1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

အထူးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္

English
Friday, May 29, 2020 - 23:15

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက (၂၁ - ၄ - ၂ဝ၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ က ် င္း ပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁၁/၂ဝ၂ဝ) ၊ အစီအစဥ္ (၁၇) ၌ ဆံုးျဖတ္ခ ် က္အရ အဆင္႔ျမင္႔ပညာက႑ေက ် ာ င္း မ ် ာ းအား လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈစံနစ္မ်ား က ် င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္႔ ေက ် ာ င္း မ ် ာ းအျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ ် ာ း ႏွင္႔ အတူ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ University Autonomy အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကို ပုဂၢိဳလ္ (၁၄) ဦးျဖင္႔ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါ University Autonomy အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Core Group)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (Group Leader) အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံပထဝီဝင္အသင္းႀကီး (Geographical Association of Myanmar – GAM) ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဆရာႀကီး ပါေမာကၡဦးေမာင္ေမာင္ေအး အား တာဝန္ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံပထဝီဝင္အသင္းႀကီးႏွင္႔ ပထဝီဝင္မိသားစုဝင္ အားလံုးက အတိုင္းမသိ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

 

GAM ႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံပထဝီဝင္မိသားစု