကအဂၤါရပ္အားလံုးႏွင္႔ စပ္ လ်ဥ္းေသာ နိဒါန္းသေဘာကိုလည္းသိန္ိုင္မည္။ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္၏ အတြင္းအျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေန ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား (Events) တို႔၏ အေၾကာင္းရင္း  ဇစ္ျမစ္ဆင္႔ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းပံု ၊ ထူးျခားခ်က္ ႏွင္႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ပံုအေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းနုိင္မည္။ ကမာၻျဂိဳလ္ကို လူသားတို႔ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္အေနျဖင္႔ ရႈျမင္သံုးသပ္နိင္မည္။ သဘာဝျဖစ္ရပ္ပံုစံမ်ားႏွင္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာမက လူသားတို႔၏ပေယာဂေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚ လာေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ ေကာင္းစြာဆက္စပ္နားလည္သေဘာေပါက္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

       Human Geography အပိုင္းတြင္ Units မ်ားကုိစတင္မသင္မီ Aims and Objectives မ်ားကိုေဖၚျပထား သည္မွာ မ်ားစြာသင္႔ေလ်ာ္သည္။ ဤသင္ရိုးတြင္ Human Geography ၏နိဒါန္း ၊ Population, Culture, Hu- man Landscape ႏွင္႔ယင္းကုိျဖစ္ေပၚေစေသာ Factors မ်ားအေၾကာင္းကိုသင္ယူၾကရသည္။ဤသင္ရုိးကို ဆည္းပူးေလ႔လာရျခင္းအားျဖင္႔ Human Geography ၏အေျခခံ Concepts , Principles , Process ကိုနား လည္နုိင္မည္။ လူႏွင္႔ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ ဆက္ႏြယ္ပံု၊ ေျမေနရာကို လူတို႔သံုးစြဲပံုကုိေကာင္းစြာစိစစ္နုိင္မည္။ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႔ ကမာၻ႔ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာနားလည္နိုင္မည္။ Human Landscape ကိုဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာျပႆနာမ်ားကုိလည္း ယုတၱိဆန္ဆန္ေတြးေခၚခ်င္႔ခ်ိန္ျပီး ေျဖရွင္းတတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ Human Geography သင္ရုိးအတြက္ေလ႔လာဖတ္ရႈသင္႔ေသာ စာအုပ္အခ်ဳိ႕ကို လည္းသင္ရုိုးအဆံုးတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

       အထက္ပါပထမႏွစ္ ပထဝီဝင္အထူးျပဳသီအိုရီသင္ရုိးစာအုပ္ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္းေသာ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ Physical Geography အပိုင္းတြင္ Maps  and  Diagrams မ်ားမွာယင္းတို႔ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာစာမ်က္ႏွာမ်ား တြင္မရွိဘဲ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၁မွ ၄၁၆ တြင္စုေပါင္းပါရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္ရာ သင္ခန္္းစာတစ္ခုေလ႔လာရာ၌ စာႏွင္႔ပံုကို ပူးတြဲေလ႔လာရန္အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနသည္။ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ အေရးႀကီးေသာ Key Words, Key Concepts မ်ားကိုလြယ္ကူစြာသိျမင္နုိင္ရန္ အဆင္သင္႔ေအာက္မွမ်ဥ္းသား၍ ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

       လက္ေတြ႔သင္ရုိး G.101B (Practical Geography)အတြက္ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္အရြယ္ပမာဏမွာ အ လ်ား ၇.၆ လက္မ၊ အနံ ၅.၅ လက္မ ၊အထူ ဝ.၆၅ လက္မျဖစ္သည္။ဤသင္ရိုးတြင္ Lesson Units ၅ခု ပါဝင္ သည္။ Angle and Direction တိုင္းတာနည္းမ်ား၊ စေကးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႔ Plan ပံုေရးဆြဲကာ Location သတ္မွတ္ ရွာေဖြျခင္း၊ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ Graphs and Maps ျဖင္႔ေရးဆြဲေဖၚျပျခင္း ၊ တန္္ဖိုးတူမ်ဥ္းမ်ား Iso- lines ေရးဆြဲျခင္း၊ မိုးေလဝသေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရာ အေျခခံက်ျပီးမ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည္။ ေလ႔လာဖတ္ရႈသင္႔ေသာစာအုပ္စာရင္းကုိ ေနာက္တြင္ပူးတြဲေဖၚျပထားသည္။ဤသင္ရုိးစာအုပ္၏အဓိကအား နည္းခ်က္မွာ သင္ခန္းစာႏွင္႔ပက္သက္ေသာ Maps and Diagrams ကိုသက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေတြ႔ရ မည္႔အစား စာအုပ္၏ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၉မွ ၃၃ဝတြင္ တစ္စုတည္းတစ္ေပါင္းတည္းရုိက္ႏွိပ္ ေဖၚျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဤသင္ရုိးကိုမသင္မီ Introduction ကိုဦးစြာေလ႔လာသင္႔သည္။

       ပထမႏွစ္ စီးပြားေရးအထူးျပဳေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပထဝီဝင္သင္ရိုး G.101 (Economic အGeography)ကို အေထာက္အကူျပဳဘာသာအေနႏွင္႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ ၎သင္ရိုးအတြက္စာအုပ္ႏွစ္ အုပ္ရွိသည္။ Volume Iသည္အလ်ား ၁၁လက္မ၊ အနံ ၇.၈ လက္မ၊ အထူ ဝ.၄ လက္မရွိသည္။ Lesson Units ၆ခု ပါဝင္သည္။ Economic Activities, Agriculture မွထြက္ေသာ Commodities မ်ား၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ၊ အဓိကသစ္ေတာအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင္႔ ကမာၻ႔လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ပံုသင္ခန္းစာမ်ားကုိသင္ၾကားရသည္။ Volume IIသည္ အလ်ား ၁၁ လက္မ၊ အနံ ၇.၇ လက္မ၊ အထူ ဝ.၅ လက္မ ရွိသည္။Lesson Units ၆ခု ပါ ဝင္သည္။ပထမေလးခုမွာ Monsoon Asia ႏွင္႔သက္ဆိုင္ျပီး ဒုတိယႏွစ္ခုမွာ Practical Geography ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ သည္။ Monsoon Asia တြင္ အေျခခံပထဝီဝင္၊ ေတာင္အာရွ၊အေ႔ရွေတာင္အာရွႏွင္႔ အေ႔ရွအာရွ ေရြးခ်ယ္နိုင္ငံ အခ်ဳိ႕၏ ပထဝီဝင္ကုိသင္ယူၾကရသည္။လက္ေတြ႔ပထဝီဝင္တြင္ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို Graphs and Maps မ်ားျဖင္႔ေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္း၊ Distributation Maps မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Isolines ေရးဆြဲျခင္း တို႔ပါဝင္ရာ ပထမ ႏွစ္ စီးပြားေရးအထူးျပဳသင္တန္္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳနိုင္သည္။ အား နည္းခ်က္တစ္ခုမွာ Volumes ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ Lesson Units ခ်ည္းသက္သက္သာေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ နိဒါန္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္၊ က်မ္းကိုးစာရင္းစသည္တို႔ ပါဝင္ျခင္းမေတြ႔ရေပ။ ထို႔အျပင္ Economic Geography အပုိင္းတြင္ Commodity Approach အစား Spatial Approach ကိုေျပာင္းလဲသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးနိုင္လွ်င္ ပိုမို၍ေခတ္မီနုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 

တျဖည္းျဖည္းနိမ္႔ဝင္ေနေသာ ကမာၻ႔ျမိဳ႕ႀကီးမ်ား

 

          ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔စီးပြားေရးပညာဆိုင္ရာ သုေတ သနသိပၸံ (Environmental and Economic Research Institute – EER.i) မွလစဥ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔စီးပြားေရးပညာသုေတသနရီဗ်ဴးစာေစာင္ (Myanmar Environmental and Economic Review – MEER)၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္သန္း(ေဇာ္ဟိန္း)က “ ဆရာေရ ၊ ေျမနိမ္႔က်ေနတဲ႔ ကမာၻ႔ျမိဳ႕ႀကီးအ ခ်ဳိ႕အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးေပးေစလိုပါတယ္ ” ဟု စာေရးသူအားတယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားလာခဲ႔သည္။ထိုစဥ္က စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွေပးအပ္ေသာ တာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တာဝန္ျဖင္႔လြန္စြာမအား မလပ္ျဖစ္ေနခဲ႔သျဖင္႔ “အခုေတာ႔ သည္းခံပါဦး အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႀကီးေရ ၊ ေနာင္အလုပ္တာဝန္နည္းနည္းပါးသြား တဲ႔ အခ်ိန္က်မွပဲေရးေပးပါ႔မယ္ ”ဟု ေမတၱာရပ္ခံခဲ႔ရသည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏ဆႏၵကို ျဖည္႔ ဆည္းေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

 

×××××××××××××××××××××

          ကမာၻျဂိဳဟ္၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကုန္းေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင္႔ေရမ်က္ႏွာျပင္ဟူ၍ မ်က္ႏွာျပင္အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခု ရွိသည္။ ကုန္းေျမေဒါင္လိုက္ျမင္႔တက္ျခင္း၊ နိမ္႔ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာမည္ဆိုလွ်င္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထူးသျဖင္႔ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ (Sea Level)၏ အေျခအေနႏွင္႔ဆက္စပ္စဥ္းစားေလ႔ ရွိသည္။ ဥပမာ - ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္တည္ျငိမ္ေနေသာ္လည္း ေျမလႊာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင္႔ ကုန္းေျမေဒါင္လိုက္ျမင္႔ တက္ခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္းေျမတည္ျငိမ္ေနေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္နိမ္႔က် သြားခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္းေျမကလည္းျမင္႔တက္၍ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ကလည္း နိမ္႔ က်သြးခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္း ကုန္းေျမေဒါင္လိုက္ျမင္႔တက္ျခင္း (Land Emergence)ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္တည္ျငိမ္ေနေသာ္လည္း ေျမလႊာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင္႔ ကုန္းေျမ ေဒါင္လိုက္နိမ္႔က်ခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္းေျမတည္ျငိမ္ေနေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျပင္ ျမင္႔တက္သြားခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္းေျမနိမ္႔ကလည္းနိမ္႔က်၍ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ကလည္း ျမင္႔တက္သြားခဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္းေျမေဒါင္လိုက္နိမ္႔က်ျခင္း (Land Subsidence)ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပမည္႔အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကုန္းေျမေဒါင္လိုက္နိမ္႔က်ျခင္း (Land Subsidence)ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ဆက္ႏႊယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

          ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ (United States of American – USA) လူဝစ္ဆီယား နားျပည္နယ္ (Louisiana)၊ မစၥစၥပီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ (Mississippi River Delta)ကို အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႀကီးအမ်ဳိးအစား (Very severe tropical storm)ျဖစ္သည္႔ ဟာရီကိန္း ကတ္တရီးနား (Hurricane Katrina) ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္သျဖင္႔ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ႔ပါသည္။[ အလြန္ျပင္း ထန္ေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႀကီးအမ်ဳိးအစားကို ျဖစ္ေပၚရာေနရာေဒသကိုလိုက္၍ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚေဝၚၾက သည္ျဖစ္ရာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ (Indian Ocean)တြင္ ဆိုက္ကလုန္း (Cyclone)ဟု လည္းေကာင္း ၊ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ (Pacific Ocean) တြင္ တိုက္ဖြန္း (Typhone) ဟုလည္းေကာင္း၊အတၱလႏိၱတ္သမုဒၵရာ (Atlantic Ocean) တြင္ ဟာရီကိန္း (Hurricane) ဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းၾကပါသည္။ ဤကားစကားခ်ပ္]ထိုစဥ္ က ကတ္ထရီးနား (Katrina) မုန္တိုင္းႀကီးေၾကာင္႔ လူေပါင္း ၁၈ဝဝ ခန္႔အသက္ဆံုးရံႈးခဲ႔ျပီး စီးပြားေရးအရ ထိ ခိုက္ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ ဘီလီယံ ($ 100 billion) အထိပင္ရွိခဲ႔ပါသည္။ကတ္ထရီးနား မုန္တိုင္းႀကီးျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ သံုးႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလဆန္္းပိုင္းတြင္ (၃ - ၅ - ၂ဝဝ၈) အိႏၵိယ သမုဒၵရာ၌ျဖစ္ေပၚေသာ နာဂစ္ (Nargis) အမည္ရွိ အလြန္အားေကာင္းသည္႔အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႀကီးသည္ တစ္နာ ရီလွ်င္ မိုင္ ၁၃ဝ (၂၁ဝ ကီလိုမီတာ) ခန္႔ႏႈန္းျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသႀကီး (Ayeyarwady Deltaic Region) ၏ ေတာင္ပုိင္း (အနိမ္႔ဆံုးအပိုင္း) ကိုဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းတိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။ ယင္နာဂစ္ မုန္ တုိင္းႀကီးေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚေသာ ၁၂ ေပခန္႔ (၃.၆ မီတာခန္႔)ျမင္႔မားသည္႔ မုန္တိုင္းဒီေရ (ဝါ) မုန္တိုင္းလႈိင္းႀကီး (storm surge) မ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသႀကီး၏ ကုန္းတြင္းအနိမ္႔ပိုင္းသို႔ မိုင္ ၃ဝ (၄၈.၃ ကီလိုမီတာ) ေက်ာ္ခန္႔အထိ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုးခဲ႔သည္။ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ လူေပါင္း ၁၄၆ ဝဝဝ ခန္႔အသက္ဆံုးရံႈးခ႔ဲရသည္။ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလီယံ ($ 10 billion) ခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

          ကမာၻေပၚရွိ အျခားေသာျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ မစၥစၥပီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသႏွင္႔ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ေလာက္ ပမာဏမႀကီးမားလွေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာပထဝီဝင္ေဒသအသီးသီးအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာထိ ခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္သည္ ေက်ာက္ဖယားျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသအတြင္းတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားက်ေရာက္တည္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ဖယားျမစ္ (Chao PhrayaRiver)ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းေၾကာင္႔ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္သည္လေပါင္းမ်ားစြာ ေရလႊမ္းမိုးမႈေဘးအႏၱရာယ္ ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔ရသည္။ ထို႔ အျပင္ အက်ဳိးဆက္အားျဖင္႔ တစ္ကမာၻလံုး၌ ကြန္ပ်ဴတာဟာ႔ဒစ္ခ္ (hard-disk) ေဈးႏႈန္းမ်ားအေပၚသိသာထင္ ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ပါသည္။

          စူစမ္းေလ႔လာခ်က္မ်ားအရ ကမာၻ႔အဓိကျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ား၏ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း၌ ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္႔ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ဤ ျဖစ္ရပ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ရွိသည္။ ၎မွာ အျခားမ ဟုတ္။ ကမာၻေပၚရွိ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသအမ်ားစုသည္ ေအာက္သို႔နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္ေနၾကျခင္း (sinking or subsiding) ႏွင္႔ ေအာက္သို႔လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္ေနၾကျခင္း (sinking fast or subsiding fast) ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

          ကမာၻ႔အဓိကျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ ေအာက္သို႔နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္ေနၾကသည္။ နိမ္႔ ဆင္းနစ္ဝင္မႈႏႈန္းအမ်ားဆံုး ၊ ေဘးအႏၱရာယ္အႀကီးဆံုး ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားကုိ ဤကမာၻေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတစ္ခုအတြင္း အခ်ိန္ကာလႏွင္႔ေနရာေဒသကုိလိုက္၍ ေအာက္သို႔နိမ္႔ဆင္းနစ္ ဝင္သည္႔ႏႈန္း ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္ကုိ သတိျပဳပါ။ ဥပမာ - အီတလီႏိုင္ငံ (Italy)၊ ပိုးျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ (Po River Delta) သည္ ၁၉၆ဝ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ဝ မီလီမီတာႏႈန္းနိမ္႔က်ခဲ႔ျပီး အျခားဆယ္စုႏွစ္ မ်ားအတြင္းတြင္မူ ေလ်ာ႔နည္းေသာႏႈန္းျဖင္႔ နိမ္႔က်ခဲ႔ပါသည္။

 

 

 

 

နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္ေတာ႔မည္႔ ကမာၻ႔ျမိဳ႕ႀကီး ခုႏွစ္ျမိဳ႕

(7 Cities About to Sink)

          ယင္းျမိဳ႕ႀကီးခုနစ္ျမိဳ႕အနက္တစ္ျမိဳ႕သည္ တစ္ခါက ေရေအာက္သို႔နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔သည္ဟု ယူဆခဲ႔ၾကေသာ အတၱလႏၱစ္ျမိဳ႕ႀကီးကဲ႔သို႔ ေနာက္ထပ္အတၱလႏၱစ္ျဖစ္လာႏိုင္မည္ေလာ။(Could one of these cities be the next Atlantis?)

          လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးလွစြာေသာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ေနာင္လာမည္႔ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ားႏွင္႔အတူရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကလိမ္႔မည္ဟူေသာအခ်က္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ေစကာမူ ကမာၻေပၚရွိျမိဳ႕ႀကီးမ်ားအေနျဖင္႔ “ေနာက္ထပ္အတၱလႏၱစ္ျမိဳ႕ႀကီး”(The Next Atlantis) ဟူေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ကိုမည္သူဆက္ခံႏိုင္မည္လဲဆိုေသာသေဘာႏွင္႔ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသ ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ တည္ျငိမ္မႈမရွိဘဲ တလႈပ္လႈပ္တရြရြျဖစ္ေနေသာ ေအာက္ခံေျမသားမ်ား (shaky foundat- tion) ႏွင္႔ ကုန္းတြင္းဘက္သို႔နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္တိုးဝင္လ်က္ရွိေသာ ပင္လယ္မ်ား (encroaching sea) သည္ ကမာၻေပၚရွိအႀကီးဆံုးႏွင္႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္အေကာင္းဆံုးျမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကို နိမ္႔က်နစ္ဝင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ၾကံဳ ေတြ႔ေစရန္ ထင္ထင္ရွားရွားျခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနသည္။ ေနာင္လာမည္႔ အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ကမာၻေပၚ ရွိ ဘယ္အရပ္၊ ဘယ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရမည္နည္းဟု စဥ္းစားစီစဥ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏စိတ္ထဲ စြဲ မွတ္ထားရမည္႔အခ်က္မွာ ကမာၻ႔လူၾကိဳက္အမ်ားဆံံုးခရီးသြားပန္းတိုင္အရပ္ေဒသမ်ား (tourist destinations) (ဝါ) ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သည္နိမ္႔က်နစ္ဝင္မႈျဖစ္စဥ္ကို အခ်ိန္ႏွင္႔အမွ်ခံစားေနၾကရသည္ဟူေသာအခ်က္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမသားနိမ္႔က်နစ္ဝင္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာ ကမာၻ႕အဓိကျမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ ျမိဳ႕ႀကီး ခုနစ္ျမိဳ႕ အေၾကာင္းကိုေအာင္တြင္ ဆက္္လက္ေရးသားတင္ျပပါမည္။

 

(၁) ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

          ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ႀကီးသည္္နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္ေနသည္။လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင္႔ နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္ေနပါသည္။ သို႔ေစကာမူ အျခားေသာနိမ္႔ဆင္းေနသည္႔ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင္႔မတူကြဲျပားျခားနားေသာအ ခ်က္မွာ ယခုကဲ႔သို႔ေျမနိမ္႔က်မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ႀကီး၏ေအာက္ခံ ေျမသားေျမလႊာမ်ား ခိုင္မာမႈမရွိျခင္း (shoddy foundation) ေၾကာင္႔ဟု မဆိုလိုပါ။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ႀကီးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အထင္ကရျမစ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ဖယားျမစ္ဝွမ္းေဒသ (Chao Phraya River Basin) တြင္ တည္ ရွိသည္။ ေက်ာက္ဖယားျမစ္သည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕လယ္ေကာင္မွ ေတာင္ဘက္မိုင္ ၃ဝ (၄၈.၃ ကီလိုမီတာ) ကြာေဝးေသာ ဘန္ေကာက္ပင္လယ္ေအာ္ (Bay of Bangkok) အတြင္းသို႔ စီးဝင္ေရာက္သည္။ဤမွ် ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမိဳ႕ျပလူေနမႈေဒသႀကီး (colossal urban settlement) ျဖစ္သည္႔ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္အဖို႔ ေျမလႊာနိမ္႔က်သည္႔သေဘာထက္ ျမစ္ေရလွ်ံမႈ ၊ ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ၊ ေရနစ္ျမဳပ္မႈကဲ႔သို႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ဳိးကို ပို၍ၾကံဳေတြ႔ခံစားရဖြယ္ရွိသည္။(more likely to drown than sink)။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ႔ လာတြက္ခ်က္မႈအရဆိုလွ်င္ ေက်ာက္ဖယားျမစ္ဝရွိ ဆန္ေရစပါးေပါၾကြယ္ဝသည္႔ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး ႏွင္႔ ယင္းေဒသရွိလွပသပၸယ္ေသာ ဘုရား ၊ ပုထိုး ၊ ေစတီ ၊ ေက်ာင္း ၊ ကန္ စသည္တို႔သည္ အနည္းဆံုးေ႔ရွလာ မည္႔ ခုနစ္ႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ ေရေအာက္သို႔နစ္ျမဳပ္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ေတာ္ႀကီးတည္ရွိရာ ေက်ာက္ဖယားျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသသည္ ပွ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ဝ မီလီမီတာ (၅.၉ လက္ မ) ႏႈန္းျဖင္႔ ေျမနိမ္႔က်မႈျဖစ္စဥ္အလြန္လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဂ်ိမ္းစ္စဗစ္စကီ (James Syvitski) ႏွင္႔ စတက္ဖနီဟစ္ဂင္ (Stephanie Higgins) တုိ႔က New Scientist ဂ်ာနယ္တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔ၾကသည္။

          ထိုင္းလူမ်ဳိးသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာအာဂြ်န္ခြ်မ္ဆိုင္နာ အာယုဒၶယ (Dr. Ajong Chumsai na Ayuthya) ကေတာ႔ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ အနာဂတ္ေရနစ္ျမဳပ္မႈကံၾကမၼာကို ဖန္တီးမည္႔ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ကမာၻခ်ီပူေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ (global warming) ျဖစ္မည္။ ကမာၻခ်ီပူေႏြးမႈျဖစ္စဥ္သည္ သာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေရနစ္ျမဳပ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကိုအေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ဆိုပါသည္။ အာရွသတင္းကြန္ရက္ (Asia News Network) မွ ထိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာအာဂြ်န္၏သေဘာ ထားအျမင္ကိုေဖာ္ျပရာ၌ “ဤကဲ႔သို႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား (disasters) ျဖစ္ေပၚရျခင္းအတြက္ အျပစ္တင္ရ မည္႔အဓိကလက္သည္တရားခံမွာ လူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတို႔ကပတ္ဝန္းက်င္မွ သဘာဝသယံဇာ တမ်ား (ဝါ) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား (natural resources) ကို ထုတ္ယူသံုးစြဲသည္။သစ္ပင္ ၊ သစ္ေတာမ်ား ကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္ပစ္သည္။ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား (greenhouse gases) ကုိ ကမာၻ႔ေလထုအတြင္းသို႔ စဥ္ ဆက္မျပတ္ထုတ္လႊတ္လ်က္ ရွိသည္။မည္သည္႔လုပ္ငန္းကုိပဲလုပ္လုပ္ မ်က္ေမွာက္ကာလရွိလူမ်ားသည္ ေနာင္ လာမည္႔အနာဂတ္ကာလတြင္ရွိမည္႔ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ မည္သည္႔အခါကမွ် ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေလ႔ မရွိ ေၾကာင္း ေဒါက္တာအာဂြ်န္က ေျပာဆိုခဲ႔သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထုိ႔ျပင္ တစ္ကမာၻလံုး၏ရာသီဥတုအေျခ အေနမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္႔ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔ (Gulf of Thailand) အတြင္း၌ ျပင္းထန္ေသာမုန္တိုင္းလိႈင္ႀကီးမ်ားကို ပိုမို၍ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္လိမ္႔မည္။ ယင္းမုန္တိုင္းလိႈင္းႀကီးမ်ားသည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသကို အလြန္အမင္းျပင္ထန္ေသာဆုိးက်ဳိးမ်ား (ဝါ) အႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ား (extremely negative effects) ကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ္႔မည္ဟုလည္း ေဒါက္တာအာဂြ်န္က ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္းသာဆုိပါက ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၏နာမည္ေက်ာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသႀကီးသို႔ အ ပန္းေျဖခရီးသြားေရာက္ဖို႔ကိစၥမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔အခ်ိန္က်ဳံ႕၍လာေနသည္ျဖစ္ရာ လာမည္႔ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေတာင္ခံနိုင္ရည္ရွိပါ႔မလားဟု စုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

 

(၂) နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ)

          အကယ္၍မ်ား တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ (The United States of American)၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ (New York State)၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ (New York City) တြင္ရွိ ေသာ လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္႔ ေလဘာတီရုပ္ထုႀကီး (Statue of Liberty) ကိုလည္းေကာင္း ၊ မီး ေရာင္စံုမ်ားျဖင္႔ လွပတင္႔တယ္သည္႔ တိုင္း(မ္)စကြဲယား (Time Square) ကိုလည္းေကာင္း မေရာက္ဖူးေသး လွ်င္၊မျမင္ဖူးေသးလွ်င္ ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုေနရာေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည္႔ရႈရန္ အခ်ိန္ေကာင္း၊ အခါေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလ႔ရွိသည္။ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ဘဝသည္လည္း ၎၏မိတ္ေဆြထိုင္းႏိုင္ ငံမွ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ဘဝႏွင္႔ အေတာ္ပင္ဆင္တူလွေပသည္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကဲ႔သို႔ပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ လူေနသိပ္သည္းဆ (population density) အမ်ားဆံုးျမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ နယူး ေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ကမာၻခ်ီပူေႏြးမႈျဖစ္စဥ္၏ အႏုတ္လကၡဏာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (negative effects)ကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားရမည္႔ ကံၾကမၼာဆိုးႏွင္႔ရင္ဆိုင္ေနရျပီ ျဖစ္ပါသည္။

          နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ပထဝီဝင္တည္ေနရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၊ အေ႔ရွေျမာက္ပိုင္း ဟဒ္ဆင္ျမစ္ (Hudson River) ၏ ျမစ္ဝတြင္ရွိျပီး ယင္းျမစ္သည္အေ႔ရွဘက္အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ (Atlantic Ocean) အတြင္းသို႔ စီးဆင္းဝင္ေရာက္သည္။ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကား ကမာၻ႔ေခတ္အမီဆံုး အလြန္ႀကီး မားသည္႔ျမိဳ႕ႀကီး (Mega-city) တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ ဘိလပ္ေျမ၊ ထံုး ၊ အုတ္ ၊ သဲ ၊ ေက်ာက္စရစ္ ၊ သံ ထည္ ၊ သစ္သားစသည္တို႔ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ေသာေနအိမ္ ၊ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ား ၊ လမ္း ၊ တံတား  မ်ားႏွင္႔အလားတူ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို အရြယ္အစားမ်ဳိးစံုျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ အကယ္စင္စစ္မူ နယူးေယာက္ ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ကြန္ကရစ္စုံေတာျမိဳင္ႀကီး (concrete jungle) ဟုပင္ တင္စားေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ကရစ္စံု ေတာျမိဳင္ႀကီး၏ အနႏၱအေလးခ်ိန္ေၾကာင္႔ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ယင္း၏ေအာက္ခံေျမလႊာမ်ားအ တြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္းနိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္းတြင္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ ေတာ္ႀကီးသည္ တရိပ္ရိပ္ျမင္႔တက္လာေနေသာပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ (rising sea levels) ေၾကာင္႔လည္း ေကာင္း ၊ ျဖစ္ႀကိမ္ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားမည္႔ ျပင္းထန္ေသာအပူပိုင္းမုန္တိုင္ႀကီးမ်ား (severe tropical stroms) ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမည္႔ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔လာရေတာ႔မည္႔ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေပသည္။ ေဟာ္လိုဝင္းပြဲေတာ္(Halloween) ကာလတြင္အသံုးျပဳသည္႔ စည္ပိုင္းထဲရွိ အ ရာမ်ားမွာ ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ျဖင္႔ ေမ်ာပါႏိုင္ေသာ္လည္း နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာမူ ထိုကဲ႔သို႔ေမ်ာပါႏိုင္မည္မ ဟုတ္ဘဲ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

          သိပၸံေန႔စဥ္ (Science Daily) သတင္းစာေစာင္၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ ေတာ္ႀကီးတြင္ျမင္႔တက္လာမည္႔ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္၏ျမင္႔တက္မႈႏႈန္းသည္ ကမာၻ႔အျခားအရပ္ေဒသအသီး သီးတြင္ျဖစ္ေပၚမည္႔ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင္႔တက္မႈႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုလ်င္ျမန္လိမ္႔မည္ဟု တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတည္ရွိရာ ပထဝီဝင္ေဒသသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာပထဝီဝင္ေဒသမ်ားထက္ ပင္လယ္ေရေအာက္သို႔အရင္ဦးစြာ နစ္ျမဳပ္ေရာက္ရွိ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေစကာမူ သိပၸံေန႔စဥ္ (Science Daily) သတင္းစာေစာင္က ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ ျပထားသည္မွာ “နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးၾကံဳေတြ႔ခံစားရမည္႔အနာဂတ္ေဘးအႏၱရာယ္မွာပင္လယ္ေရေအာက္ သို႔ နစ္ျမဳပ္ေရာက္ရွိျခင္းတစ္မ်ဳိးသာျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေျမနိမ္႔ပိုင္းအရပ္ေဒသမ်ား ေရလြမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္မႈ (submersion of low – lying land)၊ ပင္လယ္ကမ္းျပင္မ်ားတိုက္စားခံရမႈ (erosion of beaches)၊ ေရတိမ္ ေဒသမ်ားမွ ေရနက္ကြင္းျပင္က်ယ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသြားမႈ (conversion of wetlands to open water)၊ ျမစ္ဝက်ယ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆားငန္ဓာတ္ပါဝင္ႏႈန္းတုိးျမင္႔လာမႈ (increase in the salinity of estuaries) စသည္႔ တြဲဖက္ပါဝင္လာမည္႔ေဘးအႏၱရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကလည္း နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ေဒသ၏ ေဂ ဟစနစ္မ်ား (ecosystems)ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ကမ္းေျခေဒသတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ (coastal development) အေျခအေနမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ပ်က္စီးေစလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္” ဟူ၍ စိစစ္သံုးသပ္ထား ပါသည္။ အင္ပါယာစီးတီး (Empire City) ျဖစ္ေသာ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္ေဒသႀကီးသည္ ေနာင္အနာဂတ္ တြင္ ေရအိုင္တစ္အိုင္ (a wading pool) အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲသြားမည္သာမက တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ပင္ လယ္ေရေအာက္သို႔နိမ္႔ဆင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၃) ဟူစတန္ျမိဳ႕ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ)

          အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၊ တကၠဆပ္ျပည္နယ္ (Taxas State)၊ ဟူစတန္ျမိဳ႕ (Houston) သည္ လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္အမွန္တကယ္ပင္ ရွိေနသည္။ ၎မွာအျခားမဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းႏွင္႔ အာကာသေအဂ်င္စီ (National Aeronautical and Space Agency –NASA)သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ေလ႔လာၾကသူမ်ားအတြက္ ဧည္႔သည္တည္းခိုနားေနရာဗဟုိဌာနျမိဳ႕ (Visitor’s Center) ျဖစ္ေသာဟူစတန္ျမိဳ႕သည္ မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္းတြင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွာသာတည္ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ေျမႀကီး ထဲသို႔ပင္ နိမ္႔က်နစ္ဝင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဟူစတန္ျမိဳ႕သည္ တကၠဆပ္ျပည္နယ္၏အထင္ရွားဆံုးေသာ ေကာ႔စမို ပိုလီတန္ျမိဳ႕ႀကီး (most cosmopolitan) ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ ေျမႀကီးေပၚတြင္ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ေနရသည္။ ဟူစတန္ျမိဳ႕သည္ သဘာဝသံယံဇာတမ်ား၊အထူးသျဖင္႔ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ အမွီျပဳ၍ တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးျဖစ္ျပီး ေ႔ရွသို႔ဖြံ႔ျဖိဳးစည္ပင္မႈျဖစ္ထြန္းေစရန္ လည္း ေကာင္းစြာသႏၷိဌာန္ခ်ထားသည္။ထုိ႔အျပင္ ဟူစတန္ျမိဳ႕သည္ အာကာသဆုိင္ရာျမဳိ႕ႀကီး (Space City) ဟု ထင္ရွားျပီး စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာအဓိကဗဟုိဌာနတစ္ခု (a major energy hub)လည္း ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ အာကာသစူးစမ္းေလ႔လာမႈ (space exploration) လုပ္ငန္းအတြက္ ဒံုးယာဥ္၊ ျဂိဳဟ္တုႏွင္႔အာကာသယာဥ္မ်ား လႊတ္တင္ရာစခန္း( the taking – off point) လည္းျဖစ္ပါသည္။သို႔ေစကာမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ စတုထၱအႀကီးဆံုးျမိဳ႕ႀကီး (fourth – largest city) ျဖစ္ေသာ ဟူစတန္ျမိဳ႕ကုိ သဲေက်ာက္လႊာေပၚတြင္အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။မကၠဆီကိုပင္လယ္ေကြ႔(Gulf of Maxico) အတြင္းသို႔စီးဝင္ေသာအဓိကျမစ္ေလးစင္း (four major bayous) တုိ႔ တိုက္စားသယ္ေဆာင္ပို႔ခ်ထားျပီး က်စ္ လစ္ခုိင္ျမဲမႈမရွိေသးသည္႔ ေရေဆာင္ႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ားျဖင္႔သာတည္ေဆာက္ထားေသာ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားေပၚ တြင္အေျချပဳ၍ ဟူစတန္ျမိဳ႕ႀကီးတည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

          ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားအားလံုးတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ေသာက္ေရသံုး ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းရန္အတြက္ေျမေအာက္ေရ (ground water) အေပၚမွီခိုအားထားခဲ႔ၾကရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင္႔ခဲ႔ျပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျမိဳ႕ျပေဒသေနထိုင္သူလူဦးေရ တုိးပြားလာျပီးျမိဳ႕ျပေဒသဧရိယာ အစဥ္ထာဝရက်ယ္ျပန္႔လာႀကီးထြားေနေသာ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးအဖို႔ ေျမေအာက္ေရပမာဏအေျမာက္အ ျမားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲရန္ အျမဲတမ္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ေျမေအာက္ေရဂါလန္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေန႔စဥ္ထုတ္ ယူသံုးစြဲျခင္းသည္ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးအားသယ္ပိုးထမ္းရြက္ထားရေသာ ေအာက္ခံေျမလႊာ၏ ေတာင္႔တင္းခုိင္မာမႈအားကို တစ္စထက္တစ္စေလ်ာ႔နည္းက်ဆင္းလာေစပါသည္။ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေရနံသယံဇာတကို ကာလတာရွည္စြာတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း ဤျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ ေအာက္ခံအုတ္ျမစ္ (foundation) ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ သည္။ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးကလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ျပန္႔ကားႀကီးထြား (continuous sprawl) လ်က္ ရွိ သည္။ထို႔အျပင္ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းမငယ္မ်ား၊ အထပ္ျမင္႔ (ဝါ) မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အ အံုမ်ား (sky – scrapers) ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ အစဥ္ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနေသာ ေျမလႊာျပတ္ေ႔ရြေၾကာင္း (active fault lines) အေရအတြက္ ၃ဝဝ ခန္႔ကလည္း တည္ရွိေနျပန္ပါသည္။ ယခုအခါ ဤဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒ သႀကီး (ဝါ) မက္ထရိုပိုလစ္ (metropolis) ၏ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသျဖင္႔အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ရွိ ဂ်ာဆီဗီးလိပ္(ခ်္) (Jersey Village) သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ လက္မ (၅.၁ စင္တီမီတာ) ႏႈန္းျဖင္႔ ေဒါင္လိုက္ေျမ လႊာနိမ္႔က်မႈျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု သိပၸံေန႔စဥ္ (Science Daily)သတင္းစာေစာင္က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။

          ဤဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတြင္ ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူသံုးစြဲမႈကို ရပ္ဆိုင္းပစ္လုိက္ေသာ ျမိဳ႕ျပအစိတ္ အပ္ိုင္းမ်ား၌ ေျမနိမ္႔က်မႈႏႈန္းသိသိသာသာေလ်ာ႔နည္းေႏွးေကြးသြားေၾကာင္းကို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စူး စမ္းေလ႔လာေတြ႔ရွိခဲ႔ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာေျမနိမ္႔က်မႈ (ဝါ) ေျမနိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္မႈျပႆနာကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ထာဝရအေျဖတစ္ခု (a permanent solution) ကိုမူ အျမန္ဆံုးရွာေဖြေတြ႔ရွိေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍တစ္စံုတစ္ ေယာက္သည္ ဟူစတန္ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ဆႏၵရွိသည္ဆိုပါက တစ္စံုတစ္ခုျပႆနာ (ေျမနိမ္႔က်မႈ) မျဖစ္မီ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္သင္႔ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။

(၄) ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ (တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ)

          တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (People’s Republic of China) မွ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ (Shanghai) ၏ အနာဂတ္ ကာလအတြက္အေျခအေနႏွင္႔အလားအလာမ်ားသည္ မေကာင္းလွေခ်။ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကမး္ ရိုးတန္းေဒသတြင္တည္ရွိျပီး ယင္း၏ျမိဳ႕ျပဧရိယာသည္ အစဥ္အျမဲျပန္႔ကားႀကီးထြား (sprawling) လ်က္ရွိကာ တရုတ္ျပည္၏ ကမာၻေက်ာ္ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္ေသာ ယန္စီျမစ္ (Yangze River) ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ၏ ရႊံ႕ညႊန္ေဒသ (swamplands) ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္႔ ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးျဖစ္သည္။ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕သည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကဲ႔သို႔ပင္) နဂိုမူလက ငါးဖမ္းသူမ်ားေနထိုင္ရာတံငါရြာငယ္ေလးတစ္ရြာအဆင္႔မွ်သာ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဤ သို႔ျဖင္႔ ၁၉ ရာစုအလယ္ခန္႔မွစတင္၍ ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ျပေဒသသည္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွလူအမ်ားအျပားကိုပို၍ ဆြဲ ေဆာင္ခဲ႔ေလသည္။ ေတာ္ရံုသင္႔ရံုေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား (modest homes) ေနရာတြင္ သပ္ရပ္ရႈေမာ ဖြယ္ရာမိုးေမွ်ာ္အထပ္ျမင္႔အေဆာက္အအံုမ်ား (skyscrapers) က တစ္စတစ္စအစားထိုး ေနရာယူခဲ႔ၾကပါသည္။ အာရွတုိက္ (Asia)၏ အေကာင္းဆံုးေဈ းေရာင္းေဈ းဝယ္ ဗဟုိဌာနႀကီးမ်ား (the best shopping venues)ကို ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။မ်ားမၾကာေသးမီအခ်ိန္က ရွန္ဟိုင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္လူေန သိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆံုးျမိဳ႕ႀကီးအဆင္႔ (the most densely populated city) သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ က လူဦးေရသန္း ၂ဝ ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ႀကီးတြင္ လ်င္ျမန္ေသာျမိဳ႕ျပဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္မႈ (rapid urban expansion) (ဝါ) ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ (urbanization) ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္မွာ ၂ဝ ရာစုႏွစ္အေစာ ပိုင္းကာလမတိုင္မီအထိ အဆင္ေျပေျပရွိခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ျပေဒသ ႀကီး၌ စက္ေရတြင္းမ်ားျဖင္႔ ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူသံံုးစြဲမႈသည္ အဓိကရင္းျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ အက်ိဳး ဆက္အားျဖင္႔ ယင္းရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ ေအာက္ခံေျမသားႏွင္႔ေက်ာက္လႊာမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔ရသည္။ PBS အလိုအရဆိုလွ်င္ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသည္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မူလေနရာမွေအာက္ဘက္သို႔ အၾကမ္းအားျဖင္႔ ၈ ေပ (၂.၄၄ မီတာ) ခန္႔ နိမ္႔က်ခဲ႔သည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ လက္မ (၅.၁ စင္တီမီတာ) ေက်ာ္ခန္႔ႏႈန္းျဖင္႔ အ ထက္မွေအာက္သို႔နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွယေန႔တုိင္ေအာင္ ပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝ.၅ လက္မ (၁.၂၇ စင္တီမီတာ) ႏႈန္းျဖင္႔ ေအာက္သို႔ဆက္လက္နိမ္႔က်လ်က္ရွိဆဲပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

          ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏အလိုအရဆိုလွ်င္ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးကို ေအာက္သို႔ဆက္လက္နိမ္႔က်နစ္ ဝင္ျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ ဟန္႔တားေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔ဟုသိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွန္ဟိုင္း ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးကိုယ္တိုင္က ၎၏ေအာက္ခံေျမေက်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းေလးလံေနျပီ (too heavy for its foundation) ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေစကာမူ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး ေအာက္သို႔ နိမ္႔က်ျခင္းကုိ ေႏွးေကြးသြားေစရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ အထပ္ျမင္႔မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံုမ်ား (high- rise buildings) ေနာက္ထပ္အသစ္တည္ေဆာက္သည္႔အခါတိုင္း ယင္းတုိ႔၏ ႀကီးမားေသာအေလးခ်ိန္ ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္အတြက္ ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တိုင္ႀကီးမ်ား (concrete piles)ကို ေျမေအာက္ခပ္နက္နက္သုိ႔ စိုက္ထည္႔ျပီးမွာသာ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကိုၾကည္႔ရႈေလ႔လာရန္ စိတ္ဝင္စားသည္ဆိုပါက အခ်ိန္ၾကာၾကာ ဆြဲမေနဘဲ အျမန္ဆံုးသာသြားေရာ္ကၾကည္႔ရႈလိုက္ပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

 

 

(၅) နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ)

          အတိတ္သမုိင္းတြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႕က ျပင္သစ္ပိုင္လူဝစ္ဆီယားနား (French Louisiana) ျမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ (New Orleans) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ယင္း ျမိဳ႕၏ ကုန္းတြင္းက်ေသာတည္ေနရာ (inland locale) ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္မူ ယင္း ျမိဳ႕သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ လူဝစ္ဆီယားနားျပည္နယ္ (Louisiana State)၏ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ (New Orleans) ျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔ေစကာမူ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕တြင္ ေရွးယခင္ကရွိခဲ႔ဖူးေသာျမိဳ႕ကို ေရလႊမ္း ေရႀကီးမႈေဘးအႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္႔ ေရကာတာမ်ား ၊ တာတမံမ်ား က်ဳိးေပါက္ပ်က္ဆီးကုန္ ၾကျပီျဖစ္၍ ယခုအခါ အင္အားျပင္းထန္ေသာအပူပိုင္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို ခံစား ရမည္႔ျဖစ္တန္ေျခမွာ ပိုမုိမ်ားျပားလာသည္။ အကယ္စင္စစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားႏွစ္ သက္သေဘာက်ေသာ ပထဝီဝင္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္႔ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ ဧရိယာတစ္ဝက္ခန္႔ မွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္တြင္ (သို႔မဟုတ္) ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေနေပသည္။

          နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး နိမ္႔က်ေနမႈအေျခအေန (downhill situation)ကို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားအမွန္တကယ္ သတိထားမိခဲ႔သည္မွာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းႀကီးဟာရီကိန္း ကတ္ထရီးနား ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးသြားျပီးသည္႔ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္က်မွသာ မဟုတ္ပါ။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အမ်ဳိးသားပထဝီဝင္အသင္းႀကီး (National Geographic Society – NGS) က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ႔ေသာ အစီရင္ခံစာအရဆိုလွ်င္ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသည္ ဟာရီကိန္း ကတ္ထရီးနား တိုက္ခတ္ ျခင္းမခံရမီ (၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ) ႏွစ္မ်ားအတြင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝ.၂၅ လက္မ (ဝ.၆၄ စင္တီမီတာ)ခန္႔ႏႈန္း ျဖင္႔ ေျမလႊာနိမ္႔က်ခဲ႔သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အလားတူအခ်ိန္ကာလအတြင္း နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးအား မကၠဆီကိုပင္လယ္ေကြ႔ (Gulf of Mexico) ဘက္မွတက္လာမည္႔ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ အထူးဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ ကာရံေဆာက္လုပ္ထားခဲ႔ေသာ ႏုန္းတာမ်ား (levees) သည္ ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးနိမ္႔က်သည္႔ ႏႈန္း၏ေလးဆ၊ ငါးဆခန္႔ရွိသည္႔ ႏႈန္းျဖင္႔နိမ္႔က်ခဲ႔သည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင္႔ ဟာရီကိန္း ကတ္ထရီးနား လက္ေတြ႔တိုက္ခတ္ေသာအခါ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသည္ ယင္းမုန္တိုင္း ႀကီးေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္႔ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ထိခိုက္မႈမ်ား၊ လက္ငင္းဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး က်ဳိးမ်ားကို ရက္ရွည္လမ်ားခံစားေတြ႔ၾကံဳခဲ႔ရပါသည္။နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေျမနိမ္႔ က်မႈျပႆနာႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာမွ်မ်ားမ်ားစားစားလုပ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ေျဖရွင္းကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ၊အမ်ဳိးသားအင္ဂ်င္နီယာအကယ္ဒမီ (National Academy of Engineering) ႏွင္႔အမ်ဳိးသားသုေတသနေကာင္စီ (National Research Council) တို႔၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုထုတ္ေဝေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရဆိုလွ်င္ နယူးေအာ္လင္းျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ႏုန္းတာမ်ား (levees) ႏွင္႔ေရကာတံတိုင္းမ်ား (floodwalls) သည္ ဆိုးရြားေသာ အစြန္းေရာက္မိုးေလဝသႏွင္႔ဇလေဗဒျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ႔လွ်င္ ျပိဳလဲျခင္း ၊ ပ်က္စီးျခင္းေဘးမွ ရာႏႈန္းျပည္႔ အ ကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟု အာမ မခံႏိုင္ေခ်။ အကယ္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (relocation) ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္မေျပခဲ႔ပါက နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ အေဆာက္အအံုတိုင္း၏ ပထမထပ္ကို လက္ရွိ အေနအထားမွ အနည္းဆံုးႏွစ္ ၁ဝဝ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္လွ်င္ ေရအျမင္႔ဆံုးတက္ႏိုင္ေသာအျမင္႔ (100 – year flood level) အထိ တိုးျမွင္႔တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

(၆) ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ (အီတလီႏိုင္ငံ)

          ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ကို အခ်ဳိ႕က La serenissima ဟု ေခၚဆိုတက္ၾကပါသည္။ အျငိမ္းခ်မ္းဆံုးေနရာ (the most serene one) ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ပါသည္။ ေရတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိသည္႔ သစ္သားျပားမ်ား၊ ပ်ဥ္ ျပားမ်ားေပၚတြင္ ျမင္႔မားထည္ဝါေသာ စိန္႔မတ္ဘာဆီလီကာ (St. Mark’s Basilica) အေဆာက္အအံုႏွင္႔ ျပန္႔ ကားထြက္ေနေသာ ပီယာဇာစန္မာကို (Piazza San Marco) တုိ႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ အီတလီႏိုင္ငံ ၊ ဗင္းနစ္ ျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕ေနလူအေပါင္းက စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္လာခဲ႔ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင္႔ခ်ီ၍ ၾကာျမင္႔ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ သည္။ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားသည္ ကုန္းလမ္းခရီးကိုအသံုးမျပဳဘဲ တူးေျမာင္းမ်ားကိုသာအသံုးျပဳျပီး တစ္ေန ရာမွတစ္ေနရာသို႔ သြားလာၾကသည္။ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ေကာင္းစားစဥ္ ေရွးယခင္အခါက ျမိဳ႕၏ပထဝီဝင္တည္ေနရာ သည္ မ်ားစြာအဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတစ္ခုလံုး၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးတို႔ ကို ေရရွည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင္႔ပင္လယ္သုိ႔တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေရာက္ ရွိဖို႔၊ ထြက္ေပါက္ရွိဖို႔ (directaccess to the sea) လိုအပ္ခဲ႔ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ျပေဒသအတြက္ လိုအပ္ေသာေရခ်ဳိကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သံုးစြဲျခင္းသည္ ငါးတစ္ေကာင္၏ပံုသ႑ာန္ႏွင္႔တူဆင္တူေသာျမိဳ႕ (fish shaped city) အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား (negative impact) (ဝါ) ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။

          ခရစ္ယာန္သိပၸံေမာ္နီတာ (The Christian Science Monitor) သတင္းစာႀကီး၏ အာေဘာ္အရဆိုလွ်င္ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ျပေဒသသည္ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ကာလအတြင္ ၁ ေပ (၃ဝ.၁ စင္တီမီိတာ) နီးပါးခန္႔ နိမ္႔က် ခဲ႔ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ဤအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္ကေတာ႔ တစ္ဖက္တြင္ေျမထဲပင္လယ္၏ ေရ မ်က္ႏွာျပင္ကလည္း အျငိမ္မေနဘဲ တရိပ္ရိပ္ျမင္႔တက္လာေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အာကြာေအာ္လတာ (Acqua Alta) ေခၚ တက္ေရ (high water) သည္ ယင္းအား လာေရာက္ၾကည္႔ရႈေလ႔လာရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ အေျမာက္အျမားကိုဆြဲေဆာင္ေခၚယူေပးႏိုင္သကဲ႔သို႔ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဤဗင္းနစ္ျမိဳ႕အား ဒုကၡေပးလာ ခဲ႔သည္မွာလည္း ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ႔ျပီ ျဖစ္သည္။ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕၌ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ေရ ႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ႀကိမ္ႏႈန္း (flooding frequency) သည္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ျမင္႔မားလာသည္ကိုေတြ႔ရ သည္။ဗင္နစ္ျမိဳ႕သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တက္ေရ (ဝါ) ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈအႀကိမ္ ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည္ဟု ပညာရွင္ ဂ်ပ္စတင္ဒီမီထရီ (Justin Demetri) က LifeInItaly.com ဝက္ (ဘ္) စာ မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

          ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး (Preserving Venice) မွာ အီတလီအစိုးရ၏ ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္သည္႔ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ခန္႔ ၾကာျမင္႔ခဲ႔ျပီ ျဖစ္သည္။ ယူရိုေငြ (euros) ဘီလီ ယံေပါင္းမ်ားစြာကို က်ခံသံုးစြဲျပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေဘးမွ ကာကြယ္ေပးသည္႔စနစ္ (flood defense system) တစ္ခုျဖစ္ေသာ MOSE Project ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ျပေဒသမွ ေရမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ပစ္မည္႔ေရထုတ္တံခါးေပါင္း ၇၈ ခုကို အဆင္႔ဆင္႔ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကမူ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ကို နိမ္႔က်ျခင္းေဘးမွကယ္တင္ဆယ္မရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးေပါင္းစု၍ ေရလြတ္ရာတစ္ေနရာသို႔ ေ႔ရႊေျပာင္းေပးႏိုင္မွသာျဖစ္မည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

 

 

 

(၇) မကၠဆီကိုစီးတီး (မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ)

          မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ (Mexico)၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာမကၠဆီကိုစီးတီး (Mexico City) သည္ မကၠဆီကုိခ်ဳိင္႔ ဝွမ္း (Valley of Mixico) အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းေရအိုင္တစ္ခု၏ ေအာက္ခင္းၾကမ္းျပင္ျဖစ္ခဲ႔ဖူးေသာအရပ္ေဒသ တြင္ တည္ရွိျပီး ေျမနိမ္႔က်ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ႔ရျပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေစကာမူ ဘူမိ ေဗဒပညာရွင္မ်ား (Geologists) ၏ အလိုအရဆိုလွ်င္ ဤမကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး (ဝါ) မက္ထရိုပိုလစ္ (metropolis) ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ လက္မ (၂ဝ.၃ စင္တီမီတာ) ႏႈန္းျဖင္႔ လ်င္ျမန္စြာနိမ္႔ က်ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေကာင္းမြန္လံုေလာက္ေသာ ေရဆင္းစနစ္ (sufficient drainage system) မရွိ ေသာေၾကာင္႔ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ စီးဆင္းလာေသာ ေျမေအာက္ေရမ်ားမွတဆင္႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေဘးအႏၱရာယ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ႔ရသည္။ ထို႔ ေၾကာင္႔လည္း အက်ဳိးဆက္အားျဖင္႔ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမေအာက္ေရဆင္းစနစ္ (underground drainage system) တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားရသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ဝ ရာစုႏွစ္အတြင္းတြင္ တက္(စ္)ကုိကုိေရအိုင္ (Texcoco Lake) ၏ ေအာက္ခင္းၾကမ္းျပင္မွ ေျမေအာက္ေရမ်ားကို အလြန္အကြ်ံထုတ္ ယူသံုးစြဲမႈ (over – extraction) ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ေအာက္ခံေျမေစးလႊာ (clay foundation) မ်ားမွာ ထိခိုက္ျပိဳကြဲပ်က္စီးမႈျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ဤအေၾကာင္းတရားသည္ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပ ေဒသႀကီးအား ေအာက္သုိ႔ပိုမို၍နိမ္႔က်မႈ (ဝါ) နိမ္႔ဆင္းနစ္ဝင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္တြန္းအားေပးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အ ျပင္ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးနိမ္႔က်မႈႏွင္႔အတူ ေျမေအာက္ေရဆင္းစနစ္သည္လည္း နိမ္႔ဆင္းခဲ႔ရသည္။ ထိုအခါ ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးမွ စြန္႔ထုတ္ထားခဲ႔ေသာ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား (waste water) ၊ ေရပုပ္ေရသုိးမ်ား သည္ ျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးရွိရာဘက္သုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္စီးဆင္းျခင္း (reverse flow) ျဖစ္ေပၚသည္။ ဝက္ (ဘ္) စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္ေသာ AZCentral.com အလိုအရဆိုလွ်င္ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ ေရဆင္း ေရႏုတ္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ (drainage capacity) သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ နီးပါးကာလအတြင္းတြင္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ေလ်ာ႔နည္းက်ဆင္းခဲ႔သည္ဟု သိရပါသည္။

          ဤကဲ႔သုိ႔ နိမ္႔က်နစ္ဝင္လ်က္ရွိေသာ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးအား ေရတြင္ေပါေလာေပၚေစႏိုင္ မည္႔ ပရိုဂ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေရးဆြဲစီမံျပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်္ရွိရာ အေ႔ရွပိုင္းေရဆင္းေရႏုတ္လိုဏ္ေခါင္း (Eastern Drainage Tunnel) စီမံကိန္းလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေရႏုတ္လိုဏ္ေခါင္းသည္ ၂၃ ေပ (၇ မီတာ) က်ယ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္႔ပရိုဂ်က္ ျဖစ္သည္။ မကၠဆီကို စီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးမွ စြန္႔ထုတ္သည္႔ေရဆိုးေရပုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕ျပေဒသႀကိး၏ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄ဝ (၆၅ ကီလိုမီတာ) ခန္႔ ကြာေဝးေသာေနရာသုိ႔ စြန္႔ပစ္မည္႔စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေ႔ရွပိုင္း ေရဆင္းေရ ႏုတ္လိုဏ္ေခါင္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီးေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္၊ တိုင္းရင္းဗိသုကာလက္ရာအေမြအႏွစ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - သမ္ုင္းဝင္နယ္ေျမ (Historic District) တြင္ တည္ရွိ၍ နာမည္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားလွသည္႔ မက္ထရုိပိုလီတန္ ဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ (Metropolitan Cathedral) သည္ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ အဓိကခရီးသည္ဆဲြ ေဆာင္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သျဖင္႔ အျခားေသာ သမိုင္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ဗိသုကာအေမြအႏွစ္လက္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈကို ခံထားရသည္။ အင္ဂ်င္နီယာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ၏ အလိုအရဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးအစီအမံမ်ားျဖင္႔ မည္မွ်ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေစကာမူ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပ ေဒသႀကီးအား နိမ္႔က်နစ္ဝင္ေနမႈအႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ နည္း လမ္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီးသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာႏႈန္းတစ္ခုျဖင္႔ နိမ္႔က်လ်က္ရွိသည္။ ဤ ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၅ဝဝ ျပည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အက္(ဇ)တက္လူမ်ဳိးမ်ား (Aztecs) သည္ ေရအိုင္တစ္ အိုင္၏ အလယ္တြင္ရွိေသာကြ်န္းတစ္ကြ်န္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ႔ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းကပင္ စ တင္၍ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ (Flooding) သည္ မကၠဆီကိုစီးတီးအတြက္ အဓိကျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ယေန႔ တိုင္ေအာင္ ရပ္တည္လာခဲ႔ေပသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွန္သမွ်သည္ အရာထင္ခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ပါေခ်။ ထုိ႔အျပင္ မကၠဆီကိုစီးတီး၏ ျမိဳ႕ျပလူဦးေရတိုးပြားမ်ားျပားလာသည္ႏွင္႔အမွ် ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈျပႆနာမွာလည္း တစ္ေန႔တျခားႀကီးမားလ်က္ရွိပါသည္။ မကၠဆီကိုစီးတီးျမိဳ႕ျပေဒသႀကီး၏ အစိတ္အ ပိုင္းမ်ားသည္ ေအာက္သို႔နိမ္႔က်နစ္ဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

ပါေမာကၡ ေမာင္ေမာင္ေအး (ဘူမိရုပ္သြင္)

 

×××××××××××××××××××××

         

ျမစ္ေခ်ာင္းေတြပိတ္ဆို႔ျပီး တာတမံတုတ္လိုက္ရင္ တူညီေသာဆိုးကိုကိုခံစားရမယ္

ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ား မွီခိုအားထားရာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအနွံ႕အျပား သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိျပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏သားစဥ္ေျမးဆက္အဓြန္႔ရွည္စြာ အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္အက်ဳိးျပဳေနေၾကာင္း လူႀကီးလူငယ္မ်ားသေဘာေပါက္ပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္သည္ဟု သိရသည္။

          “ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုကိုၾကည္႔လိုက္ပါ။ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြခ်ည္းပဲ စိပ္ေနတာကိုေတြ႕ရလိမ္႔မယ္။ ဘာနဲ႔တူ သလဲဆိုေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရွိတဲ႔ ေသြးေၾကာေတြနဲ႔တူတယ္။ ေသြးလည္ပတ္ပံုစနစ္နဲ႔တူတယ္။ အဲဒီေသြးေၾကလွည္႔ပတ္မႈစနစ္ကုိ တစ္ေနရာရာကပိတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လူမွာဒုကၡေရာက္မွာေပါ႔။ အဲဒီအတိုင္းပဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနတဲ႔ ျမစ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြကုိလည္းပိတ္ဆို႕လိုက္ရင္ တမံေတြတုတ္လိုက္ရင္ တူညီ ေသာဆိုးက်ဳိးကို ခံစားရမယ္။ သူတို႔ကေတာ႔ၾကာတာေပါ႔။ လူကေတာ႔သက္ရွိဆိုေတာ႔ျမန္တာေပါ႔။ အဲ႔တာကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးသေဘာေပါက္သြားၾကျပီ။ လူႀကီးလူငယ္ေတြ သေဘာေပါက္သြားျပီဆိုရင္ ေအာင္ ျမင္ျပီ” ဟု ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္(ျငိမ္း)၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာဘူမိရုပ္သြင္ပညာ ရွင္၊ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းဥကၠ႒၊Patron and Chief Advisor of Myanmar Environmental Institute (MEI)မွပါေမာကၡဦးေမာင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

          “လူက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည္႔ဘဝင္က်က် လက္ခံဖို႔ေတာ႔ လိုတယ္ဗ်။ အဲ႔ဒီလိုမထင္ဘဲနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က သပ္သပ္၊ လူေတြက သပ္သပ္လို႔ထင္ ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဘယ္ေတာ႔မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အ က်ိဳးရွိေအာင္လို႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ဘူး။ လူဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လူေတြသေဘာေပါက္လာေအာင္ စည္းရံုးဖို႔ေတာ႔လိုမယ္”ဟု ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းလံုးရွိျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး အစုိးရႏွင္႔သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ သတိရွိရွိ၊ အသိဥာဏ္ရွိရွိျဖင္႔ လံု႕လဝိရိယစိုက္၍ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ (ေသာၾကာေန႔)ထုတ္ ဧရာဝတီႏွင္႔Hot News ဂ်ာနယ္မွ အသင္းအတြက္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

++++++++++++++++++++++++

 

ဧရာဝတီျမစ္နဲ႔ပက္သက္ျပီး က ်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမရွိေသးဘူး

 

 

                ျမန္မာႏုိင္ငံတိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ မွီခိုအားထားေနရေသာ ဧရာ ဝတီျမစ္ႀကီးေရရွည္ရပ္တည္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးႏွင္႔ပက္သက္၍ လက္ရွိျမစ္မ်ားရပ္တည္ရွင္သန္ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဟာေျပာသူပညာရွင္မ်ားအနက္မွ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္၊ တာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ (အျငိမ္းစား) ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာဘူမိရုပ္သြင္ပညာရွင္ ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္းဥကၠ႒ Patron and Chief Advisor of Myanmar Environmental Institute (MEI)မွ ပါေမာကၡဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ေအးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။

ေမး - ပါေမာကၡႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံမွာအရွည္ဆံုးျမစ္ျဖစ္ျပီးေတာ႔ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ အက ်ဳိးျပဳေနတဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကျပည္သူေတြကိုအက ် ဳိးျပဳေနသလို အစုိးရနဲ႔ျပည္သူေတြကလည္းျမစ္ႀကီးကို ဘယ္လုိေက ်းဇူးျပန္ျပဳသင္႔သလဲဆုိတာ ပါေမာကၡႀကီးရဲ႕အျမင္ကိုေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ ဒီကေန႔အထိဧရာဝတီျမစ္နဲ႔ပက္သက္ျပီးက်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ႔ အဖဲြ႕ အစည္းႀကီးမရွိေသးဘူး။ ကြ ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံဟာ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေပၚမွာအေျချပဳျပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ႔ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ဒီဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးကေနရာယူ ထားတာ ဒါကိုၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးကဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္သိသာပါတယ္။ ျပည္သူေတြကအေရးႀကီးတာကိုအေရးႀကီးမွန္းမသိၾကဘဲ အနီးကပ္ေက်းဇူးတင္ရ မယ္႔အရာကိုေမ႔ေနတတ္တယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးနဲ႔တကြ ေမခ၊ ေမလိခမွအစ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ ်န္းေပၚေဒသႀကီးအထိ ေရရွည္ရပ္တည္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္က ်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ႔အဖြဲ႕အစည္း ႀကီးနဲ႔အျမဲမျပတ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျပီး ျပည္သူနဲ႔တကြေက်းဇူးဆပ္ဖို႔ အၾကံျပဳခ ်င္ပါတယ္။

          အဲ႔ဒီအဖြဲ႕ႀကီးမွာဧရာဝတီျမစ္နဲ႔ပက္သက္တဲ႔သဘာဝရူပပထဝီဝင္ သဘာဝအေျခခံအခ်က္အလက္ေတြ၊ လူမႈအေျခခံအခ်က္အလက္ေတြ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ၊ ဇီဝမ်ဳိးကြဲေတြရဲ႕ Data Information ေတြကိုစနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ဌာနႀကီးတစ္ခုရွိရမယ္။ အခုေျပာတဲ႔ကိစၥက ကြ်န္ေတာ္႔ရဲ႕ own propose ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းေစခ်င္တာက ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ပါ။ အဂၤလိပ္လိုဆို ရင္ေတာ႔ National Commission For the Development of Ayeyarwady River Basin လုိ႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္က ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမာၻတည္သေ႔ရြရွိေနရမယ္။ အခုအ ထိ အဲ႔ဒီအဖြဲ႕ႀကီးမရွိေသးတဲ႔အတြက္ႀကီးစြာေသာဟာကြက္ႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

          အဲ႔ဒီအဖြဲ႕ႀကီးရွိေနရင္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုမွာဆည္ပဲေဆာက္ေဆာက္၊ အျခားေမခ၊ ေမလိချမစ္ေတြမွာဆည္ ပဲေဆာက္ေဆာက္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲေဆာက္ေဆာက္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာဆည္ေဆာက္ရံုတင္ မကဘူး စိုက္ပ်ဳိးေရးပဲလုပ္လုပ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြတည္တည္၊ သတၱဳပဲတူးတူး၊ ေရႊပဲတူးတူး၊ ျမိဳ႕ေတြရြာေတြတည္ေဆာက္တည္ေဆာက္၊ တံတားေတြေဆာက္ေဆာက္၊ သစ္ပင္ပဲခုတ္ခုတ္၊ ဘာေတြပဲလုပ္ လုပ္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးထဲမွာ Social Activity လုပ္မယ္ဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ပါရမယ္။ ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔လုပ္ရမယ္။ အဲ႔ဒီအဖြဲ႕အစည္းႀကီးထဲမွာ Data ေတြအခ်ဳပ္ရွိရမယ္။ Base ေတြကသူတုိ႔ဆီမွာပဲရွိရမယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Base Line Data ေတြမရွိဘူး။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔မို႔ အဖြဲ႕ႀကီး ရွိဖို႔ကြ်န္ေတာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ေမး - ပါေမာကၡႀကီးအၾကံျပဳတဲ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးဖြဲ႔တဲ႔အခါမွာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအတြက္ဘယ္လိုပညာရွင္ေတြပါ သင္႔ပါသလဲ။

ေျဖ - ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္မွာ ပညာရွင္မ်ဳိးစံု၊ မ်ဳိးကြဲေတြပါဝင္တဲ႔အတြက္ ပထဝီဝင္ပညာရွင္ေတြ၊ ဘူမိရုပ္သြင္နဲ႔ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားပါရမယ္။ ေနာက္ျပီး ရာသီဥတုနဲ႔မိုးေလဝသပညာ ရွင္မ်ားပါရမယ္။ ရူပေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ သတၱေဗဒပညာရွင္ေတြပါရမယ္။ ထုိ႔အတူပဲ ဝိဇၨာဘာ သာရပ္ဘက္ကဆုိရင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြပါရမယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြလည္းပါဝင္ရမယ္။အစံု ေပါ႔ဗ်ာ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ပက္သက္တဲ႔ပညာရွင္ေတြလည္းပါရမယ္။ အဲ႔ဒါေတြဟာ ပညာရပ္မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ေတြရဲ႕ပညာရွင္ေတြေပါ႔။ ဒါ႔အျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံ၊ ေမြးျမဴေရးသိပၸံ၊ ေဆးသိပၸံနဲ႔ သစ္ေတာပညာရွင္ေတြလည္း ပါရမွာေပါ႔ဗ်ာ။ တကယ္တတ္ကြ်မ္းတဲ႔ပညာရွင္ေတြပါဝင္ျပီးေတာ႔ အျမဲမျပတ္ (Nonstop)သုေတသနလုပ္ရမယ္။ ျပည္တြင္းကပညာရွင္မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲေပါင္းျပီးေတာ႔လုပ္ေနရင္လည္းလုပ္၊ ျပည္ပကပညာရွင္ေတြနဲ႔လည္းပူးေပါင္းျပီး လုပ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုအေထာက္အကူျဖစ္တဲ႔သုေတသနေတြလုပ္ေနျပီး ေတာ႔ အဲ႔ဒီသုေတသနေတြကထြက္လာတဲ႔အခ်က္အလက္ Data ေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ Information ေတြ၊ သုေတသနရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကိုစုေဆာင္းထားရမယ္။ အဲ႔ဒီလိုနဲ႔ ဒီအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကႏိုင္ငံေတာ္ကိုအစုိးရ ကို အျမဲတမ္းအေထာက္အပံ႔ျပဳေနရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ္ ဆိုရင္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းကိုလႊတ္လို႔မွမရတာ။ ေရွးပေဝႆဏီကတည္းက ျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးကိုျမန္မာေရွး ေဟာင္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြကအသံုးျပဳခဲ႔ၾကသလို ေနာင္လာမယ္႔ျမန္မာမ်ဳိးႏြယ္ဆက္ေတြကလည္း ဆက္ျပီးေတာ႔သုံး ေနၾကရဦးမွာပဲ။ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးရဲ႕ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝႀကီးကို ေရရွည္ရွင္သန္ေအာင္သံုးစြဲဖို႔ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကအေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႔စဥ္းစားေတြးေခၚျပီး ဆင္ျခင္တံုတရားရွိရွိနဲ႔ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္္မွသာျဖစ္မယ္။ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းနဲ႔တြက္ၾကည္႔လုိ႔မရဘူး။ တစ္နပ္စားၾကံလုိ႔မရဘူး။ ေရရွည္ကုိေမွ်ာ္ေတြးျပီးမ ်က္စိတစ္ဆံုး ၾကည္႔ဖို႔လုိတယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုေျပာရရင္ Sustainable Development နဲ႔ Sustainable Growth လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေမး - ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးနဲ႔ဘယ္လိုပက္သက္ေနတယ္ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - ကုိယ္႔ႏိုင္ငံ၊ကိုယ္လူမ်ဳိးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးရဲ႕ဒါမွမဟုတ္ ေရဆင္းခ်ဳိင္႔ဝွမ္းႀကီးရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္မႈကိုလုပ္ရမွာပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ရင္လည္းအဲ႔ဒီေနရာေတြမနစ္နာရေအာင္ ႏွစ္ဖက္မထိခိုက္ေအာင္ ပညာက၊ အသိဥာဏ္ကအခရာျဖစ္တယ္။ လူမႈက်င္႔ဝတ္ကအခရာျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူ႔နီတိကအခရာျဖစ္ေန တယ္။ သမူဟက်ေအာင္၊ သဟဇာတက်က်ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ိႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး Sustainable Development ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကီးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္တာပဲေလ။အဲ႔ဒါေၾကာင္႔ကြ်န္ေတာ္ကျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာဘူမိရုပ္သြင္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ ၊ ပထဝီဝင္ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔အၾကံျပဳခ်င္တာက ျမစ္ကုိပိတ္တာဆို႔တာေတြကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ ၾကပါ။ မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္ေတာ႔မွ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြကိုပိတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးနဲ႔အ တူ ျမစ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေသာင္ေတြထြန္းလာျပီး ျမစ္ေရကလည္းက်ဆင္းေနေတာ႔ျပည္သူေတြအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္း၊ေရေၾကာင္းခရီးေတြသြားလာရာမွာ အခက္အခဲေတြရင္ဆိုင္လာရတယ္။ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔အခ်ိန္ေတြကို ကန္႔သတ္သြားလာေနရတယ္။ ေရက်ခ်ိန္မွာေသာင္ေတြေပၚလာလုိ႔ ေရစူးနည္းျပီးသေဘာၤေတြ၊ ေရယာဥ္ေတြမ သြားလာနိုင္ၾကလို႔ ေရတက္ခ်ိန္ကိုေစာင္႔ရတာေတြရွိတယ္။ ရာသီမေရြး၊အခ်ိန္မေရြးသြားလာႏိုင္ၾကဖို႔ ေရလမ္း ေၾကာင္းေတြေကာင္းဖို႔လိုအပ္တယ္။ သေဘာၤေတြ၊ေရယာဥ္ေတြရဲ႕လုိအပ္တဲ႔ေရစူးရရွိဖို႔ ေရလမ္းေၾကာင္းမွာ ေသာင္ေတြရွင္းေနရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကအဲ႔ဒီကိစၥကိုလုပ္ေပးႏိုင္မွ သြားေရးလာေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျပီး ျပည္ သူေတြရဲ႕လူမႈစီးပြားဘဝေတြဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မယ္။ ျမစ္ေတြ၊ေခ်ာင္းေတြေကာင္းမွႏိုင္ငံ႕စီးပြားေရးလည္းဖြ႕ံျဖိဳးတိုး တက္လာမယ္။ ဧရာဝတီကအစ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြအားလံုးေရစီးေရလာေကာင္းမွသူတို႔ရဲ႕သက္တမ္းလည္း ေရရွည္တည္တံ႔မယ္။ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြကိုပိတ္မယ္ဆုိရင္ေသာင္ေတြမ်ားလာျပီး ျမစ္ေတြေကာလာမယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ေဘးကျမိဳ႕ေတြရြာေတြမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြျဖစ္လာျပီးအမ်ားျပည္သူေတြအတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္အပို ဒုကၡေတြျဖစ္လာနိုင္မွာေသခ်ာပါတယ္။ အပိုဒုကၡေတြမျဖစ္ဘူးဆုိရင္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အ ေႏွာင္႔အယွက္ေတြကင္းမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကေနအစျပဳလို႔က်န္တဲ႔ျမစ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြမ ပိတ္ေအာင္၊ ေကာမသြားေအာင္ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔တကြျပည္သူေတြအားလံုးကအျမဲမျပတ္ဂရုစိုက္ၾကဖို႔လုိတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။