1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ညႊန္ၾကားခ်က္(၁)

 

 ၁။ အလွဴရွင္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္(နီးစပ္ရာအမႈေဆာင္မ်ားမွတဆင္႔)

 ၂။ အသင္းဝင္ေလွ်ာက္လႊာေပးထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအားဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္(လိုအပ္ပါကသက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡဌာနမွဴးႏွင္႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္)

 ၃။ သတင္းစာတြင္ထည္႔မည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ - ေၾကျငာအေနျဖင္႔လား (သို႔မဟုတ္) သတင္းအျဖစ္ထည္႔မွာလား။ သတင္းအျဖစ္ထည္႔နုိင္လ်င္ပို၍ေကာင္းသည္။မွတ္ခ်က္၊ ၊ ဦးျမင္႔ေဆြအကူအညီေပးနိုင္/မေပး

     နုိင္ ။ တျခားပုဂၢလိက သတင္းစာ ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထည္႔ရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ။

 ၄။ ဝက္ဘ္ဆိုက္သင္တန္း အျမန္ဆံုးစတင္ရန္ ။ သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းရက္တြင္ သင္တန္းတက္ရန္စာရင္းေပးထားေသာ ဦးေရ (၆)ဦး ျပည္႔သည္ျဖစ္ေစ ၊ မျပည္႔သည္ျဖစ္ေစ သင္တန္းကိုစတင္ရန္။

 ၅။ ဝက္ဘ္ဆိုက္သင္တန္းကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းတာဝန္ခံမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားရန္။

 ၆။ IGU ဝင္ခြင္႔ကိစၥကို ဦးသက္လြင္တိုးႏွင္႔ ဆက္သြယ္၍ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္။

 ၇။ GAM ႏွင္႔ပက္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီ ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔တင္ရန္။

 ၈။ News Letters ထုတ္မည္ဆိုေသာ ကိစၥကိုလည္း စတင္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္။

 ၉။ GAM ဆုိင္းဘုတ္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ ။

၁ဝ။အသင္းဝင္အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္။(ဓါတ္ပံုပါေသာ စမတ္ကတ္ ၊ အသင္းဝင္အမွတ္ ၊ အသင္းတံဆိ္ပ္ ၊ ဥကၠ႒ လက္မွတ္ စသည္ျဖင္႔ပါဝင္ရမည္။)

၁၁။အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားေပးရန္ကိစၥကိုလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၂။ရုံးအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။

    (က) Hard Copy ျဖင္႔ File တစ္ခုစီဖြင္႔၍ ထိန္သိမ္းထားရန္။

    (ခ)  Hard Copy ရွိသည္႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတိုင္းကို ကြန္ျပဴတာထဲတြင္ Soft Copy ျဖင္႔လည္းထိန္းသိမ္းထားရန္။

 

ဥကၠ႒ (ကိုယ္စား)

(ေဒါက္တာသိန္းေရႊ - အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)