1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ညႊန္ၾကားခ်က္(၂)

၁၂ - ၃ -၂ဝ၁၄

 ၁။ GAM သို႔ ေငြ/ ပစၥည္း လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ စာရင္းကို ရက္စြဲအလိုက္စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။

 ၂။ အသင္းဝင္အမွတ္စဥ္မ်ား ၊ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ၊ အသင္း၏ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ား အေျခအေနတိုးတက္မႈ ရွိ/မရွိ။

 ၃။ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ရန္ အေျခအေနတိုးတက္မႈ ရွိ/မရွိ။

 ၄။ GAM Website ေန႔စဥ္ Update ျပဳလုပ္မႈကို ရက္စြဲအလိုက္ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။(ဘယ္ေန႔က ဘာတင္တယ္ဆုိတာ အားလံုးကို notebook ျဖင္႔မွတ္တမ္းတင္ထားရန္္။)

 ၅ GAM Website သို႔တင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ေကာ္မတီမွ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္ ၊အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔ကို သိေစျပီးမွ လႊင္႔တင္ရန္။

     (လႊင္႔တင္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံနိုင္ရမည္။ အခ်က္အလက္မွန္ကန္မႈ ၊ ခုိုင္လံုမႈ ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွန္ကန္မႈတို႔ကို တာဝန္ခံနိုင္ရမည္။)

 ၆။ GAM News မ်ားကို အခ်ိန္နွွင္႔တေျပးညီ လႊင္႔တင္နိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္ဝန္းႀကိဳးပမ္းေစလိုသည္။

 ၇။ စည္ရုံးေရးဆပ္ေကာ္မတီအေနျဖင္႔ ပထမအဆင္႔အားျဖင္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ၊ ပထဝီဝင္ဌာနမ်ားသို႔ ျဖစ္နု္ိင္လ်င္ လက္ေတြ႔စည္းရုံးေရးခရီးထြက္သင္႔သည္။

၈။ GAM ၏ News Letters အျမန္ဆံုးထြက္ရွိိုနိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္။

 

ဥကၠ႒(ကိုယ္စား)

(ေဒါက္တာသိန္္းေရႊ - အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)